May 7, 2020

Posted by in SONG NGỮ ANH VIỆT | 148 Comments

The story about the cook (Câu chuyện của người đầu bếp)

Dear holy Guru,
I am happy to read “Fifty verses of Guru Devotion” by Ashvagosha. I am touched with every word full of Guru Devotion in the fifty verses. These teachings are the guideline for us to practice Guru Devotion in the path to enlightenment. Guru Devotion is the key to Vajrayana practice. We see the Guru exactly as a Buddha – the completely enlightened being.

“Fifty verses of Guru Devotion”


I have understood that everything must be connected with Guru Devotion. When I practice, all my efforts – reading and comment, renunciation, bodhicitta, and other methods- need the view of Guru Devotion to make them truly Vajrayana practices. If a practitioner wish to attain something special separate from the Guru, no attainment will happen in his or her mental continuum. Even a small thing done with Guru Devotion, it becomes amazing Vajrayana practice, which leads the practitioner to the liberation.

Kadampa Geshe Chengawa mentioned.
“A disciple who practices correct devotion to the virtuous friend, even if he is as foolish as a dog or a pig, will have no difficulty in becoming like Manjushri.”
The true meaning is that if the only thing practitioners have is Guru Devotion and they know nothing about anything else—even if they are “as foolish as a dog or a pig”—because of that devotion they will have no difficulties in becoming like Manjushri. They can be completely foolish, knowing nothing other than Guru Devotion, but that will be enough.


Here is a story about serving the Guru written in the book “Dzogchen Essentials: The Path That Clarifies Confusion”. Master Kyobpa Jigten Sumgon had tens of thousands of disciples. One day, a group of them wanted to present their realization as an offering to their Guru. Not only did they explain their level of realization, they each performed his achievement in from of him to demonstrate their level of practice. Meanwhile, the master’s cook thought, ‘I worked hard here in the kitchen and never had time to do even a single practice session. All I have ever produced a food and tea, so I have nothing to show”. He sat there, miserable and depressed. The master knew his thoughts and said, “hey, cook, stand up! I am sure you have something to show.” And sure enough, when the cook stood up, he had a wonderful demonstration. The other complained, “wait a minute! We did all this practice while this guy only cooked. How can he perform successfully like that without any practice?” Their master replied, “Don’t think that serving with body and voice is not practice. Real practice means to surrender and follow the Guru’s wishes in whatever way one can. So even cooking can be practice. That is probably why the blessings of realization have entered his stream of being”

The book “Dzogchen Essentials: The Path That Clarifies Confusion”

Even cooking the food and making tea with Guru Devotion, the cook gets blessings of realization through Guru. All activities relating to Guru Devotion lead to enlightenment. If anything done without Guru Devotion, practitioners get nothing. Because we are immersed in the wonderful environment of pure spiritual energy of Guru and Buddha, every small action with Guru Devotion we do, we get big achievement. If we are out of such a pure spiritual energy, we will not get anything, even fall in the wrong view environment. This was illustrated by many cases that went out of the pure gate of Song Nguyen Tantra House.


Therefore, in the Fifty Verses of Guru Devotion, there is a saying:
“46. What need is there to say much more. Do whatever pleases your Guru and avoid doing anything he would not like. Be diligent in both of these.”
Thank you so much for your compassionate guidance and teaching me on the path of liberation. I will keep my mind the saying of Atisha that it goes: “The Guru’s words are more important than holy text. The Guru is more compassionate than a Buddha.”

“The Guru’s words are more important than holy text. The Guru is more compassionate than a Buddha.”

May you and your consort have good health and live long for the sake of all sentient beings.
May all sentient being attain the happiness of the Buddha’s nature.
May the covid 19 pandemic be soon over.
Om Mani Padme Hum.

Your disciple – Mat Dieu Hang
……………………………………………………………………………
Kính bạch Thầy!
Con hoan hỷ được đọc “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh. Con xúc động khi đọc từng dòng chữ thấm đẫm sùng kính Đạo sư trong 50 kệ tụng. Những lời dạy trong trước tác này là kim chỉ nan cho chúng con thực hành nền tảng giác ngộ trên đạo trình giải thoát. Sùng kính Đạo sư là điều cốt lõi trong thực hành kim cang thừa. Hành giả sùng kính Đạo sư chính xác như sùng kính vị Phật- bậc Toàn Giác.

Sùng kính Đạo sư là điều cốt lõi trong thực hành kim cang thừa

Kim chỉ nam

Con hiểu rằng tất cả mọi hoạt động của hành giả cần phải dựa trên nền tảng sùng kính Đạo sư. Khi con nỗ lực thực hành pháp – đọc bài, viết comment, xả ly, bồ đề tâm và các tu pháp khác – cần phải dựa trên nền tảng sùng kính Đạo sư thì những hoạt động tâm linh đó mới trở thành thực hành kim cang thừa thực thụ. Nếu hành giả mong muốn đạt được thành quả mà thiếu sự sùng kính thì thật vô ích, vì sẽ không có sự thay đổi nào trong dòng tâm thức của họ. Ngược lại, thậm chí một việc nhỏ được thực hành cùng với sự sùng kính, sẽ trở thành thực hành kim cương tuyệt vời, giúp hành giả đạt được giác ngộ.

Ngài Geshe Chengawa dòng Kadampa đã từng khẳng định: “một người đệ tử thực hành sùng kính vị Thầy chân chính, thậm chí nếu người đệ tử có ngu ngốc như chú chó hay chú lợn, thì họ dễ dàng đạt được quả vị Bồ tát như Văn Thù Sư Lợi.”
Thực nghĩa của lời dạy trên là nếu hành giả chỉ thực hành duy nhất sùng kính Đạo sư và không biết thêm điều gì, thậm chí trí lực chỉ như chú chó, chú lợn, thì chính nhờ sự sùng kính Đạo sư giúp hành giả đạt giác ngộ như Bồ tát Văn Thù Sư Lợi. Hành giả có thể hoàn toàn ngu dốt, không biết gì ngoài sùng kính Đạo sự; như vậy cũng đủ để giác ngộ.

Ngài Kyobpa Jigten Sumgon

Câu chuyện về sự sùng kính Đạo sư được viết trong tác phẩm “Tâm yếu Đại Toàn Thiện: Con đường xua tan vô minh” minh chứng cho điều này. Ngài Kyobpa Jigten Sumgon có mười ngàn đệ tử. Một ngày nọ, các đệ tử muốn dâng lên Thầy mình sự chứng ngộ của họ. Từng người một thể hiện thành tựu tâm linh của bản thân. Trong khi đó, người học trò đầu bếp tự nghĩ rằng: “Mình làm việc chăm chỉ trong bếp, không bao giờ có thời gian để thực hành một thời. Tất cả những gì mình làm là chuẩn bị thực phẩm và trà nước cho Thầy. Vì vậy, mình không có sự chứng ngộ nào để dâng lên Thầy.” Ông ta ngồi trong bếp, đau khổ và phiền não nghĩ ngợi như vậy. Đạo sư Kyobpa Jigten Sumgon hiểu học trò đang nghĩ gì, ngài liền bảo: “đứng lên nào. Thầy tin chắc trò có thành quả nào đó để dâng cúng Thầy”. Người học trò đầu bếp tự nhiên có niềm tin từ lời khuyến tấn của Thầy, ông ta đứng lên và đã có một sự thể hiện tuyệt vời về sự chứng ngộ của bản thân. Đồng tu khác vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc với ngài Kyobpa Jigten Sumgon rằng:

Tác phẩm “Tâm yếu Đại Toàn Thiện: Con đường xua tan vô minh”

“Thưa Thầy, chúng con có điều không hiểu. Khi chúng con tinh tấn thực hành những tu pháp này, đạo hữu ấy chỉ nấu ăn trong bếp. Làm thế nào đạo hữu ấy có thể thành tựu mà không hề thực hành?”
Đạo sư ngài Kyobpa Jigten Sumgon từ tốn đáp:
“Đừng nghĩ rằng phục vụ bằng thân và khẩu không phải là thực hành. Thực hành thực thụ là trung thành và làm theo những ước nguyện của Thầy mình theo bất cứ cách nào mà học trò có thể. Bởi vậy thậm chí nấu ăn cũng là thực hành. Điều đó giải thích tạo sao sự gia trì chứng ngộ lại chảy vào tâm thức ông ấy.”


Thậm chí nấu ăn và pha trà cho Thầy với tấm lòng sùng kính Đạo sư, người đầu bếp đã nhận được sự gia trì chứng ngộ từ vị Thầy. Do vậy, tất cả các hoạt động xây dựng trên nền tảng sùng kính Đạo sư đều giúp hành giả giác ngộ. Ngược lại, nếu hoạt động tâm linh không có sự sùng kính Đạo sư, hành giả không đạt được gì. Chúng con đang được thấm đẫm trong trường tâm linh thanh tịnh của Thầy và chư Phật, nên mọi hoạt động dù rất nhỏ với sự sùng kính Đạo sư, chúng con sẽ đạt được những thành tựu lớn lao. Nếu chúng con ra khỏi trường tâm linh thanh tịnh này, chúng con sẽ không đạt được gì, thậm chí còn rơi vào tà kiến. Điều này đã được minh chứng bằng những trường hợp ra khỏi Mật gia Song Nguyễn.
Bởi vậy, trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư, thánh giả Mã Minh có dạy:
49. Làm Thầy vui lòng trong mọi lúc.
Tránh làm những gì Thầy không thích.
Thực hành như thế luôn tinh tấn.
Công đức tích tập chẳng nghĩ bàn.
Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy con trên đạo trình giải thoát. Con nguyện ghi nhớ lời ngài Atisha đã dạy: “Lời Thầy quan trọng hơn kinh sách. Vị Thầy từ bi hơn đức Phật.”

Ngài Atisha đã dạy : “Lời Thầy quan trọng hơn kinh sách. Vị Thầy từ bi hơn đức Phật.”

Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sơm tiêu trừ.
Om Mani Padme Hum.

Đệ tử – Mật Diệu Hằng

 

 1. Tantra Mashita says:

  Dear holy, respected and compassionate guru,

  I bow my head down for you 💚

  I devote myself to you 💚

  Thank you so much for sharing this story with us. That’s so kind of you. I really enjoyed reading it. I felt that my devotion was full to you, while I was reading this story, especially at the last part. And I promise you that, from now on, I will try as much as I can to do everything with the devotion to you, even the tea which I prepare to my mom. Thank you so much for making the dharma practice easy for us. 💚💚💚

  May you have good health and live long for the benefit of all sentient beings.
  May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature.
  May the pandemic caused by corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

 2. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 3. Tena says:

  I understand that devotion to Guru keeps practice and understanding strong. Thank you.

 4. Mật Thái Lâm says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Đệ hoan hỉ với thiện hạnh chuyển ngữ của huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài biết con càng hiểu được giá trị của việc sùng kính Đạo Sư. Sùng kính Đạo Sư là con đường để những người con của Phật pháp như con được giác ngộ, tránh xa được tà kiến, tìm thấy ánh dương Bồ Đề Tâm.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu cho cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu cho đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Thủy says:

  Dear Guru,

  I am happy to read this article on the full moon of the lunar April, which reminds me of the wonder of Guru devotion. The story about the cook in the article demonstrates the teachings of the holy saint Avagosha in “Fifty verses of Guru Devotion”. I am touched by the marvellous blessings from the Buddha through Guru’s transmission and the compassion from Guru, so that even a foolish man but with devotion to Guru could be enlightened in the future. I also remember the story about a disciple devoted to his Guru by only taking care of his dog, then he became enlightened. I think the noble, precious achievement of enlightenment that the disciples with Guru devotion could obtain, let alone the other achievements of the worldly life!

  I remind myself of nourishing my devotion to Guru much more by every small action, speech and mind every day, such as reading and commenting on chanhtuduy.com as Guru’s teaching. By that way, I will also be joyful with a balanced mind because of the connection with Guru.

  Thank you Guru for being the wonderful channel transmitting the blessings to us. I’m so fortunate to have the “Wish-fulfilling Jewel” in this life.

  Thank you Mat Dieu Hang for your benefit sharings.

  May Guru and your consort good health and longevity for the benefit of all sentient beings.

  May the Covid-19 epidemic will soon come to an end and may all sentient beings be free from suffering.

  Om mani padme hum!

 7. Cao Diệu Mật Hải
  Mật Hải says:

  Mô Phật,

  Mật Hải hoan hỷ với cảm niệm của đạo hữu Mật Diệu Hằng về pháp tu Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ. Cảm ơn đạo hữu đã góp thêm những luận chứng, luận cứ, câu chuyện từ thánh giáo lượng để giúp Mật Hải và các huynh đệ kim cang có thêm nhiều góc sáng để học hỏi và vun bồi nền tảng tối yếu này.

  Mật Hải sẽ học theo tấm gương của người đầu bếp kia. Bởi khi biết mình là một người bình thưởng nhưng có tấm lòng sùng kính Đạo sư, biết tận tụy thân, ngữ, tâm để phụng sự Ngài, phụng sự cho đạo pháp thì vẫn được giác ngộ giải thoát như bậc thượng căn. Như thế còn tốt hơn gấp nhiều lần người học thức cao, địa vị tốt… nhưng lại muốn “chối bỏ Đạo sư” của mình sau khi đã theo chân Ngài học đạo. Chối bỏ vị Thầy, bất kính Đạo sư.. là một trong những góc tối, là vực thẳm nguy hiểm nhất mà Mật Hải nghĩ rằng huynh đệ ta nên tuyệt đối tránh. Bởi trong Năm mươi kệ tụng Sùng Kính Đạo sư, thánh giả Mã Minh đã từ bi giáo huấn rất rõ:

  Được làm đệ tử vị Thầy đó

   Lại cho rằng không xứng đáng với mình.

   Khổ đau mãi mãi vì như vậy

   Bởi coi thường bậc Thầy tâm linh

   Chẳng khác nào khinh chê vị Phật.

  Nếu khinh vị Thầy vì thiếu hiểu biết

  Thuốc độc tai ương, bệnh truyền nhiễm

  Những thứ này gây khổ đau khôn xiết

  Trong đời này và cả vạn kiếp sau.

  .. hay..

  Đỏm đáng khoe khoang trước mặt Thầy

   Chuyện được, chuyện mất muốn làm hay.

   Nếu khoe như vậy nên xét lại

   Uổng cả công tu bao tháng ngày.”

  v.v..

  Thế nhưng không hiểu sao… lâu lâu vẫn có người vì chuyện tình ái, vì tiền tài, danh vọng… mà đan tâm chối bỏ vị Thầy, người đã vận chuyển ơn phước, mang thành tựu cả đời lẫn đạo đến với họ!? Đã biết bao tấm gương xấu tự chuốt lấy hậu quả thảm khốc, thân bại danh liệt rồi cơ mà (!). Thử hỏi, “người yêu” nào có thể đưa họ ra khỏi cõi sinh tử rực lửa đây(!?), “danh, lợi” nào có thể chấp cánh cho họ bay vào khung trời giải thoát đây (!?)

  Mô Phật,

  Cảm ơn Mật Diệu Hằng đã chia sẻ để Mật Hải được thêm lần nữa đọc lại và “ngấm” hơn nữa “Năm mươi kệ tụng Sùng kính Đạo sư”, để không chỉ để biết cách vun bồi tấm lòng Sùng Kính Đạo sư, mà còn để quán chiếu và loại trừ những lỗi lầm tiềm ẩn có thể gây hại đến thân căng, huệ mạng của mình.

  Kinh bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luôn từ bi, kham nhẫn giáo hóa chúng con.

  Dù có trải qua trăm thành công hay ngàn thất bại trên đường đời, dù khi được sung túc hay lúc gặp khó khăn, ở trong thuận duyên hay khi gặp nghịch cảnh… Cầu mong thân, ngữ, tâm con sẽ không bao giờ rời xa Sùng kính Đạo sư, cánh cửa diệu kỳ duy nhất giúp con vượt qua bên kia cửa tử mà trở về với Thầy, với Đức Quán Thế Âm.

  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!

  Hỡi các Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, xin để tâm đến con!

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy,  Cô an tịnh và trường thọ để ánh sáng trí tuệ được lan tỏa khắp muôn nơi; để cho Tâm pháp Thanh Trí càng thêm ngát hương tĩnh thức vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay! Nhưng Thầy thông cảm họ, tuy nhiên điều lạ là sao trước đạo chúng họ mang mặt nạ “chân thành”, “sùng kính”, ” rạng ngời nụ cười hoan hỷ”, những tưởng ” coi trọng vị Thầy hơn mạng sống của mình” thì họ lại “lạnh mặt như tiền” ngay sau đó! May mà ánh sáng tâm thức của Thầy xuyên thấu, nếu không e rằng đại họa về sau! Mật Hải có tư duy tốt, theo Thầy 15 năm,lập nhiều công đức mà còn chưa dám tự mãn huống gì kẻ thành tựu chút ít mà đan tâm “đổi đống phân dê”!

 8. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Câu chuyện của người đầu bếp” của đạo hữu Mật Diệu Hằng trong ngày rằm tháng tư âm lịch hôm nay. Bài chia sẻ đã giúp con nhớ nghĩ, suy ngẫm về tác dụng diệu kỳ của lòng sùng kính Đạo sư.

  Câu chuyện của người đầu bếp trong bài là một minh chứng cho cho lời dạy của Thánh tăng Mã Minh trong trước tác “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”: “Tôi quỳ lạy bởi Thầy tôn kính/ Cho tôi ruộng phước như trời mây”, “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”. Con xúc động trước ơn phước không thể nghĩ bàn nhờ kênh vận chuyển vị Thầy với tấm lòng bi mẫn của ngài, tưới tẩm xuống cánh đồng sùng mộ của người trò, giúp cho ngay cả “một người hoàn toàn ngu dốt, không biết gì ngoài lòng sùng kính Đạo sư” cũng có thể giác ngộ!

  Con cũng nhớ đến câu chuyện về một người đệ tử chỉ bằng cách chăm sóc cho chú chó của vị Thầy đã mất với lòng sùng kính vị Thầy mà đã đạt giác ngộ. Điều này làm con tán thán rằng, nhờ lòng sùng kính Đạo sư mà người đệ tử có thể đạt được cả thành quả giác ngộ cao quý, thiêng liêng, thì huống gì là những thành tựu thế gian bình thường khác! Con cảm tạ vị Thầy đã làm kênh vận chuyển ơn phước đến với chúng con, những ai có lòng sùng mộ Đạo sư. Con cảm thấy thật may mắn vì có được “Viên ngọc như ý” trong đời này!

  Qua đây, con tự nhắc mình trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư mỗi ngày bằng thân, ngữ, tâm. Một trong những cách đó là việc đọc bài và comment trên chanhtuduy.com.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 9. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Diệu Hằng. Từ đó con lại có cơ hội được hiểu rõ hơn về những lợi lạc mà lòng sùng mộ đem lại, chỉ nấu ăn cho vị Thầy cũng đạt thành tựu cao, con chỉ nghĩ điều này thật tuyệt. Vì lợi ích chúng trò mà Thầy đã cho đăng những bài viết thế này để chúng con ý thức về những điều gì tốt đẹp cho vận mệnh tâm linh của mình đời này lẫn đời sau, một pháp tu đơn giản nhưng chứa đựng tinh tuý đạo pháp là sùng kính Đạo Sư. Cầu nguyện cho con sẽ ý thức được công ơn của vị Thầy, dù tâm trạng có thể đau khổ nguyện niềm tin sẽ không bao giờ thay đổi.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ!

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ!

  Om mani padme hum !

 10. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Đệ hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết sang tiếng việt của huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 11. Mật Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết này.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cảm ơn đạo huynh với những cảm niệm đầy ý nghĩa, giúp đệ thêm ghi khắc sự bức thiết quan trọng của lòng sùng kính Đạo sư – nền tảng giác ngộ cho người hành giả trên đạo trình giải thoát, là cội nguồn ơn phước của tất cả những thành công thế gian và thành tựu xuất thế gian.

  Đệ hiểu rằng tất cả những hoạt động của hành giả cần phải dựa trên nền tảng sùng kính Đạo sư, hành giả có thể hoàn toàn ngu dốt, không biết gì ngoài sùng kính Đạo sư, như vậy cũng đủ để giác ngộ. Đệ ấn tượng với câu chuyện huynh trích dẫn về người đầu bếp mang tấm lòng sùng kính thuần thành hướng đến vị Thầy đã có sự chứng ngộ tuyệt vời. Và qua đọc comment của đạo huynh Mật Hải, đệ càng thêm tự nhắc nhở bản thân cần trưởng dưỡng, vun bồi niềm tin và lòng sùng mộ hướng tới vị Thầy, cần tĩnh thức, chánh niệm và chú tâm để quán chiếu, loại trừ, tránh xa lỗi lầm nguy hiểm nhất, vực thẳm tăm tối nhất – trọng giới số một Bất kính Đạo sư. Đệ cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ qua kênh vị Thầy cho bản thân đệ, cũng như huynh đệ mình đều làm được như thế. Cầu nguyện cho mỗi chúng ta luôn nỗ lực tinh tấn trong diễn tập, thực hành pháp dưới sự hướng dẫn của Thầy, đặc biệt là trong đọc bài, comment trên chanhtuduy.com.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng được viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Câu chuyện của người đầu bếp”.

  Qua bài viết, con hiểu được sức mạnh diệu kỳ của lòng sùng kính Đạo sư. Một người trí lực như chú chó, chú lợn, bậc hạ căn nhưng chỉ cần một điều duy nhất là sùng kính Đạo sư thì cũng có thể đạt thành tựu vượt xa bậc thượng căn nhưng hời hợt lòng sùng kính.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết ý nghĩa!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 13. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng về chủ đề sùng kính Đạo sư là nền tảng của sự giác ngộ giải thoát, mà các bậc thánh tăng đã xát quyết .

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani pedme hum.

 14. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đọc xong bài này rồi ạ .Qua bài chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã cho con thêm một lần nữa hiểu về giá trị sùng kính Đạo sư là điều cốt lõi trong thực hành kim cang thừa . Và con hiểu được rằng mỗi hành giả chúng con khi thực hành pháp mà thiếu đi sự sùng kính Đạo sư thì sẽ không đạt được kết quả gì để giác ngộ và điều đó làm ảnh hưởng đến tâm thức chúng con và sẽ lầm đường lạc lối chìm trong vô minh . Vì thế các hoạt động tâm linh chúng con cần phải dựa trên nền tảng sùng kính Đạo sư thì sẽ trở thành thực hành kim cang thừa thực thụ và sẽ đạt được giác ngộ .

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh 

  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum !

 15. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Huynh Mật Diệu Hằng đã góp thêm củi vào ngọn lửa sùng kính Đạo sư để ngày càng cháy sáng hơn. Những người làm việc nặng nhọc vất vả nhưng quan trọng hơn cả là ngọn lửa sùng kính Đạo sư của họ luôn cháy sáng trong tâm thức, còn hơn là những kẻ luôn tỏ ra là mình hiểu biết nhưng ngay sau đó lại biến thành gió để dập tắt lửa. Sùng kính Đạo sư là nền tàng giác ngộ, vì khi chúng ta tu tập nhưng lại không có lòng sùng kính vị Thầy, nghi ngờ và không biết ơn tới vị Thầy thì tất cà những công đức đều đổ sông đổ bể, thậm chí tội còn nặng hơn khi làm Thầy phải phiền lòng.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 16. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công đức của đạo huynh Mật Diệu Hằng chuyển tải lực gia trì vị Thầy chảy vào tâm  thức,khi một hành giả luôn tin tưởng nghe lời dạy của vị Thầy,sẽ đạt được chứng ngộ,mặc dù người hành giả đó hoàn toàn ngu dốt ,không biết gì  ngoài sùng kính Đạo Sư,vẫn đạt được giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 17. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ với những chia sẽ cảm niệm của đạo huynh Mật Diệu Hằng về sự kì diệu của lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ. Qua bài viết cùng comment của đạo huynh Mật Hải, con hiểu rằng không chỉ vun trồng nền tảng giác ngộ là lòng sùng kính Đạo sư mà chúng con cần tỉnh thức để kịp thời quán xét hành vi thân ngữ tâm luôn theo đúng quỹ đạo chánh pháp, tuân lơi vị Thầy và loại trừ những lỗi lầm tìm ẩn nhưng nguy hiểm sẽ làm cho chúng con rơi vào lỗi phạm trọng giới số 1 để rồi “vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong”.

  Đồng thời qua bài viết, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi thân giáo, kham nhẫn với chúng con. Vị Thầy với Bồ đề tâm không dừng nghỉ vì vận mệnh tâm linh chúng con dù có khi đổi lại là bao lần “lạnh mặt như tiền ngay sau đó”. Con nguyện cầu cho con và các huynh đệ Kim Cang sẽ luôn tinh thức, tinh tấn, chán niệm trên con đường tu tập để có thể “làm Thầy vui lòng trong mọi lúc/ Tránh làm những gì Thầy không thích” nhờ vào sự gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Ánh Dương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng ạ.

  Câu chuyện người đầu bếp đạt được những chứng ngộ kỳ diệu chỉ bởi phụng sự thực phẩm, trà nước cho vị Thầy bằng lòng sùng mộ chân thật đã góp thêm một minh chứng nữa cho chúng con thấy được tầm quan trọng của thực hành sùng kính Đạo sư, một thực hành tâm yếu, cốt tủy, nền tảng cho mọi nỗ lực tâm linh của hành giả. Thực hành này về hình thức thì giản đơn nhưng về bản chất lại đòi hỏi sự tinh túy đến tận cùng, bởi bất kỳ một biểu hiện “ngụy kính” vi tế nào cũng không thể lọt nổi mắc lưới nhân quả.

  Con nhớ đức Gampopa đã dạy rằng “Sự kiêu mạn và tính ích kỷ sẽ cản trở dòng ân phước gia trì của vị Thầy truyền tới con.

  Khi con tìm ra một vị đạo sư tâm linh, hãy phụng sự Ngài một cách thích hợp mà không để sự kiêu mạn và cái ngã của con can thiệp. Hãy hộ trì các hoạt động của Ngài. Nhờ sự phục vụ và cung cấp những thứ cần thiết đầy chân thành, thông qua các hoạt động, con có thể áp dụng giáo lý một cách thực tiễn hơn và nhờ đó tăng thêm sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm cho chính bản thân con.

  Nếu con bị kiểm soát bởi sự kiêu mạn và những mục đích ích kỷ, con sẽ không thọ nhận được ân phước gia trì dù vị Thầy tâm linh có vĩ đại thế nào hay giáo lý có mạnh mẽ và sâu xa đến đâu

  Từ đây con hiểu rằng, chỉ sự sùng kính Đạo sư chân thật, thuần khiết, thuần chất, vô điều kiện và hoàn toàn không ẩn chứa bất kỳ tà niệm nào mới có thể đưa đến ân phước gia trì vô biên cho dòng tâm thức và sự chứng ngộ của đệ tử.

  Con cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết hay và lợi lạc. Con xin ghi nhớ “thực hành thực thụ là trung thành và làm theo những ước nguyện của Thầy mình theo bất cứ cách nào mà học trò có thể”.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ.

  Cầu nguyện Thầy từ bi để tâm gia hộ cho chúng con thường biết quán xét loại trừ mọi lỗi lầm của bản thân và trưởng dưỡng lòng sùng mộ chân thật nơi vị Thầy để chúng con được theo bước chân Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho nạn dịch covid 19 nhanh chóng dứt trừ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 19. Tantra Mitsharuma (Petra) says:

  Dear Holy Guru

  Thank you for sharing this article. To be humble, give respect and earn respect is much more important than how rich one is or how many degrees one have.

  May Guru be blessed and peaceful always and feel joy and happiness. And may Guru be free from harm and suffering. May all sentient beings feel free love and peace.

  May the end of covid-19 be soon

  Om Mani Padme Hum

 20. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ với những cảm niệm của huynh Mật Diệu Hằng  thắm đẫm tấm lòng sùng kính Đạo sư của mình . Qua đây cho đệ biết và hiểu rõ hơn tầm quang trọng của việc sùng kính Đạo sư và  sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 21. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Câu Chuyện Của Người Đầu Bếp ” của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài này, đạo huynh Mật Diệu Hằng đã nhắc lại cho con biết được  ” Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”. Bằng những luận cứ, luận chứng trong bài hay câu chuyện về người đầu bếp đã cho con thấy được tầm quan trọng việc sùng kính Đạo sư của hành giả trong quá trình tu tập. Con cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cho chúng con tri hành hợp nhất về pháp tu sùng kính Đạo sư để được giác ngộ trong tương lai.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 22. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Qua bài con hiểu được rằng, tất cả các hoạt động xây dựng trên nền tảng sùng kính Đạo sư điều giúp hành giả đạt giác ngộ.

  Cầu nguyện cho con luôn trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư từ đây đến khi giác ngộ tối thượng.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ Thầy,Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Phụng says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo huynh Mật Diệu Hằng về tấm lòng sùng kính Đạo sư được thể hiện qua “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã giúp đệ hiểu thêm nhiều khía cạnh . Qua đó con hiểu được một hành giả chân chính luôn sùng kính vị Đạo sư của mình , làm theo lời dạy của vị Thầy mọi lúc đừng móng nghĩ suy, thân – ngữ – tâm luôn chân thật cũng giống như vị đầu bếp kia có niềm tin vào vị Thầy thì đạt được kết quả tốt. Bởi vì mọi sự thực hành điều dựa trên nền tảng sùng kính vị Thầy. Còn trong mọi thực hành pháp mà không dựa trên nền tảng sùng kính vị Thầy thì chúng con sẽ không thu được kết quả gì mà còn hại đến thân căn huệ mạng , rơi vào tà kiến.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn để tâm và kham nhẫn với từng chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 24. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ.

  Qua bài viết, huynh Mật Diệu Hằng giúp con một lần nữa ghi nhớ về nền tảng của sự giác ngộ: Tinh thần Sùng kính Đạo sư. Con cảm thấy ấn tượng và chấn động khi đọc được lời dạy của Ngài Geshe Chengawa, rằng: “một người đệ tử thực hành sùng kính vị Thầy chân chính, thậm chí nếu người đệ tử có ngu ngốc như chú chó hay chú lợn, thì họ dễ dàng đạt được quả vị Bồ tát như Văn Thù Sư Lợi” và câu chuyện của người đầu bếp thể hiện sự chứng ngộ tuyệt vời của bản thân nhờ vào những năm tháng chuẩn bị thực phẩm và pha trà cho Thầy mình.

  Con nhận ra, tương tự như Thầy từng dạy chúng con, vấn đề không phải nằm ở chỗ là người học trò MỚI hay CŨ, giỏi hay dở, thông minh hay ngờ nghệch, viết hay hay viết dở, địa vị cao hay thấp,… mà chính tấm lòng sùng kính Đạo sự mới là yếu tố tiên quyết cho việc thành tựu tâm linh của chúng con. Con hiểu rằng, tấm lòng sùng kính Đạo sư thuần khiết thì không có chỗ cho tự ngã, cho những vị kỷ cá nhân “của tôi, do tôi và vì tôi” của người học trò, bởi những thứ đó thì chẳng khác chi “một đống phân dê”, không những chẳng có một giá trị nào mà còn là thứ hủy hoại nhanh chóng thân căn huệ mạng và đóng sập mọi cánh cửa đi đến giải thoát của người học trò.

  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn biết quán xét, trực diện và xoay chuyển tâm mình về đúng quỹ đạo chánh pháp, trưởng dưỡng tinh thần sùng kính Đạo sư một cách thuần khiết.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng vì bài viết!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 25. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Từ một câu chuyện về người đầu bếp được đạo huynh Mật Diệu Hằng chia sẻ trong bài viết đã giúp chúng con thấy được sự kỳ diệu của lòng sùng kính Đạo sư và thêm một minh chứng để khẳng định “ Sùng  kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Chúng con sẽ không thể bước đi nếu không có một đôi chân vững chắc, giống như trên con đường tu tập của chúng con, muốn đạt được giác ngộ cần có một nền tảng vững chắc từ ban đầu( lòng sùng kính Đạo sư) , đồng hành cùng những bước đi của chúng con cần có niềm tin nơi Vị Thầy, tuân lời Vị Thầy và làm theo những lời Thầy chỉ dạy một cách chân thành , không nghi ngờ….Nếu không có lòng sùng kính Đạo sư , tự chúng con sẽ đẩy mình vào lối rẽ vô minh lúc nào không hay.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 26. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán những dòng chia sẻ cảm niệm chân thành của đạo huynh Mật Diệu Hằng sau khi đọc bài viết “ Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” . Qua bài viết này, con hiểu được việc quan trọng nhất của một người hành giả chính là trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy với tâm chân thành vì “ sùng kính Đạo sư chính là nền tảng giác ngộ”. Cầu nguyện tất cả huynh đệ Kim Cang chúng con luôn tỉnh thức, tuân lời vị Thầy và trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy để được theo bước chân vị Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng về bài viết ý nghĩa, cầu nguyện huynh mạnh khỏe và viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 27. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.

  Con hoan hỷ ,tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Qua bài cảm niệm về tầm quan trọng của lòng sùng kính Đạo sư giúp cho con hiểu được rằng một người hành giả tuy bản thân ngu dốt nhưng với tấm lòng sùng kính Đạo Sư thuần thành trên bước đường diễn tập , thực hành pháp thì luôn đạt được kết quả cả thế gian và xuất thế gian vì sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ các kinh điển đã xác quyết.

  Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang luôn trưởng dưỡng tấm lòng Sùng Kính Đạo Sư thuần thành để luôn nhận được ơn phước từ suối nguồn Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 28. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ!

  Câu chuyện người đầu bếp đã là một minh chứng cho việc “mọi hoạt động được xây dựng trên nền tảng sùng kính Đạo sư đều giúp hành giả giác ngộ” dù đó chỉ là những hoạt động rất nhỏ nhưng được dựa trên lòng sùng kính Đạo sư thì cũng đủ để giác ngộ.

  Lời giáo huấn của Đại Sỹ Liên Hoa Sanh rằng: “Thầy con công đức như lớp lớp mây, nhưng trừ phi con , người đệ tử, có cánh đồng của lòng sùng mộ, trận mưa ban phước sẽ không rơi xuống”.

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi kham nhẫn với chúng con, vận chuyển ơn Phước tới chúng con. Chúng con được thấm đẫm trong từ trường tâm linh thanh tịnh của Thầy và chư Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả huynh đệ chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư để có được nền tảng giác ngộ trên đạo trình giải thoát!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ đọc bài viết này của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ. Từ bài của huynh ấy, con hiểu được sức mạnh diệu kì của lòng sùng kính Đạo sư. Dù người trò căn cơ thấp hoặc chỉ làm những việc đơn giản, nhưng người trò làm các hoạt động trên nền tảng sùng kính Đạo sư thì người trò sẽ nhận được ân phước gia trì của vị Thầy và dễ dàng đạt được sự giác ngộ trong tương lai. Con hiểu rằng lòng sùng kính vị Thầy là xuất phát từ tấm lòng chân thật, trong sáng, thuần khiết, không bị nhiễm ô bởi thói kiêu mạn, ích kỷ, vụ lợi cho bản thân mình.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ lợi lạc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, 

  Qua câu chuyện về người đầu bếp trên, con hiểu rằng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ.

  Vốn dĩ con không thông thạo kinh điển hay giới luật. Nhưng con tin rằng trong giây phút người đệ tử sùng kính Đạo sư, thì giây phút ấy trong tâm người đệ tử đó không có ngã mạn, không có tham, sân, si, đố kỵ… Và khi đệ tử sùng kính vị Thầy là lúc đệ tử được tích luỹ gia tài niềm tin, khiêm cung và tàm quý.

  Con cảm tạ Thầy từ bi chỉ dạy chúng con. 

  Cảm tạ và hoan hỉ với huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài và dịch bài. 

  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. 

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum. 

 31. Mật Thanh Phương says:

  Dạ con cảm tạ Thầy từ bi sách tấn ạ.

 32. paul yawney says:

  Dear Holy Guru,Thank you for another great article. I bow head to feet. I try always to follow what the Guru writes. I follow because of respect and honour of the Guru`s wisdom and teachings. I shall try harder to do better. May the Holy Guru and his consort enjoy a long , blissful life. OM MANI PADME HUNG. May this virus end soon. Tantra Himataru

 33. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài ” Câu chuyện của người đầu bếp ?rồi ạ
  Qua bài này cho con hiểu được ” Sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ, giúp cho chúng sanh tĩnh thức đi đến giác ngộ và có duyên lành được hạnh ngộ với vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho hạn nước mặn sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum.

 34. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 35. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ đọc bài viết ” câu chuyện của người đầu bếp ” của huynh Mật Diệu Hằng. Qua câu chuyện, con hiểu là trong mọi hoạt động tâm linh, dù nhỏ nhặt nhất cũng phải dựa trên nền tảng sùng kính Đạo sư thì mới giúp hành giả giác ngộ. Ngay cả khi căn cơ của họ chậm lụt nhưng trong tâm luôn sùng kính vị Thầy với sự thuần thành không mong cầu vụ lợi thì cũng đủ để giác ngộ. Như trong 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư dạy:” Làm Thầy vui lòng trong mọi lúc. / Tránh làm những gì Thầy không thích./ Thực hành như thế luôn tinh tấn./ Công đức tích tập chẳng nghĩ bàn. ” Và ngược lại, nếu như trong mọi hoạt động tâm linh mà không có sùng kính Đạo sư, tâm ngã mạn thì sẽ không đạt được gì mà còn bị lệch quỹ đạo chánh pháp, ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của bản thân.Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài pháp lọi lạc và ý nghĩa giúp đệ khắc ghi trưỡng dưỡng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ trên hành trình giải thoát. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện chánh đáng của huynh được viên thành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 36. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Qua câu chuyện của người đầu bếp con hiểu rằng cho dù người đó căn bản trí thấp kém, như đầu lợn , hay đầu chó đi nữa những vẫn một lòng nghĩ nhớ đến Đạo sư của mình thì cũng sẽ có ngày người đó đạt được quả vị như Bồ tát Văn Thù Sư Lợi.

  Ngược lại, dù cho người học trò có làu thông ba tạng kinh điển nhưng bị năng lực của cái ác chế ngự mà nảy sinh kiêu mạn, nghỉ rằng mình có thể đi mà không cần đến vị Đạo sư đã giúp mình vỡ lòng, biết đọc chữ thì người đó sẽ không thành tựu được cái gì ngay ở trong đời này chứ chưa nói tới đời sau.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn giáo hóa học trò, đệ tử chúng con. Nếu đầu con là đầu lợn thì đầu lợn con xin được nương tựa nơi Thầy. Nếu đầu con là đầu chó thì đầu chó con xin được nương tựa nơi Thầy.

  “Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”. Đại sư Atisha

  Con khẩn cầu Thầy, chỗ nương đầy từ bi. Xin Ngài che chở con.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện huynh luôn sức khỏe, hạnh phúc, viên thành mọi ước nguyện.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với những chia sẻ chân thành của huynh Mật Diệu Hằng đã nhắc cho chúng con thấy tầm quan trọng của sự ” sùng kính Đạo sư chính là nền tảng giác ngộ” nhờ đó giúp chúng con tiếp thêm năng lượng để trưởng dưỡng lòng sùng kính trong mỗi chúng con. Những điều vị Thầy đã làm và đang làm tất cả đều vì hạnh lúc lợi lạc cho chúng con và chúng sanh hơn thế nữa là để giúp chúng con đạt đến ngưỡng cửa của hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội để an lạc đời này cực lạc đời sau . Và vị Thầy đang giúp những hạt bụi nhỏ nhoi đang bị xoáy quanh con lốc vô minh tà kiến, thế sự đa đoan dần dần rơi xuống tận cùng của vực thẳm kia có thêm sức nặng, sức mạnh ,can đảm và quyết tâm vượt lên chính mình để bùng lên chiến đấu  tìm vùng đất mới nơi mà có tự do, có hạnh phúc chân thật, không có khổ đau hay phiền não . Chúng con cảm thấy mình là những người may mắn nhất khi đã tìm được một vị Thầy như thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” :

  Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy

  Phải gồm đầy đủ những điều sau

  Giới đức ,trí tuệ đa văn nhiều phương tiện

  Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ

  Miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển ,

  Kiên nhận dạy trò không quản ngại thân sơ.
  Vị Thầy với Bồ Đề tâm rộng lớn luôn theo sát chúng con từng chút một để kịp thời nhận ra những sự thay đổi do quỷ tính trỗi dậy trong tâm thức của chúng con và dùng mọi biện pháp để dập tắt không cho chúng có cơ hội lộng hành khiến cho thân căn huệ mạng chúng con nhanh chóng rơi xuống địa ngục để rồi vô phướng cứu chữa.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 38. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này của đạo huynh Mật Diệu Hằng: “Câu chuyện của người đầu bếp”.
  Dù hàng ngày chỉ làm các công việc của một người đầu bếp bình thường, dường như chẳng thực hành một hoạt động tâm linh nào vậy nhưng người đầu bếp đạt được sự chứng ngộ tuyệt vời. Con hiểu rằng, người đầu bếp kia đã thực hành pháp duy nhất nhưng nhanh chóng đạt kết quả tối thượng là Sùng kính Đạo sư. Bài học tuy không mới nhưng là bài học chúng con luôn cần khắc ghi, nằm lòng để nắm chặt chiếc chìa khóa vàng mở cánh cửa bước vào thành phố giải thoát. Nếu chúng con đánh rơi hay bỏ quên chiếc chìa khóa ấy thì con hiểu rằng dù thực hành tinh tấn bao nhiêu các pháp khác cũng chẳng kết quả gì.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Om Mani Padme Hum

 39. Mật Ánh Dương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

  Om Mani Pad Me Hum.

 40. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài chia sẻ con hiểu được sự quan trọng của tấm lòng sùng kính Đạo Sư, là kim chỉ nam cho chúng con đi đến sự giác ngộ, là nền tảng của sự giác ngộ,  giúp cho chúng con nhận được những ơn phước từ Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ lợi lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

 41. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Câu chuyện của người đầu bếp” rồi ạ. Qua những chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng con hiểu, cảm nhận được giá trị vô lượng của sự sùng kính Đạo sư. Sùng kính vị Thầy tâm linh chính là nền tảng của sự giác ngộ.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện huynh và gia đình hanh thông thế sự, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 42. TantraCitta (Jeffrey Bernard Forest) says:

  Dear Holy Guru,

  I want to thank you, once again, for allowing me, this opportunity, to read and comment, on the wonderful article, by Mat Dieu Hang. Well done, my fellow disciple! Guru devotion, when practiced, in right manner, fills a person, with happiness and virtue. Knowing and viewing the Guru correctly, is akin to finding a virtuous friend, for life. I am honoured and humbled and blessed, to be associated with, our esteemed Guru and consort. Correctly following and devoting oneself, to your chosen Guru and adhering to the excellent explanations, in the sutras and tantras, on how to correctly do your Guru devotion, causes great merit and karma, on the path to Enlightenment. Five qualities, usually mark, a correct Guru: (1) being greatly compassionate (2) devotion to the teachings of Lord Buddha (3) complete understanding of the particular vehicles, sutras and tantras (4) having profound wisdom in bringing fellow disciple’s, into the enlightened path and (5) abstaining from the vices that affect the body, speech and mind and in turn, subduing the senses and maintaining, the Middle Way. Simply put, a correct Guru is someone who cherishes others more than self, someone who puts emphasis on liberation and nirvana, over being held captive in samsara and someone who emphasizes the next life and future happiness, over this present life’s happiness. I believe, with all my heart, our beloved Guru and consort, articulates these qualities and virtues, to perfection! And as fellow students and disciple’s, we are forever grateful and enlightened, by the Guru’s actions. From a disciple’s perspective, it is equally important, that we continue having  bodhichitta, keeping a straight mind, always having respect and devotion to the Guru, having a like, for daily meditation and virtue and always making offerings, to the enlightened deity. Unwavering devotion, to Holy Dharma, brings great joy and peace, as well. I pray, that our holy Guru and consort, my fellow students and disciple’s and all, sentient being’s, attain the Happiness, of Buddha Nature! Gate gate paragate parasangate bodhi savha. My blessed regards, from Canada. TantraCitta (Jeffrey Bernard Forest). Om Mani Padme Hum! 🇨🇦

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   I was interested in your comment because it touche my heart, keep always in my mind about devition. Thank you very much!

 43. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ sâu sắc của đạo huynh Mật Diệu Hằng qua bài viết ” CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI ĐẦU BẾP “. Qua bài viết con hiểu được tấm lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng của sự giác ngộ. Đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện chính đáng của huynh được viên thành.Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.Om Mani Padme Hum

 44. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết lợi lạc.
  Nhờ đó con hiểu được, sùng kính Đạo sư, là cốt lõi trong thực hành Kim Cang thừa là kim chỉ nam dẫn đến sự giác ngộ. Hàng giả sùng kính Đạo sư chính xác như sùng kính vị Phật bậc Toàn giác.
   Nếu như mọi hoạt động của hành vi thân, ngữ, tâm của những hành giả như chúng con đều thực hành trên nền tảng sùng kính Đạo sư thì chúng con sẽ đạt được sự giác ngộ, như lời khai thị của ngài Geshe Chengawa dòng Kadampa:” Một người đệ tử thực hành sùng kính vị Thầy chân chính, thậm chí nếu người đệ tử có ngu ngốc như chú chó hay chú lợn, thì họ dễ dàng đạt được quả vị Bồ tát như Văn Thù Sư Lợi”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò dạo này tiến bộ nhưng trò ích kỷ không cho người khác được như trò!

 45. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch thầy!

  Con Mật Phong Tuyết Phan thị Bạch Tuyết rất hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài và chi sẻ những cảm niệm của huynh Mật Diệu Hằng  nhân ngày Phật Đản.Bài viết đãcho con thêm một lần nữa hiểu về giá trị Sùng kính đạo sư là điều cốt lõi trong thực hành kim cang thừa.Câu chuyện về người đầu bếp đạt được chứng ngộ kỳ diệu đãminh chứng cho chúng con thấy được tầm quan trọng của thực hành sùng kính đạo sư ,nó là nền tảngcho mọi nổ lực tâm linh của người hành giả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ,kham nhẫn giáo hóa chúng con.Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hăng đã dịch và chia sẻ bài viết ,đệ cầu nguyện cho huynh đời đạo hanh thông và viên thành mọi ước nguyên chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 46. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh với bài chia sẻ và cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Qua Câu chuyện của người đầu bếp đã đạt được chứng ngộ nhờ sự sùng kính Đạo Sư mà đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ đã giúp cho con hiểu được tầm quan trọng của việc thực hành sùng kính Đạo Sư là một tâm yếu cốt lõi cho một người hành giả đạt đến sự giác ngộ .Nếu một hành giả trên bước đường tu tập dù có tinh tấn thực hành pháp đến đâu nhưng tâm mang nhiều vọng tưởng ( Tham , sân , si , mạn đố) không có lòng sùng kính Đạo Sư nên cũng không nhận được sự gia trì thì cũng không đạt được kết quả gì. Ngược lại tất cả các hoạt động của một người hành giả dựa trên nền tảng sùng kính Đạo Sư với tâm thành chí khiết , không pha chút tà niệm ” nghi ngờ , nghi hối ” tất cả các hành vi thân ngữ tâm đều theo đúng quỹ đạo chánh pháp mới có thể đưa đến ân phước gia trì vô biên và đồng thời giúp hành giả đạt đến sự chứng ngộ và giác ngộ.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết thật ý nghĩa và lợi lạc.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme Hum

 47. Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban lời động viên, sách tấn con.

  Ngồi lặng yên nhìn lời Thầy dạy, con thật sự không dám tự mãn. Quán chiếu theo nguồn tuệ quang từ vị Thầy, suy xét theo thánh giáo lượng thì chút công đức hay thành tựu nào mà chúng con có lập được cũng không phải là “của con, do con, vì con”. Bởi đó thực sự là công đức của Tam Bảo, do vị Thầy dạy cách tích tập, vì chúng sanh tội khổ còn nhiều vô minh, nghiệp chướng sâu dày như con mà Ngài đã mở lòng từ bi hóa độ.

  Đệ tử chúng con sở dĩ có được chánh kiến, chánh tư duy, biết cách thực hành các hoạt động tâm linh để tích tập công đức (mà nhờ đó thế sự được hanh thông tương ưng) là nhờ thông qua sự giáo huấn, hướng dẫn của vị Thầy. Giọt công đức nhỏ nhoi của con thật không phải tự có, không phải thường hằng, cũng không độc lập. Công đức con tích tập được là từ ơn phước lành ngàn năm hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy, được vị Thầy từ bi truyền trao chánh pháp (Tâm pháp Thanh Trí). Nó cũng không thường hằng vì có thể (1) được nhân lên gấp nhiều nhiều lần nhờ được hồi hướng, được nhập vào biển công đức vô lượng của Ba gốc, của Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, hoặc (2) sẽ tan tành theo mây khói (“uổng cả công tu bao tháng ngày”) nếu chúng con “ngu si chẳng biết thế nào là tốt xấu” mà phá phạm giới nguyện, giới luật. Công đức ấy cũng không độc lập mà phụ thuộc vào những tự do và thuận cảnh (18) chúng con có được, phụ thuộc vào trùng trùng nhân duyên biến hiện, sinh diệt không ngừng…

  Kính bạch Thầy, con xin khắc ghi lần nữa lời Thầy dạy mà sẽ không bao giờ dám tự mãn, kiêu mạn để không làm kẻ ngu “đổi ngọc như ý lấy đống phân dê.”

  Con cũng xin nguyện nhìn vào những ‘bài học xấu’ kia mà quán chiếu và loại trừ lỗi lầm tiềm ẩn của mình, để tri và hành được hợp nhất.

  Bạn tốt ở đời thôi mà người ta còn có thể dốc hết tiền tài, sức lực để đền ơn bạn. Người chủ tốt ở đời thôi mà người ta còn có thể “cày như trâu, như ngựa” để cúc cung tận tụy làm tốt công việc trả ơn chủ. Vua tốt ở đời thôi, mà tướng sĩ ba quân còn có thể hy sinh thân mạng để phò tá, hộ trì báo ơn. Há lẽ nào đối với vị Thầy tốt, với vị Bồ tát giới tử thầy của Trời Người – Bậc đã dang rộng vòng tay Bồ đề, cứu độ chúng con và bao chúng sanh thoát khổ hiện đời đến giải thoát đời sau mà con lại đan tâm đối xử hai mặt, “lạnh mặt như tiền”, được sao? Trúc Nam sơn chắc sẽ không còn một cây, nước Hồng Hà chắc sẽ không còn một giọt (!)

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy, đức Bổn tôn từ bi gia hộ cho con luôn biết noi gương hạng người khó gặp thứ ba. Con kính lễ các Ngài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô an tịnh và trường thọ để ngọn đuốc trí tuệ được lan tỏa khắp muôn phương, để tâm pháp Thanh Trí thêm ngát hương tĩnh thức.

  Cầu mong dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu rồi, vì sao có từ” ngụy” và ” hư” bởi vì họ muốn làm hàng giả!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò hiểu rồi, vì sao có từ” ngụy” và ” hư” bởi vì họ muốn làm hàng giả!

  • Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

   Kính Bạch Thầy
   Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
   Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
   Om Mani padme hum

 48. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ của huynh Mật Diệu Hằng

  Qua bài viết con hiểu được giá trị của việc sùng kính đạo sư. Sùng kính đạo sư là con đường để những người học trò như chúng con được giác ngộ, tránh xa tà kiến tìm được ánh dương bồ đề tâm

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

  Con cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

   

 49. Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng với chủ đề “Câu chuyện của người đầu bếp”, đóng góp thêm vào kho tàng phong phú về các tấm gương ngời sáng về sự sùng kính Đạo sư. Câu chuyện thật giản dị nhưng khơi dậy niềm xúc động dâng trào trong lòng người đọc: “Mình làm việc chăm chỉ trong bếp, không bao giờ có thời gian để thực hành một thời. Tất cả những gì mình làm là chuẩn bị thực phẩm và trà nước cho Thầy. Vì vậy mình không có sự chứng ngộ nào để dâng lên Thầy”, người học trò đã đau khổ suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, được sự khuyến tấn từ vị Thầy, người học trò đó đã tự tin thể hiện về sự chứng ngộ của bản thân.

  Câu chuyện này khiến Huệ Pháp nhớ lại và hiểu thêm về lời dạy của Ngài Serkong Dorje Chang, rằng: “Nếu bạn thực hành tốt pháp tu sùng kính vị Thầy, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Thậm chí bạn không cần phải thực hành pháp, bạn chỉ cần thư giãn và nghỉ ngơi, bạn sẽ được tận hưởng mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời.” Người học trò đầu bếp ấy “không bao giờ có thời gian để thực hành một thời” nhưng thay vì khởi tâm ghen tị, đố kị với những người học trò khác có cơ hội được nghe Thầy giảng pháp, có thời gian thong dong nghiên cứu giáo lý, thực hành thiền định, người học trò đó đã hướng tâm, để tâm và chú tâm vào việc phụng sự lao tác cho vị Thầy. Chính sự chú tâm đó, với ý nguyện làm hài lòng, vui lòng vị Thầy theo năng lực của bản thân một cách tốt nhất, một cách tự nhiên, người học trò đó được tận hưởng điều tốt đẹp trong cuộc đời mà “không cần phải thực hành pháp” – còn gì tốt đẹp hơn sự chứng ngộ của bản thân? Đó là bởi người học trò đã thực hành tốt pháp tu sùng kính vị Thầy, cho dù theo cách thầm lặng nhất, khi tâm của họ đã và đang luôn xoay quanh vị Thầy trong mọi hoạt động dù là nấu ăn, mà vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, là máng xối ơn phước từ chư Phật thánh chúng như các kinh và mật điển đã xác quyết. Chính vì vậy mà ngài Kyobpa Jigten Sumgon đã lý giải: “Thực hành thực thụ là trung thành và làm theo những ước nguyện của Thầy mình theo bất cứ cách nào mà học trò có thể. Bởi vậy thậm chí nấu ăn cũng là thực hành. Điều đó giải thích tại sao sự gia trì chứng ngộ lại chảy vào tâm thức ông ấy.” Và Đức Dilgo Khyentse Rinpoche đã minh hoạ thêm về nền tảng giác ngộ của người hành giả như sau: “Niềm tin (lòng sùng kính) không thể lay chuyển ở Tam Bảo và ở Đạo sư tâm linh là hiện thân của Tam Bảo, thì giống như một hồ nước yên tĩnh và trong trẻo, trong đó mặt trăng gia hộ của các Ngài được phản chiếu rõ ràng. Khi bạn có một sự xác tín mạnh mẽ như thế, tâm bạn sẽ trong trẻo và an tĩnh, tràn đầy ân phước của sự hiện diện của Tam Bảo. Như thế những hoàn cảnh tốt hay xấu có là gì đối với bạn?” Câu chuyện về người học trò đầu bếp giúp Huệ Pháp quán xét lại các hành vi thân, ngữ, tâm của mình, biết trân quý hơn nữa cơ hội được hạnh ngộ vị Đạo sư Thanh trí và hiểu được nền tảng nào cần thiết lập vững chắc để có thể đạt được thành tựu tâm linh trong đời này và sau rốt là mục tiêu giải thoát tối thượng mà bất kỳ người hành giả nào đều hướng tới. Cảm ơn huynh đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Diệu Hằng sức khoẻ, viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ

  Om Ah Hum

 50. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng trong bài viết này. Câu chuyện về người đầu bếp trong tác phẩm “Tâm yếu Đại Toàn Thiện: Con đường khai sáng” càng minh chứng rõ ràng hơn cho lời dạy “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.

  Mỗi thành tựu hay chứng ngộ mà mỗi người đệ tử đạt được đều nhờ có sự hướng dẫn, chỉ dạy của vị Thầy. Ví dụ thực tế gần gũi nhất chính là nhờ đọc những bài viết, bài giảng trên Chanhtuduy rồi vận dụng dần trong cuộc sống, rất nhiều huynh đệ đã chuyển hóa tâm thức của mình theo chiều hướng tích cực. Nhờ đó, cuộc sống cũng được cải thiện ngày càng tốt lên. Tuy nhiên, nếu như ta bám chấp vào những điều đó mà quên mất đi nguồn gốc của những điều mình đang có, đạt được thì lại không khác gì ta đang để bản thân chìm dần vào trong sự kiêu ngạo, vô ơn. Liệu rằng một cái cây mất đi gốc rễ của mình thì có thể phát triển tiếp được hay không? Câu trả lời chắc chắn là không, ngược lại chiếc cây đó sẽ càng héo mòn và chết dần đi. Từ những điều đã được xác thực từ lời dạy của các bậc Thánh Đức cho tới sự thực hiện hữu mà huynh đệ chúng ta trải nghiệm, chứng minh thực tế với người thực, việc thực, đệ hiểu rõ hơn nữa tầm quan trọng của lòng sùng kính Đạo sư đối với người hành giả. Bên cạnh đó, câu chuyện về người đầu bếp còn để lại cho đệ một ấn tượng về tinh thần khiêm cung cần có và đi cùng với lòng sùng kính Đạo sư trong mọi hoạt động thân, ngữ, tâm. 

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện huynh hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. 

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI ĐẦU BẾP của đạo hữu Mật Diệu Hằng .

  Con tán thán thiện hạnh chia sẻ cảm niệm sâu sắc về tấm lòng sùng kính vị Đạo sư , qua hình tượng của người đầu bếp . Trên con đường tu Phật, sự sùng kính vị Thầy, bậc Đạo sư là nền tảng tất yếu để đạt đến sự giác ngộ tối thượng .

  Qua câu chuyện này , đã cho chúng con thấy được tầm quan trọng của sự sùng kính vô biên đối với vị Thầy, trong bất kỳ pháp tu nào , dù thực hành pháp , đọc bài , comment hoặc chuyên về pha trà hay ẩm thực cho vị Thầy, với tín tâm thuần khiết và tấm lòng sùng mộ , luôn nghĩ về vị Thầy, sẽ làm cho tâm ta an tịnh , luôn trưỡng dưỡng 50 bài kệ sùng kính Đạo sư , mà Thánh giả Mã Minh đã di giáo .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp .

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM .

   

 52. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Với những luận chứng, luận cứ rõ ràng cụ thể, bài viết giúp con hiểu rằng dù là một người kém thông minh hay dù chỉ làm việc nhỏ nhưng nếu trong tâm học trò sùng kính Đạo sư một cách chân thật thì vẫn dễ dàng đạt giác ngộ, ngược lại dù thực hành pháp một cách tinh tấn nhưng không có lòng sùng kính Đạo sư thì cũng không thể chạm đến mép cửa giải thoát. Đến đây con chợt nhớ đến câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa, ông ta thực hành pháp tinh tấn miên mật đến mức có được thần thông, nhưng ông ta lại không xây dựng “nền tảng giác ngộ”, không sùng kính Đức Phật và như thế trong ông không có sự chuyển hóa tâm thức nào mà ngược ngày càng gia tăng độc mạn để rồi cuối cùng phải rớt xuống địa ngục. Bài chia sẻ cũng làm con nhớ đến lời khai thị của Đại sỹ Liên Hoa Sanh rằng “Thầy con công đức như lớp lớp mây. Nhưng trừ phi con có cánh đồng của lòng sùng mộ, trận mưa ban phước sẽ không bao giờ rơi xuống.”. Tuy nhiên, con cũng hiểu được rằng chỉ có sùng kính đúng đối tượng, những vị thầy chân chính thì mới có thể dễ dàng mở cánh cửa vào thành phố Giải thoát, ngược lại sùng kính tà sư thì chỉ giúp bản thân mở cánh cửa đi vào các cõi giới thấp một cách nhanh chóng mà thôi. Tuy “Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy” nhưng may mắn là trong kiếp người quý báu này chúng con lại được hạnh ngộ một vị như thế với đầy đủ “giới đức, trí tuệ, đa văn nhiều phương tiện. Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ…”, cho nên chúng con cũng có cơ hội được thực hành pháp tu lợi lạc này. Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc của Phật tánh. Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư một cách chân thật. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ giúp đệ và huynh đệ kim cang biết được “tất cả các hoạt động xây dựng trên nền tảng sùng kính Đạo sư đều giúp hành giả giác ngộ” mà điều đó đã được minh chứng bởi người đầu bếp, chỉ việc nấu ăn và pha trà cho Thầy với tấm lòng sùng kính Đạo sư mà đã được gia trì và chứng ngộ, như Thánh giả Mã Minh đã xác quyết “Sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona bị tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng, thấy rằng sự sùng kính Đạo Sư mới là nền tảng của giác ngộ như câu chuyện đầu bếp. Không phải cứ mang danh hành giả chỉ biết thực hành mà thiếu lòng sùng kính thì trận mưa ơn phước sẽ không rơi xuống và nếu chúng con không tinh tấn trong thực hành pháp nâng cao chánh kiến tức là chúng con cô phụ tấm lòng của vị Thầy đó cũng là sự bất kính Đạo Sư là sự xem thường giáo pháp.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 56. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

   

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những dòng cảm niệm chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ

  Con thành tâm  cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 57. Mật Khả Phúc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Câu chuyện của người đầu bếp” của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ.
  Câu chuyện về người đầu bếp làm việc chăm chỉ trong bếp để chuẩn bị thực phẩm và trà nước dâng lên vị Thầy với tấm lòng sùng kính Đạo sư , không có thời gian để thực hành một thời nhưng đạt được sự chứng ngộ tuyệt vời là sự minh chứng cho “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.  Con hiểu được rằng cho dù người đệ tử chậm lụt, ngu ngốc nhưng trong tâm sùng kính vị Thầy một cách chân thật thì hành giả sẽ đạt được giác ngộ. Ngược lại, nếu người đệ tử dù chăm chỉ thực hành pháp nhưng thiếu sự sùng kính thì hành giả không đạt được gì, còn có thể rơi vào tà kiến vì không có sự chuyển hoá tâm thức. Con càng cảm niệm ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy chân chính trong thời kì mạt pháp này. Vị Thầy không những cứu thân căn huệ mạng của chúng con, ban cho chúng con những tu pháp lợi lạc dễ thực hành mà còn lo lắng cho vận mệnh tâm linh của chúng con. Con hoan hỉ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy. Con cầu nguyện cho chúng con luôn quán xét hành vi thân, ngữ, tâm, loại trừ lỗi lầm của bản thân, không xa rời Sùng kính Đạo sư, trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng, được chia sẻ trên chanhtuduy.com. Qua bài viết, thêm một lần con nhận ra được giá trị của của sự trung thành và hành động sùng kính vị Thầy chân chính thì quả nhận được thực khó có thể  lượng bàn. Khi học trò có hành động thân, ngữ và tâm luôn tuân theo những ước nguyện của Thầy , thì khi đó sẽ không còn sự khác biệt giữa địa vị xuất thân, hoàn cảnh hiện tại, trình độ và khả năng khác biệt  sẽ nhận được sự gia hộ, gia trì của các Ngài tựa như cơ hội con sâu hóa bướm vậy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 59. Mật Nhất Nguyên says:

  Dear Holy Guru,

  I have read this article. I was very impressed with Kadampa Geshe Chengawa’s  teaching: “A disciple who practices correct devotion to the virtuous friend, even if he is as foolish as a dog or a pig, will have no difficulty in becoming like Manjushri.”

  The story of the cook follows with the conclusion, all activities relating to Guru Devotion lead to enlightenment. And to make my activities related to Guru devotion, what I have to do is “Do whatever pleases your Guru and avoid doing anything he would not like.”

  I’m delight with the sharing. May dharma brother Mat Dieu Hang attain all rightful wishes. May the Holy Guru and His Consort have good health for the benefit of all sentient beings. May all sentient beings attain the happiness of Buddha’s nature. May the Covid-19 pandemic will soon be over.

  Om Mani Padme Hum.

   

 60. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 61. Admin
  Nguyễn Thị Hường ( Diệu Hoa) says:

  Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này, và theo thiển nghĩ của con là :sùng kính đạo sư có phải là bao gom lòng tri ân đến những thuận nghịch đến trong cs của mình ko a?
  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò không nên viết tắt. Sùng kính Đạo sư không phải như trò hiểu! Những gì trò hỏi thuộc về chánh kiến mà cụ thể là lời dạy của Liên hoa sanh: ” Đừng coi mọi sự là khuyết điểm”!

 62. Tantra Pramitdhita (Josh Hacker) says:

  Holy Guru,

  I bow my head before your lotus feet!! Thank you for sharing this article “The Story About the Cook” written by Mat Dieu Hang. Number 46 of The 50 Verses of Guru Devotion says, What need is there to say much more. Do whatever pleases your Guru and avoid doing anything he would not like. Be diligent in both of these.” Also, the Sutra of the Stainless Sky gives very clear advice:

  “Regard the virtuous friend as more special
  Than the tathagatas who have gone beyond,
  Who see emptiness as it is.
  No matter how skillful and compassionate the Buddhas are,

   

  Without the self-condition of the guru
  In the mental continuum of sentient beings to be tamed
  The Buddhas’ holy actions and blessings cannot be received.
  Without the guru, even the Buddhas themselves cannot occur.”

  My great compassionate and wise Guru, I will never be able to thank you enough for the opportunity to learn from you and to show you my devotion. Before reading this article, it had never crossed my mind that Guru devotion was a humbling experience. After reading many articles on chanhtuduy.com I was grateful to find a place I could call home and showing devotion came naturally. I won’t pretend that I am some expert or have much experience with Guru devotion however, I learn more and more every day.

  Mat Dieu Hang, This is a very wonderful article! I wish to thank you for writing and then translating it into English. May all of your legitimate wishes be granted within the right orbit of Dharma. I rejoice in your unwavering dedication.

  May our Guru and his consort live a long and healthy life for the sake of all sentient beings

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature

  May the global pandemic caused by the Corona virus soon end

  Om Mani Padme Hum

   

 63. Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn, khai thị cho con.

  Con xin khắc ghi lời Thầy dạy mà nổ lực noi gương các bậc thánh đức để trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thật không “hư”, “ngụy”. Sự giả dối, không chân thật chỉ có thể qua mắt người đời chứ nào có thể dối gạt được chư Phật, thánh chúng. Vị Thầy đại diện cho đức Phật (Nhân, bên ngoài) để giúp con khai mở, trở về với Phật tánh (Quả, bên trong) như lời giáo huấn của Đại sĩ Liên Hoa Sanh, chư thánh đức. Nhân là sùng kính chân thật thì quả là nền tảng giác ngộ kim cương bất hoại, chóng thành tựu đạo quả. Ngược lại nhân là ngụy kính, giả dối sẽ cho ra nền tảng luân hồi mục ruỗng, trực chờ sụp đổ bởi bát phong. Cho nên, con đối xử (thân, ngữ, tâm) với Ngài như thế nào thì luật Nhân – Quả sẽ trả về cho con kết quả tương ưng như thế ấy.

  Nếu con mong được hạnh phúc chân thật (từ hạnh phúc tự tâm, lứa đôi cho đến hạnh phúc Phật tánh) thì con không nên gieo nhân giả dối, ngụy kính với bậc Đạo sư; Nếu con mong được hanh thông thế sự, thì con không nên gieo nhân làm tắc nghẽn đường truyền ơn phước từ bậc Bổn sư; Nếu con mong được thành đạt xã hội, thì con không nên gieo nhân gây ‘khó dễ’, cản trở công hạnh Bồ đề của vị Thầy.

  Làm sao con có thể gặp được vị Thầy, nhìn thấy đức Phật “chân thật không hư, ngụytrong thân trung ấm nếu trong hiện đời con chỉ chạy theo thói quen thêu dệt những nghịch tưởng giả dối, sai lầm về Ngài?

  Trong bất kỳ lúc nào tâm con xuất hiện những nghịch tưởng tai họa kia, con thành tâm cầu nguyện:

  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!

  Hỡi các Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, xin để tâm đến con!

  Cầu nguyện các Ngài từ bi gia hộ cho con luôn tĩnh thức, chú tâm và chánh niệm để trực diện và xoay chuyển tâm mình về đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô an tịnh và trường thọ vì hạnh phúc Phật tánh của chúng sanh khắp muôn nơi.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng “Câu chuyện của một người đầu bếp “Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh. Những dòng cảm niệm thấm đẫm tinh thần sùng kính Đạo sư chân thành. Những câu chuyện được trích dẫn từ các bậc Thánh Tăng cổ đức về sự giác ngộ thông qua nền tảng là sùng kính Đạo sư. Qua đó con hiểu rằng, để thành tựu được các hoạt động tâm linh thì người Hành giả cần dựa trên nền tảng của lòng sùng kính Đạo sư với tấm lòng thuần khiết. Tuy nhiên đối tượng của lòng sùng kính phải là vị Thầy gồm đầy đủ “Từ bi, trí tuệ, đa văn,  nhiều phương tiện, dạy trò lớn nhỏ mọi cơ”.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài viết ý nghĩa. Cầu nguyện cho gia đình huynh thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân từ Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum!

   

 65. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con hoan hỷ với những chia sẻ cảm niệm của đạo huynh Mật Diệu Hằng, câu chuyện người đầu bếp đạt được những chứng ngộ kỳ diệu chỉ bởi phụng sự thực phẩm, trà nước cho vị Thầy với lòng sùng mộ chân thật. Câu chuyện là một minh chứng giúp chúng con thấy tâm quan trọng trong sự ” sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” dù người học trò bận rộn với công việc thế sự, dù căn cơ chậm lụt, nhưng người học trò với niềm tin kiên cố nơi vị Thầy cho dù mọi hoạt động của thân ngữ tâm dù nhỏ vẫn có thể đạt được giác ngộ, giải thoát nhờ giữ vững niềm tin, chân quý giáo pháp , tuân thủ lời Thầy dạy, lỗ lực nghiêm túc với lòng sùng kính Đạo sư trên nền tảng thanh tịnh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Kim cang luôn giữ vững niềm tin, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân thành, trân quý giáo pháp để được giác ngộ trong tương lai.
  Đệ cám ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ nhiều lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh đời đạo song hành, hanh thông thế sự.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 66. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết (Câu chuyện của người đầu bếp).
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi thị hiện nơi cõi ta bà này ban cho chúng con cơ hội quý báu được nương tựa nơi Thầy, được tích tập công đức thông qua tu pháp sùng kính Đạo sư, con sẽ học theo tấm gương người đầu bếp để bù đắp cho trí lực của con ạ, con hiểu rằng dù trí lực của con chỉ bằng chú chó, chú lợn nhưng nếu con luôn chánh niệm trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thật sẽ giúp con dần tiến đến đích giác ngộ giải thoát khỏi luân hồi dưới sự chỉ dạy của Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công đức chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua câu chuyện của người đầu bếp giúp con hiểu hơn giá trị của tu pháp sùng kính Đạo sư.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài chia sẻ lợi lạc nhắc nhở đệ vun bồi hơn nữa tu pháp nền tảng giác ngộ và quán chiếu lại bản thân trong từng hành vi thân ngữ tâm để chánh phải nhận lãng hậu quả nặng nề khi gieo nhân bất kính bạch Đạo sư mà tự làm tổn hại thân căn huệ mạng chính mình.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 67. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Mật Ba hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Một lần nữa chúng con được biết thêm tầm quan trọng lòng sùng kính Đạo sư của đệ tử.
  Qua hình ảnh người đệ tử làm công việc đầu bếp chỉ lao tác phục vụ nấu ăn nhưng vẫn đạt thành tựu chứng ngộ, đã cho chúng con một bài học quý giá. Dù người đệ tử có ngu dốt như chú bò chú lợn nhưng với tấm lòng sùng kính Đạo sư sẽ giúp cho người đó đạt thành tựu giác ngộ. Còn ngược, lại dù thông minh và tinh tấn thực hành nhưng không qua sùng kính Đạo sư cũng sẽ không được gì. Vì Đạo sư đại diện cho Tam Bảo, bản thân đệ tử cũng chỉ là người đang tu học vẫn chưa có thành tựu, chưa chứng đắc vẫn chưa thể nhìn thấu hết mọi việc mà Đức Phật đã cảnh báo “Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”. Nếu như đệ tử không sùng kính Đạo sư (không tuân thủ lời Thầy dạy bảo) thì sẽ rơi vào những cạm bẫy trên đường tu mà bản thân cũng không nhận ra rơi vào hệ lụy nuôi giặc làm người thân. Lúc đó dù cho có thực hành tinh tấn nhưng cũng không có kết quả gì, giống như xây lâu đài trên cát.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 68. Mật Chân Tính( 13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 69. Mật Diệu Hà (Nguyễn Hồng Hà 10 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài .

  Con cầu nguyện cho mọi đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.

  Con cầu nguyện cho nạn dịch covid sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hùm

 70. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Câu chuyện về người đầu bếp” của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài viết, con hiểu rằng nếu không có lòng sùng kính Đạo sư thì bất cứ nỗ lực thực hành pháp nào cho dù tinh tấn đến mấy cũng không phải là thực hành kim cang thừa thực thụ và không mang lại kết quả gì. Con tâm đắc với chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng rằng: “Nếu hành giả mong muốn đạt được thành quả mà thiếu đi sự sùng kính thì thật vô ích, vì sẽ không có sự thay đổi nào trong dòng tâm thức của họ”. Con nhớ lại lời Thầy đã dạy rằng “Chuyển hoá tâm mới là điều quan trọng nhất” và lời Đức Phật đã dạy “Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm đạo nghiệp”. Trong khi có rất nhiều vị thầy có thể cũng đem đến những bài giảng, bài viết về đạo Phật, song điều quan trọng không chỉ là các bài giảng, bài viết hay những thói quen thực hành pháp rập khuôn mà là tác động chuyển hoá tâm thức của người đệ tử, học trò từ những “nguyên liệu” ấy như thế nào. Có thể dễ thấy những người tu chỉ đến chùa, chỉ tụng kinh, niệm Phật hay thường xuyên tham gia các hoạt động pháp sự và thầy họ cũng dạy họ như thế. Tuy nhiên, tâm thức của họ không được thay đổi vì không có tác nhân đánh thức hay kích hoạt sự thay đổi. “Thành tựu” qua việc thực hành pháp như thế không tránh khỏi cũng nằm ngoài tâm thức. Tác nhân đó từ cả hai phía chính là “vị Thầy xứng đáng không dễ thấy” như thánh tăng Mã Minh đã dạy rằng có đầy đủ “Giới đức, trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện” và lòng sùng kính Đạo sư đối với người học trò, đệ tử. Cho nên nếu có người cho rằng tất cả những “nguyên liệu” từ các vị thầy đều như nhau rồi coi trọng nguyên liệu hơn là vai trò của vị Thầy và cho rằng tự thân có thể sử dụng và đạt kết quả là sai lầm. Qua đây con cảm niệm ơn phước khi chúng con được hạnh ngộ vị Đạo sư chân chính, được trang bị những bài giảng, bài viết giúp đánh thức tâm thức vốn chìm trong vô minh, tà kiến và được Thầy từ bi sử dụng nhiều phương tiện thiện xảo để giúp chúng con chuyển hoá tâm thức, được đánh trúng vào những lỗi lầm tiềm ẩn để từ đó quán xét và chuyển hoá tâm theo quỹ đạo chánh pháp. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho con luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp, và ghi nhớ những lời dạy của Thầy để quán xét, loại trừ những lỗi lầm tiềm ẩn có thể gây hại đến thân căn, huệ mạng của mình.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức của huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 71. Nguyễn Thiên Hương ( 7 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ.

  Con rất thích bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ

  On mani padme hum

 72. Thomas Charles says:

  Dear Most Holy Guru, My sincere gratitude as always for your most wonderful Dharma.  I found this one particularly resonating, as I’m currently trying to emulate the Way of Thich Nhat Hanh.  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thanks you for comment. My methods not related to anything of Thích Nhất Hạnh.

 73. Tantraupatissa says:

  Dear Guru thanks for sharing this article. Also thanks to Mat Dieu Hang for writing this article. This article says what ever small work we do for Guru and any other work we do with Guru devotion becomes the cause of liberation and help us achieve good karma.

  May COVID 19 come to an end.

  May Guru and his consort live long for sake of other beings.

  May all beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum…

 74. Phan Thanh Xuan says:

  Thưa Thầy.

  Con đã đọc bài rồi, Con cám ơn Thầy.

 75. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con hiểu rằng: sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ, là điều cốt lõi trong thực hành kim cang thừa. Hành giả sùng kính Đạo sư chính xác như sùng kính vị Phật- bậc Toàn Giác. Nếu mọi hoạt động của hành giả đều dựa trên nền tảng sùng kính Đạo sư sẽ giúp hành giả đạt được giác ngộ. Như lời ngài Geshe Chengawa dòng Kadampa: “Một người đệ tử thực hành sùng kính vị Thầy chân chính, thậm chí nếu người đệ tử có ngu ngốc như chú chó hay chú lợn, thì họ dễ dàng đạt được quả vị Bồ tát như Văn Thù Sư Lợi”.

  Cầu nguyện cho con và các huynh đệ Kim cang biết quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình và trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư để đạt được giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 76. Tantra siramitra says:

  Venerebol Guru:

  My name is tantra siramitra.

  I read the article, and of course, as it is explained in the must sempol manner, it is also the most powerful way to follow the path to inlighenment, with out Guru it is like a just born Baby without a mother, it would not go very far, the same is referred to a disciple without a Guru or is gaide, we are like a stone well grounded that no even the four winds the can’t move. So total devotion it is essential.

  OM MANI PEDME HUM

  🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 ❤️

 77. NGUYỄN HOÀNG THƠ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy

  Om mani padme hum.

 78. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ dòng cảm niệm sâu sắc của huynh Mật Diệu Hằng qua bài viết: “Câu chuyện của người đầu bếp”.

  Những dòng cảm niệm của huynh Mật Diệu Hằng cho con thấy được tầm quan trọng của lòng sùng kính Đạo sư – đó là nền tảng giác ngộ cho hành giả trên đạo trình giải thoát.

  Qua câu chuyện của người đầu bếp, con hiểu được rằng, học trò, đệ tử căn cơ chậm lụt nhưng có được lòng sùng kính Đạo sư thì như vậy cũng đủ để giác ngộ. Ngược lại, dù cho thực hành tinh tấn các pháp, nhưng thiếu lòng sùng kính Đạo sư thì cũng giống như đổi ngọc như ý lấy đóng phân dê, sẽ mãi trôi lăn trong vòng xoáy luân hồi.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 79. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này ạ.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ pháp ạ.

  Con sẽ học theo tấm gương người đầu bếp ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 80. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ những cảm niệm qua bài viết: “Câu chuyện của người đầu bếp”. Bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã trích dẫn những luận cứ, luận chứng đắt giá, qua đó giúp cho con thấy được điều cốt lõi trong thực hành pháp là Sùng kính Đạo Sư nền tảng giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con, cho chúng con cơ hội an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện huynh luôn tinh tấn thực hành và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 81. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng về lòng sùng kính Đạo sư qua câu chuyện về người làm bếp. Con hiểu được rằng sùng kính Đạo sư là yếu tố cốt lõi và quyết định cho sự thành cho kết quả thực hành pháp. Nếu không có lòng sùng kính Đạo sư thì dù có tinh tấn thực hành pháp đến đâu cũng không mang lại kết quả gì.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái Giác ngộ

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo hữu Mật Diệu Hằng. Qua bài viết con hiểu rõ hơn sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ và tất cả mọi hoạt động của hành giả cần phải dựa trên nền tảng sùng kính Đạo sư mới trở thành thực hành Kim cang thừa thực thụ.

  Con hoan hỷ được biết lời dạy của Ngài Ghese Chengawa : “một người đệ tử thực hành sùng kính vị Thầy chân chính, thậm chí nếu người đệ tử có ngu ngốc như chú chó hay chú lợn, thì họ dể dàng đạt được quả vị Bồ tát như Văn Thù Sư Lợi”.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 83. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết The Story about the cook (Câu chuyện của người đầu bếp).

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng với những chia sẻ sâu sắc trong bài viết khi đọc “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”. Con đồng cảm niệm với huynh Mật Diệu Hằng rằng: Những lời dạy trong trước tác này là kim chỉ nam cho chúng con trên đạo trình giải thoát. Sùng kính Đạo sư chính là sùng kính vị Phật. Câu chuyện về người học trò đầu bếp của Ngài Kyobpa Jigten Samgon là minh chứng cho điều đó.

  Con hiểu rằng mọi hoạt động của hành giả đều dựa trên nền tảng là sự sùng kính Đạo sư, nếu thiếu đi sự sùng kính thì mọi nỗ lực cũng đều trở nên vô nghĩa. Cảm ơn đạo huynh  Mật Diệu Hằng đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 84. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 85. Mật Chánh Hoa says:

  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ cảm niệm qua bài viết “Câu chuyện của người đầu bếp”.

  Qua bài đệ hiểu hành giả dù trí lực có ngu dốt hoặc làm các công việc về thân như nấu ăn hay pha trà, rót nước cho Thầy nhưng vẫn có thể đạt được giác ngộ nhờ việc thực hành mọi hoạt động của thân, ngữ, tâm dựa trên nền tảng sùng kính Đạo sư. Bởi “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”, là cội nguồn của mọi thành công thế gian và xuất thế gian.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện cho huynh hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 86. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với cảm niệm chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng qua bài viết ” Câu chuyện của người đầu bếp”.Qua bài viết giúp cho con hiểu được tầm quan trọng về việc sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ của người hành giả  trên bước đường tìm về thành phố giải thoát. Và con hiểu rằng mỗi người hành giả chúng con khi thực hành pháp mà thiếu đi sự sùng kính Đạo Sư thì sẽ không đạt được kết quả gì bởi chúng con đã tự cắt đứt đường truyền kết nối sự thanh tịnh từ Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển.Và ngược lại  khi thực hành pháp dù cho chúng con có ngu dốt không biết gì nhưng khi chúng con làm theo lời Thầy dạy với tâm chân thành bằng tấm lòng sùng kính Đạo Sư qua hành vi thân, ngữ, tâm thì sẽ đạt được giác ngộ như lời dạy của Thánh giả Mã Minh ” Sùng kính Đạo Sư là nền tảng của giác ngộ “.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HUM

 87. Tantra Mahajan says:

  Dear Holy Guru

  Om Mani Padme Hum

  Thanks for sharing this article

  Om Mani Padme Hum

 88. Mật Khải Nguyên says:

  Dear holy Guru,

  I have read this article, which is a good lesson for me about understanding and practicing Guru Devotion.

  I see that Guru Devotion is a noble way of practicing the Dharma and purifying my mind. Just like vajra brother, Mat Dieu Hand has pointed out “When I practice, all my efforts need the view of Guru Devotion to become Vajrajana practices. Even a small thing being done with Guru Devotion, it becomes Vajrajana practices, which lead the practitioner to liberation.”

  Now I see that being a special way to practice Dharma, Guru Devotion is completely different from Guruism. One the one hand, the practitioner with Guru Devotion can do even the smallest thing, but with his mind being completely pure and peaceful thanks to his devotion to Guru while doing it, his small action becomes amazing Vajrajana practices, all come from within his mind. On the other hand, Guruism comes from the eight winds with the goal to satisfy one’s self, which is the opposite of a pure mind.

  Thank you Guru, I pray for the long lives of Guru and his consort for the sake of all sentient beings,

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Phú Quý says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn thầy.

  Con cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 90. Mật Thanh Quang says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ của huynh Mật Diệu Hằng.

  Vị Thầy cho chúng con thấy con đường tối thượng, đó là con đường giải thoát. Chúng con trân quý vô cùng được bén duyên với vị Thầy, chúng con sung sướng và hạnh phúc vô cùng khi trên lộ trình giải thoát mệt mỏi có vị Thầy ban cho chiếc võng tâm linh, lầm đường lạc lối luôn có vị Thầy nhắc nhở để không bán mình cho ngục tù vô minh, trong suốt quãng đường luôn được vị Thầy sách tấn tiếp thêm năng lượng. Nếu chúng con không có vị Thầy thì vận mệnh tâm linh của chúng con đã có thể khởi đầu vào con đường cụt, rẽ nhầm lối vào thế giới tà kiến, tự chôn mình trong biển lửa khổ đau thế gian…

  Cũng chính vì vậy, chúng con may mắn biết bao, chúng con muốn đến đường giải thoát, bản thân chúng con không thể là người vô tâm, vô ơn, vô trách nhiệm, vô minh… Chưa kể đến lợi lạc vô song khi chúng con trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo Sư, vị Thầy cho chúng con những liều thuốc để thoát khỏi những căn bệnh “vô ngục tối” ấy, ơn phước này trời biển nào đo được.

  Thưa Thầy, trong khoảng thời gian chanhtuduy.com đóng cửa, cũng là lúc chúng con được Thầy ban cơ hội quán xét lại bản thân, nhìn lại thân, ngữ, tâm mình đang chao đảo như nào, đang vô ơn như nào, vô tâm như nào, vô minh như nào. Nhưng chúng con không ai bị bỏ rơi cả, lòng từ bi của vị Thầy cao hơn cả những ngọn núi cao mà chúng con biết tới vẫn luôn che bóng mát cho chúng con sửa lại lỗi lầm. Chỉ nghĩ đến đó thôi khiến chúng con cảm động vô cùng. Quả thực chúng con thấm thía “Lời Thầy quan trọng hơn kinh sách, vị Thầy từ bi hơn đức Phật”.

 91. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luôn quan tâm chăm sóc và dẫn dắt chỉ dạy chúng con trên đạo trình giải thoát .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum .

   

 92. Tantra Najuna says:

  Dearest Guru

  Thank you for a wonderful teaching on really everything is practice.

  Om Mani padme hum

 93. Raymondbeugels says:

  Humble and respect🙏🙏🙏

 94. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 95. Mật Tuấn Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ

  Con nguyện cầu sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ .

  Nguyện cầu đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ .

  Om mani padme hum.

   

 96. Mật Mai says:

  KínhBạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thiện hạnh và công đức chia sẽ pháp của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Qua bài chia sẽ của huynh Mật Diệu Hằng giúp cho hiểu khi người hành giả muốn bước đi đến con đường giải thoát là phải đặt niềm tin và sự sùng kính chân thật xuất phát từ tầm lòng của người học trò đối với vị Thầy .

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con giúp cho chúng con thoát khỏi biển khổ củ luân hồi.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện nguyện cho dịch bệnh covid 19sớm được tiêu trừ.  Om Mani Padme Hum!

 97. Thank you for this article I am really starting to understand and I really want to a book on devotions I love read them as well

 98. Mật Chân Tính( 13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ. Qua bài viết, con hiểu được rằng chúng ta không thực hành pháp mà có lòng sùng kính Đạo Sư thì vẫn có thể giác ngộ được còn nếu thực hành pháp mà thiếu đi sự sùng kính Đạo Sư thì cũng chẳng có tác dụng gì.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 99. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy Cô khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 100. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng, câu chuyện của người đầu bếp, tấm lòng sùng kính Đạo sư thể hiện qua thân, ngữ, tâm chân thành, người đầu bếp đã nhận được sự gia trì chứng ngộ từ vị Thầy.
  Qua đó giúp con thấy được tầm quan trọng sùng kính Đạo sư của mỗi hành giả,dù cho chúng con có thực hành pháp tinh tấn đến đâu đi nữa mà không có lòng sùng kính Đạo sư, thì cũng không có kết quả gì.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy,Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 101. Mật Hành Thuận says:

  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ.
  Qua bài viết con hiểu được tầm quan trọng của việc thực hành pháp luôn đi đôi với sùng kính vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy chúng con trên đạo trình giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu mong đại dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 102. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 103. Mật Hải Như ( 9 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum !

 104. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm thấy xúc động khi đọc những dòng chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng. Con cảm thấy hổ thẹn khi biết bao lần vì bản ngã vì tính quỷ trong người chúng con đã làm bị Thầy phải hao tổn tâm sực , trí lực, sức lực để đưa chúng con về đúng quỹ đạo chánh pháp . Vị Thầy với Bồ Đề tâm rộng lớn đã loại bỏ mọi khó khăn mở sẵn cho chúng con một con đường mang tên Giải Thoát chỉ cần có nguyên liệu là niềm tin vào vị Thầy kết hợp với trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chúng con có thể dễ dàng vận hành tăng tốc cập bến bờ giác ngộ. Con hiểu rằng dù chúng con có hiểu sâu biết rộng về Phật pháp và tinh tấn thực hành đến đâu đi chăng nữa nếu chúng con chỉ vì lợi ích mong cầu của riêng mình mới thực hành mà không có lòng sùng kính Đạo sư thì cũng không mang lại kết quả chúng con chỉ cần khởi một niệm tưởng xấu về vị Thầy của mình thì mọi lỗ lực của chúng con đều trở nên vô nghĩa thậm trí còn âm phước tổn đức mà rơi vào địa ngục.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chuang sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 105. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ khi được đọc những dòng chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua bài viết con hiểu được sự quan trọng của tấm lòng sùng kính Đạo sư là đều giúp hành giả giác ngộ.
  Qua câu chuyện của người đầu bếp giúp con hiểu được nếu hoạt động tâm linh không có sự sùng kính Đạo sư hành giả không đạt được gì. Mọi hoạt động dù rất nhỏ với sự sùng kính Đạo sư chúng con sẽ đạt được những thành tựu lớn lao.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 106. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .
  Qua bài viết con hiểu được rằng việc quan trọng nhất của một hành giả chính là luôn trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư , bởi sùng kính Đạo sư chính là nền tảng giác ngộ .
  Câu chuyện của người đầu bếp là một tấm gương cho chúng con noi theo . Tuy là một người hằng ngày làm những công việc bình thường như nấu ăn và pha trà cho vị Thầy nhưng luôn làm việc với tấm lòng sùng kính Đạo sư , tận tụy phụng sự Ngài , phụng sự cho đạo pháp thì vẫn đạt được giác ngộ . Nhưng như thế còn tốt hơn những người có học thức cao và có địa vị xã hội khi họ đạt được một chút thành quả liền tự cao rời bỏ vị Thầy . Từ bỏ người đã từng ban cho họ nguồn ánh sáng chánh kiến để không lầm đường lạc bước . Họ đã tự tay đánh mất cơ hội gặp gỡ tuệ tri thức , rồi đến một lúc nào đó cạn Phước trong đời này họ sẽ lang thang , vật lộn với bát phong không còn nơi nương tựa.
  Con cầu nguyện cho tát cả huynh đệ Kim Cang chúng con luôn tỉnh thức , tuân lời vị Thầy và trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư cho đến khi đạt được giác ngộ tối thượng .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 107. Đinh thị loan says:

  Con kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài “Câu chuyện của người đầu bếp” rồi ạ.
  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của Mật Diệu Hằng. Như vậy trong thực hành pháp thì việc sùng kính Đạo sư là kim chỉ nan cho chúng con thực hành nền tảng giác ngộ trên đạo trình giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 108. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ những dòng cảm niệm ý nghĩa trong bài viết này và chuyển ngữ.
  Qua bài viết này đã giúp cho con hiểu được rằng “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Một người hành giả phải luôn biết trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo sư, trưởng dưỡng niềm tin và biết trân quý, tránh đến đảo châu báu rồi lại trở về tay không.
  Con hiểu được rằng “Sùng kính Đạo sư là điều cốt lõi trong thực hành Kim cang thừa. Hành giả Sùng kính Đạo sư chính xác như sùng kính vị Phật – bậc Toàn Giác”. Tất cả các hành động của hành giả dựa trên nền tảng sùng kính Đạo sư, làm hài lòng, vui lòng vị Thầy mọi lúc đều giúp chúng con – những hành giả đạt giác ngộ. Và ngược lại nếu như tất cả các hoạt động thiếu sự sùng kính Đạo sư thì hành giả sẽ không đạt được gì.
  Đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết ý nghĩa này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm Hồng Ân Tam Bảo.
  Cầu nguyện cho đại dịch Virus Covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 109. Mật Huệ Minh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh với những dòng cảm niệm chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng qua bài viết đầy sâu sắc ý nghĩa và lợi lạc.
  Đọc bài viết con hiểu được rằng sùng kính Đạo sư chính là điều cốt lõi trong thực hành Kim cang thừa, là kim chỉ nam là nền tảng giác ngộ trên đạo trình giải thoát. Đối với hành giả thì sùng kính Đạo sư như sùng kính vị Phật bậc Toàn Giác, để rồi từ đó chúng con mới nổ lực tinh tấn trong diễn tập hành pháp như đọc bài và comment trên chanhtuduy.com từ đó mới giác ngộ, đạt thành tựu hanh thông nhất định. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi quan tâm chỉ dạy chúng con trên đạo trình giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn bài viết cảm niệm chia sẽ ý nghĩa và nhiều lợi lạc của huynh Mật Diệu Hăng. Cầu nguyện cho huynh luôn tinh tấn hành pháp, luôn hanh thông và viên thành mọi ước nguyện của mình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho nạn đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 110. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Câu chuyện của người đầu bếp” rồi ạ! Con hoan hỷ khi biết rằng chỉ cần sùng kính vị Thầy thì một người có trí lực thấp kém như chú chó, chú lợn cũng có thể đạt giác ngộ. Qua bài viết, con hiểu được tầm quan trọng của lòng sùng kính Đạo sư. Chúng con dù có chậm lụt ra sao nhưng chỉ cần một điều là sùng kính vị Thầy thì cuối cùng cũng đến đích.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 111. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con đã hiểu và ghi lòng tạc dạ một điều rằng: ai có sự sùng kính đạo sư, bất kể họ có trí lực thấp kém như chú chó, chú lợn cuối cùng cũng về được đến đích.
  “Làm Thầy vui lòng trong mọi lúc
  Tránh làm những gì Thầy không thích
  Thực hành như thế luôn tinh tấn
  Công đức tích tập chẳng nghĩ bàn”.
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy luôn từ bi chỉ dạy chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 112. Maria Mật Thủy Tiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ cho chúng con được cơ hội đọc bài Pháp quý báu.
  Cảm tạ ơn Thầy từ bi đã luôn kham nhẫn dạy bảo chúng trò ngu muội.
  Cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 nhanh chóng được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum

 113. Klara says:

  Beautiful, thank you!

 114. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ Pháp của đạo huynh Mật Diệu Hằng những cảm niệm đầy ý nghĩa đã cho con hiểu được giá trị lòng sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tạo dựng căn phòng Duy Ma Cật cho chúng con có được nơi nương tựa vị Thầy chiếu soi chỉ dạy cho chúng con những phương pháp thực hành và ứng dụng cho chúng con chuyển hóa tâm
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 115. Mật Tuấn (Nguyễn Thanh Thái)12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om Mani Padme hum

 116. Tantra Amashuta says:

  Thank you dear holy Guru,
  Is appreciate you sharing this winter testimonial and example of how we should cherish you and be grateful for your guidance. You hold the key to enlightenment. May you be well as you guide is in our path. May all sentient being be fortunate enough to learn the ways of Buddha

 117. Randy says:

  to humble oneself to the Buddhaness of your Master seems essential for learning

 118. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ
  Om mani pedme hum

 119. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Bài viết của huynh ấy đã giúp con thấy được rằng “sùng kính vị Thầy” là tu pháp có sức mạnh kì diệu đối với hành giả, bởi vì chỉ cần thực hành tu pháp này với tâm chân thành thì người hành giả dù kém thông minh cũng sẽ đạt được giác ngộ. Cầu nguyện cho tất cả huynh đệ Kim Cang chúng con luôn tinh tấn, trưởng đương niềm tin cùng tấm lòng sùng kính vị Thầy để được thành tựu thế gian và xuất thế gian. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện mọi khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om mani padme hum.

 120. Laxman Yadaorao Aucharmal says:

  Laxman Yadaorao Aucharmal,
  To Guru,
  Thank you so much for nice Discourse.
  Without Guru who will show the way of knowledge.
  Without Guru there is no achievement of knowledge.
  So is the important of Guru in layman’s life. Even if aman trying to do something new wuthout conceri to Guru ,he will not get perfection. Because approved perfection is most important . Gurus guidance creats confidence among ones mind which canbe forwarded without fear in mind. The disciples should accept and assume the Guru’s advice , teachings, the trend of thinking for the enlightenment in life. Guru teaches to devote the bad thoughts in mind see the self purity inside the mind . Without purification of mind can not achieve the Vajrasana and status in body and mind. Guru teaches the way of suppressing the arisen of Emotions, Feeling and thoughts which creats disturbance to mind to achieve the Vajrayana position. Only reading from Literature someone can can not learn the full way Vajrayana .

  Thank you once again
  Namamee Bhanteji

 121. Laxman Yadaorao Aucharmal says:

  To,
  Hon.Guru,
  Thank you so much for enlightened Discourse.
  Without Guru who will show the way of knowledge. Without Guru there is no knowledge.
  Knowledge is the universal sources so it must be certified by the Guru. With concern of Guru you can not do any practice of any things, if you tried it to do without Guru , arise the problem of conformity and authenticity. Guru is very important in life. Guru teaches to.eraducate to the bad things from mind step by step, which never to arise in mind again . Once those eradicate from .ind then with the daily Dhamma practice
  Those never to crest in mind. Guru a hieved all these practice from the Bodhisattva . Guru is the symbols of knowledge and perfection.
  Namamee Bhanteji

 122. Mật Bích Hạnh (Nguyễn Ngọc Anh) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc hết bài viết ạ. Con cảm tạ Thầy.
  Con cầu cho Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 123. Nguyễn Thị Yến Nhi (8 tuổi ) says:

  Kính bạch thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe vị thầy và trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum !

 124. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài viết huynh Mật Diệu Hằng. Con hiểu rằng dù không phải những vị thái tử nhưng nếu sùng mộ thì cũng có cơ hội giác ngộ, tuyệt thật.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum.

 125. Admin
  Lê Thị Mộng Điệp says:

  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy!

 126. Martin says:

  Beautiful article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status