Apr 21, 2021

Posted by in BÀI MỞ | 240 Comments

Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG?

I. Dẫn lộ

Chanhtuduy.com: Có những kẻ tà kiến khi bị tác pháp chiếu quang liền lên tiếng thoá mạ Mật gia Song Nguyễn không tiếc lời bằng những động từ vỉa hè như sau “xỉa xói”, “chửi mắng”… Trong khi đó Mật gia Song Nguyễn hành xử theo tinh thần của người con Phật được chỉ dạy trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa phẩm Chuyển Sanh; kinh Đại bát niết bàn phẩm Trường Thọ. Vậy chính họ tự gây ra khẩu nghiệp không chịu sờ sau ót của mình trước khi phát ngôn. Có những nơi gọi là thư viện nhưng mà “treo đầu dê bán thịt chó” liệu chừng những người trong đó cho dầu là tuổi đã cao niên, lão thành nhưng chưa hiểu gì về tri kiến Phật học này, được kính trọng không? Do vậy chanhtuduy.com trân trọng giới thiệu bài viết liên quan đến thực nghĩa tối hậu này:

 

II. Nội dung

Thư gửi các trò 161:  TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ?

TẠI SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG?

Các trò thân mến!

Tac phap chieu quangTrong thời gian gần đây Mật gia Song Nguyễn đã đăng đàn đối luận với nhiều luận giả, học giả, hành giả Phật giáo. Từ những tháng đầu chúng ta đã tác pháp chiếu quang đối với học giả Nguyễn Minh Tiến, sau đó tiến sĩ Thích Nhật Từ, tiến sĩ Dương Ngọc Dũng, học giả Nguyễn Công Lý, tác giả Thiên Lang, bạn đọc thiennhan, mới đây nhất – học giả tỳ kheo Thích Chúc Phú khởi duyên từ tên Pd D Trần Thanh Cường dị hợm, đã gắp lửa bỏ tay người bằng cách “copy-paste” tùy tiện bài khảo cứu (!) đẩy qua chuyển qua chanhtuduy.com. Đối với cơ quan ngôn luận đăng bài lệch lạc về quy chuẩn Phật học, Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang đến tờ Zing.vn, Info, Một thế giới, gần đây nhất là báo Thanh niên, Giác ngộ… Đối với những trang mạng Phật giáo, Mật gia Song Nguyễn cũng với tinh thần ấy tác pháp chiếu quang đối với thư viện Hoa sen (hải ngoại), Quảng đức.com (hải ngoại), trước đó là trang Văn hóa Phật giáo online của tác giả “Nue thiền” kỳ dị Huệ Phong.

Thầy không quan ngại sức đọc hiểu của các trò Mật gia Song Nguyễn vì đã được Thầy luận giải, minh định, nhưng đối với bạn đọc, hay là Phật tử nào đó, có thể chưa hiểu tận tường tác pháp chiếu quang là gì, do duyên khởi như trên nên giờ đây Thầy đăng đàn khai bút.

Các trò thân mến!

Cụm từ “tác pháp chiếu quang” xuất xứ từ kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm Chuyển sanh, Phật dạy:

 Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ-tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng; cũng đem ánh sáng này, thường tự soi mình, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này”..

 
Ở đoạn kinh văn trên do một vị hòa thượng  dịch là “làm pháp soi sáng” mà Mật Kiên  trích dẫn trong bài trước, Thầy hoan hỷ với sự “chuyển nghĩa” nhưng không đồng thuận với sự “chuyển ngữ” bình thường bằng cụm từ “làm pháp soi sáng”, vì dịch như thế thiếu văn phong trang trọng, kính ngữ đối với một bậc Chánh đẳng Chánh giác. Bởi lẽ, với một vị sư, thầy tu đủ trình độ đi giáo hóa chúng sanh, giảng pháp trước đạo chúng, thường am tường “ngũ minh”, trong đó có kỹ năng biểu đạt ngôn từ (ngữ âm, ngữ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa), huống gì Đức Phật là đấng Thiện thệ, Minh hạnh túc? Viết đến đây Thầy nhớ lại một thiền viện mang tên là “Thường chiếu” lẽ nào ghi là “hằng ngày (luôn luôn) soi sáng” sao? Lại nữa, Đức Phật đầy đủ 5 loại trí tuệ siêu việt thì đương nhiên có “tài vô ngại biện huệ” mà một trong đó là “từ vô ngại biện”, “nghĩa vô ngại biện”, cớ sao lại dùng từ, cụm từ, tổ hợp từ tầm thường như trên? Do vậy, Thầy xin phép được dịch lại cụm từ “làm pháp soi sáng” thành “tác pháp chiếu quang”.

Tuy nhiên, về cả ngữ nghĩa Thầy cũng chưa đồng thuận về câu dịch rằng “Có Bồ-tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng;  cũng đem ánh sáng này, thường tự soi mình, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này…”..

den phapTrước tiên nên hiểu tác pháp chiếu quang (làm pháp soi sáng) nghĩa là gì? Tức là dùng phương tiện thiện xảo (ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà, bao gồm giáo điển và giáo pháp, để họ lìa mê về giác. Toàn nghĩa của đoạn kinh văn trên phản ánh hoạt động pháp sự của Bồ tát Ma ha tát song hành nhưng diễn biến xảy ra có trước và sau:

1/  thường tác pháp chiếu quang cho người khác, vì họ tà kiến mù quáng

2/ cũng là qua đó tự hồi quang tự kỷ (chiếu rọi lại cho chính mình) ngõ hầu “biết người, hiểu mình” mà gặt hái được kết quả tâm linh trên viễn trình Bồ tát đạo cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng     

          Thứ đến, cần hiểu rằng thế nào là “an trụ”? Đây là mấu chốt vấn đề mà Thầy muốn liên hệ để các trò hiểu được thực nghĩa tối hậu lời giáo huấn của Đức Phật. An trụ xét trên phương diện trụ tâm của thiền định thì đã đến cấp độ trụ tâm thứ 8 là an trụ (bên thiền Nguyên thủy gọi an cận định), có nghĩa là hành đặt hết tâm lực vào đối tượng thiền định. Lại nữa, trong bài giảng về Kinh Vô Lượng Thọ Lần 10, năm 1998, tập 14- HT. Tịnh Không giải thích: Phật dạy cho chúng ta “An trụ nhất thiết công đức pháp trung”. Thế nào gọi là an trụ? “An” là an ổn, “trụ” là trụ ở nơi đó bất động…”. Cũng vậy trong kinh “Người biết sống một mình” Đức Phật dạy rằng người biết an trú (an trụ) trong hiện tại, ấy là bậc trí giả.. Từ đây suy ra “an trụ” là trạng thái tâm hết sức tập trung. Nếu vậy thì họ không thể cùng một lúc tập trung mà tác sự đến 2 đối tượng (lục độ Ba la mật -có đến 6 phương diện- và 1 tác pháp chiếu quang) như  được dịch là “Có Bồ-tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng;…”.

          Ở câu này Thầy đặt câu hỏi : “Như thế nào là an trụ trong bố thí mà tác pháp chiếu quang cho đối tượng bị tà kiến?”. Lẽ nào tập trung vào (an trụ) hoạt động “bố thí”, cúng dường mà giúp cho chúng sanh hiểu được chánh kiến? Cũng vậy đối với “tịnh giới” đa phần là trì giới cho bản thân đoan nghiêm đạo hạnh, có liên quan gì đến tác pháp chiếu quang vốn được khẳng định là ánh sáng chánh kiến? Chẳng lễ người tu trì giới khiến cho người khác đạt chánh kiến sao? Tương tự, Thầy đặt câu hỏi với Ba la mật là “an nhẫn”, “tinh tấn”, “tịnh lự”…Do vậy theo cách dịch của hòa thượng khiến chúng ta hiểu là dựa vào phương diện này (an trụ lục độ Ba la mật) mà làm được hoạt động kia (tác pháp chiếu quang)  là không đúng với ngữ nghĩa như Thầy đã phân tích từ “an trụ” và hoạt dụng của “an trụ”.

Các trò thân mến!

Suy cho cùng hiểu như thế nào là đúng với chánh pháp? Nương theo oai thần của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini, Thầy khẳng định rằng đó cũng là một mệnh đề chỉ phương thức điều kiện, nhưng phải hiểu như sau: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Nếu dịch thuật như vậy, cụm từ sau “từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này” không cần thiết.

Bây giờ Thầy lấy ví dụ để chứng minh luận điểm của mình. Một khi người tu tác pháp chiếu quang cho kẻ bị tà kiến tức là họ “bố thí” pháp. Một khi người tu tác pháp chiếu quang cho kẻ bị tà kiến mù quáng, tức là thực hiện trì giới hữu dụng gọi là làm theo tinh thần “nhiêu ích hữu tình giới” là “hướng dẫn người lầm lạc theo Bồ đề tâm nguyện giới số 38/46 giới nguyện phụ) và cũng là “nhiếp thiện pháp giới” (gia tăng công đức cho bản thân). Cũng vậy- “an nhẫn” tức là thực hiện sự pháp nhân và vô sanh pháp nhẫn.  Cũng vậy- “tinh tấn” tức là nỗ lực đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Cũng vậy- “thiền định” tức là tập trung vào đối tượng để tác pháp chiếu quang có hiệu quả. Cũng vậy- tức là “trí tuệ” bởi vì càng trải nghiệm càng khai ngộ, càng khai ngộ càng tiếp cận sự khai giác. Từ những điểm tham chiếu trên có thể kết luận rằng câu dịch của hòa thượng chưa chuẩn mực về từ nghĩa, văn phong, khiến người đọc khó hiểu, có nguy cơ gây ngộ nhận về giáo pháp và giáo điển Phật môn. Cần nhấn mạnh rằng đây là lĩnh vực dịch thuật cần phải khách quan, minh định, không vì dịch giả là hòa thượng, tiến sĩ, pháp chủ, pháp vương, lạt ma…mà hậu thế nhất nhất phải tuân theo nếu trình độ dịch thuật của họ bị nhiều lỗi phạm, từng phần hoặc toàn phần…

Các trò thân mến!

Giờ đây Thầy đề cập đến mệnh đề phụ thứ 3 trong câu kinh văn là “cũng vậy, thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Điều này có nghĩa là người tu khi nhập Bồ tát hạnh trên viễn trình Bồ tát đạo luôn tác pháp chiếu quang vì chúng sanh hữu tình, qua đó cũng tự soi xét lại bản thân bằng phương thức đó cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng.

Ở Mật gia Song Nguyễn, Thầy trò chúng ta làm theo lời dạy của Đức Phật được ghi trong kinh Đại Bát nhã ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh (thú thật, Thầy cũng không hiểu “chuyển sanh” nghĩa là gì?). Thế nhưng có nhiều kẻ bị bóc gở bộ mặt thật, đưa ra trước ánh sáng Phật đà, hiện nguyên hình là yêu quỷ, đùng đùng căm giận cho đến nỗi “nửa đêm vỗ gối”, “ban ngày quên ăn”, “ruột đau như cắt”, “nước mắt đầm đìa”. Song, chúng ta không sờn lòng vì hiểu rằng tuy hiện kiếp vì những nguyên do chủ quan và khách quan họ chưa thể “chuyển sanh” (có phải là từ “chuyển hóa tâm” chăng?), nhưng về sau, hoặc kiếp sau sẽ được thức ngộ.

Có những kẻ ngu chưa hiểu vấn đề thấu đáo, chưa nhận thức được thế nào là lời Phật dạy về tác pháp chiếu quang trong kinh điển, liền cho rằng Mật gia Song Nguyễn chê bai người, chỉ lỗi người mà không chịu  “an nhẫn”. Nhiều khi Thầy tự gẫm, bình thường kẻ no chẳng lúc nào cho sự ăn là cần thiết, kẻ đói chẳng biết người no thường ra vẻ ta đây “cầu đạo bất cầu thực”!? Bản thân mình bị đụng chuyện liền nhảy dựng lên như bà bán cá ngoài chợ, mà lại lên giọng khuyên “nhịn nhục” với người khác. Cũng vậy, không ít người tu trong chùa hay tại gia rơi vào trường hợp “chẳng rờ sau ót” của mình. Thầy đã viết bài khai ngộ về thực nghĩa này qua tiêu đề http://chanhtuduy.com/san-han-no-khi-no-phap-la-gi/; và bài http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-tai-sao-khong-cong-khai-minh-bach/.

lotus in handNhững hạng người như Thầy kể trên lập ngôn cảm tính, gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, sẽ phạm lỗi lầm nặng nề là phỉ báng Giáo pháp Phật, là nhân gây hậu quả đọa vào địa ngục trong tương lai, còn hiện kiếp sẽ bị tàn hại bởi 5 nhà lửa. Vì sao? Bởi đó là lời Phật dạy, chúng ta vâng theo, không tự ý tác sự phi lý. Cho nên, nếu chê trách, căm hận, phỉ báng, vu khống, hãm hại những ai thường tác pháp chiếu quang, tức thị gián tiếp “đả chánh hộ tà”, gây cản trở người tu đạt đến sự toàn giác. Thầy trò chúng ta, tuy còn muôn phần khó khăn, đã nhiều khi lực bất tòng tâm, nhưng các trò ơi, vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình, vì quang minh chánh kiến Phật đà, Thầy trò chúng ta luôn vững niềm tin vào Phật pháp chân chính trường tồn, Tăng đoàn hòa hợp, Tứ chúng đồng tu. Dù những gì gọi là nỗ lực hết mình của Thầy trò ta cũng như những hạt muối đổ bể, nhưng ngọn lửa Bồ đề chưa bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng Thầy trò Mật gia Song Nguyễn:

NHƯ CON TÀU GIỮA BIỂN MÊNH MÔNG

CÒN XA ĐẤT VẪN TIN NGÀY CẬP BẾN

Kết thúc bài này, Thầy trích giáo huấn của Long Thọ Bồ tát : Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.”. Vì vậy, Thầy trò chúng ta phải tác pháp chiếu quang vì chúng sanh tà kiến mù quáng có nguy cơ đọa lạc trên đường tu. Thầy cảm động xiết bao với biết bao tâm huyết mà các trò ở các Mật gia đã đầu tư tâm trí vào các bài viết đối luận để tác pháp chiếu quang cho những kẻ gieo rắc tà kiến, hoặc các trò khác đóng góp những phương diện khác cho mặt trận tâm linh luôn ở trong vị thế sẵn sàng. Trên cõi Ta bà vô lượng khổ vây quanh này, Thầy luôn nhận thấy mình vẫn còn hạnh phúc vì có những học trò như vậy. Thầy cầu nguyện:

Hỡi đại sĩ Liên hoa sanh xin hướng tâm con về Phật pháp!

Hỡi các bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

          Làng Phước Thành ngày 14/07/2016

                   Thinley- Nguyên Thành

 

Bài liên quan: SOI NGƯỜI, SOI MÌNH MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ TÁC PHÁP CHIẾU QUANG NẾU KHÔNG CHỈ LÀ HÀNH VI TỰ NGà– Mật Hạnh Giác

 1. Ngọc Bích says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om ah Hum.

 2. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con một bài Pháp quý báu.
  Nhờ giảng luận của Thầy, con đã hiểu được rằng: khi thực hành “tác pháp chiếu quang”, chúng ta cũng đang thực hành lục độ Ba-la-mật. Thật tuyệt vời làm sao(!).
  Bản thân con tự nghĩ, thực hành “tác pháp chiếu quang” là thực hành pháp ở “level cao”, và Mật Gia Song Nguyễn là người tiên phong trong thực hành “tác pháp chiếu quang” này. Thử hỏi ở Việt Nam (thậm chí trên khắp Thế giới này) có ngôi chùa/tự viện nào đủ dũng khí, đủ trí huệ để giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh – “tác pháp chiếu quang” theo đúng quỹ đạo Chánh pháp(?).
  Kính bạch Thầy,
  Một lần nữa, con xin cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Kính bạch Thầy,
  Con xin cầu nguyện:
  Hỡi đại sĩ Liên hoa sanh xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi các bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  OM MANI PADME HUM

  • Chánh Tri
   Chánh Tri says:

   Nhưng mà nhớ kiểm soát tốt nghe!

   • Mật Tịnh Giác says:

    Dạ, kính bạch Thầy,
    Con “kiểm soát” tốt ạ. ^_^
    Con cảm tạ Thầy đã để tâm ạ.
    OM AH THINLEY GURU PADME SIDDHI HUM

 3. thanh thúy says:

  Thừa thầy,
  Con đa đọc xông bài này rồi ah
  Con cám ơn thầy đã viết bài chia sẻ về kính du lan la quy tao con cầu mong Cho sức khoa và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc cua chúng sanh
  Om ah hùm

 4. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con thật hoan hỷ với những luận giải của Thầy trong phần đầu và con cũng thật xúc động với dòng cảm niệm của Thầy ở phần cuối.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì lợi ích cho chúng sanh

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 5. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết và sự luận giải của Thầy về Pháp tác pháp chiếu quang.
  Con cảm tạ Thầy từ bi trí tuệ đã luận giải minh định cho chúng con hiểu tường tận đúng với chánh Pháp tác pháp chiếu quang là gì?vì sao phải tác pháp chiếu quang?
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị. “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”.Hiểu được rằng khi thực hành tác pháp chiếu quang,là chúng con đang thực hành lục độ Ba la mật.
  Chúng con thật may mắn khi thời đại mạt pháp này đã được gặp Thầy, được Thầy từ bi dùng nhiều phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng sanh, chúng con quay về với chánh Pháp bằng các bài Pháp thật hữu ích. Con nguyện cố gắng tinh tấn thực hành theo lời Thầy dạy để khỏi phụ lòng bi mẫn của Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp đỡ chúng con.Con thành tâm cầu nguyện:
  Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi những Bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy của Cam Lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Tuệ Tri says:

  Mô Phật,
  Kính bạch Thầy,
  Con đã được hiểu thêm về diệu dụng của “tác pháp chiếu quang” qua luận giảng của Thầy. Hoạt động tâm linh này vừa giúp chúng sanh tà kiến mê tín thấy được trí tuệ phật đà, vừa giúp hành giả soi rọi nơi tâm để đôi bên cùng có lợi trong viễn trình giác ngộ. Không những vậy “tác pháp chiếu quang” còn là pháp tu 6 trong 1 khi cùng lúc thực hiện lục độ ba la mật. Thể hiện ở:
  1/ Bố thí ba la mật: tác pháp chiếu quang là hoạt động bố thí pháp.
  2/ Trì giới ba la mật: hành giả giúp chúng sanh lìa mê về giác, là trì giới bồ đề tâm “hướng dẫn chúng sanh lầm lạc”.
  3/ Nhẫn nhục ba la mật: thực hiện pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn.
  4/ Tinh tấn ba la mật: luôn luôn nỗ lực theo quỹ đạo chánh pháp.
  5/ Thiền định ba la mật: tập trung vào đối tượng để tác pháp chiếu quang có hiệu quả.
  6/ Trí tuệ ba la mật: càng trải nghiệm pháp tu này thì càng khai ngộ, càng khai ngộ càng tiếp cận sự khai giác.
  Con hoan hỷ tán thán bài pháp lợi lạc cùng trí tuệ uyên bác của Thầy.
  Cầu nguyện cho trí tuệ Đạo sư luôn chiếu quang tới chúng sanh lầm lạc.
  Om mani padme hum.

 7. Mật Đại Chí says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy đã khai thị cho chúng con biết thế nào là tác pháp chiếu quang và thực hành như thế nào cho đúng với quỹ đạo chánh pháp.

  Con cũng xin hoan hỉ với những thiện hạnh của các huynh đệ trong Mật gia song Nguyễn, đã không mệt mỏi trên con đường đả tà xây chánh, giúp mọi người có cái nhìn và cái hiểu đúng đắn hơn trên con đường tu tập.

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

  Om Mani Padme Hum

 8. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này con vô cùng xúc động và xin tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy.
  Con rất xúc động với bồ đề tâm vì thương xót chúng sanh mê mờ trong vùng tối. Thầy đã tác pháp chiếu quang phân định chánh tà, mặc dù hiện tại hiện kiếp họ có thể chưa tiếp nhận hoặc còn chống đối nhưng trong tương lai ở những kiếp sau họ sẽ được bừng ngộ.
  Con xin tán thán công hạnh, bồ đề tâm không ngừng nghỉ của Thầy. Con thật sự xúc động khi đọc đoạn này ” Dù những gì gọi là nỗ lực hết mình của Thầy trò ta cũng như những hạt muối đổ bể, nhưng ngọn lửa Bồ đề chưa bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng Thầy trò Mật gia Song Nguyễn:
  NHƯ CON TÀU GIỮA BIỂN MÊNH MÔNG
  CÒN XA ĐẤT VẪN TIN NGÀY CẬP BẾN”
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con càu nguyện cho ánh sáng Phật pháp được chiếu sáng muôn nơi.
  Om Ah Hum!

 9. Mật Ngã says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài này!
  Qua bài viết này giúp chúng con và nhiều chúng sanh khác hiểu rõ hơn, dễ phân biệt được sự khác nhau giữa tác pháp chiếu quang và tranh luận hơn thua của thế gian mà nhiều người hay ngộ nhận, nhầm lẫn.
  Tác pháp chiếu quang là một tu pháp của đạo Phật. Mục đích thực hành tu pháp này là vì người và vì mình. Đã là tu pháp thì đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Nó khác hoàn toàn với sự tranh luận của thế gian chỉ vì mình (quyền lợi bị đụng chạm) chứ không vì người, chỉ gieo nhân luân hồi. Nếu tu pháp tác pháp chiếu quang không đem lại lợi ích cho người tu mà giống như tranh luận vô bổ của thế gian thì người trí sẽ không làm đặc biệt là bậc đại trí như Đức Phật.
  Có lẽ nhiều người cho rằng Mật gia không chịu an nhẫn mà thường tác pháp chiếu quang nhưng thật ra họ muốn làm lắm nhưng “lực bất tòng tâm” nên đành phải “an nhẫn” thôi.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ Mật gia không ngưng nghỉ.
  Cầu nguyện cho tu pháp tác pháp chiếu quang ngày càng có nhiều người biết đến và thực hành theo vì lợi lạc cho người và cho mình. Om Ah Hum!

 10. Mật Tịnh Tâm says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoàn hỉ tán thán “Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG?” của Thầy!
  Thầy viết một bài phân tích quá tinh tế, Thầy là bậc thầy ngôn ngữ. Một đoạn văn trọng yếu, nói lên một pháp tu mang lại lợi lạc to lớn cho mình, cho người như vậy mà hòa thượng kia lại dùng một cụm từ rất bình dân “làm pháp soi sáng”, thật không đúng tầm với thánh ngôn của Thế Tôn, bậc Toàn Giác. Trong khi đó chỉ là phim Tàu, những thứ võ công tào lao cũng được Kim Dung đặt cho những cái tên nghe rất sang trọng, như là “Cửu âm bạch cốt trảo”, cho dù cũng chẳng phải là công phu đệ nhất thiên hạ gì, nhưng khi người ta nghe được như vậy họ cũng cảm thấy muốn nghe, thích nghe, thích tìm hiểu, xứng đáng tìm hiểu. Con vẫn biết rằng “y nghĩa bất y ngữ”, nhưng việc “chuyển nghĩa’ mà không đúng tầm trong “chuyển ngữ”, làm cho người học Phật không thấy được điểm nhấn, không thấy đâu là Pháp để học, đâu là cách để thực hành, ít nhiều cản trở người tu Phật. “Làm pháp” nghe thì cũng như làm nông, làm ruộng, tuy nguời học Phật không phân biệt nghề nghiệp, nhưng phàm con người đều muốn vươn đến những đối tượng tốt đẹp, mà đây là pháp của Phật, bản chất là cao quý, tối thắng thì tên gọi phải càng long trọng, trang nghiêm. Con thật vui mừng khi Thầy chuyển ngữ thành “Tác pháp chiếu quang”, khi nghe đến pháp này thì lập tức niềm kiêu hảnh linh thánh dâng trào, nghe đến động từ “tác pháp” thì biết ngay rằng thuật ngữ Phật môn, như lý tác ý, đúng pháp thì mới tác pháp, lập tức thi hành. Nghe đến “chiếu quang”, cũng là thuật ngữ nhà Phật, người tu hiểu ngay rằng phải dựa vào Thánh giáo lượng mà “chiếu quang”, chứ không phải dựa vào công cụ nào khác, còn “soi sáng” nghe chừng như mình phải cầm cái đèn pin mà rọi đường cho người khác, không đúng thực nghĩa. Nhờ dựa vào Thánh ngôn để “chiếu quang” mà mình mới bố thí được Pháp đến đối tượng, mà bản thân cũng được tự soi xét, “hồi quang tự kỷ” (chổ này hay quá thưa Thầy), biết tàm quý, từ đó mà tự thúc liễm thân tâm theo quỹ đạo Chánh pháp.
  Lại nữa, nguyên một đoạn dịch con không thấy “mục đích tối thượng” là ở đâu! Con sẽ lầm lẫn đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả? Nhờ Thầy khai thị, con mới hiễu rõ rằng mục đích là “Để thực hành lục độ ba la mật” thì hành giả cần phải thực hành “tác pháp chiếu quang”. Thật là một pháp quá tối thắng, đến nổi làm một việc mà thực hiện hết lục độ ba la mật, không cần mất sức mà tách làm từng phần một từ bố thí, trì giới, an nhẫn, tinh tấn, thiền định và trí tuệ.
  Đọc giảng luận của Thầy, con cảm nhận rõ người không có thực hành pháp “tác pháp chiếu quang” sẽ chuyển ngữ thành “làm pháp soi sáng”, vì dịch chỉ để dịch, mà không có trãi nghiệm trong pháp này, không có chiều sâu nên không rõ pháp ấy thực hành như thế nào, lợi ích ra sao, cách nào để hoằng dương. Khác với Hòa thượng, Thầy không những tiên phong trong “tác pháp chiếu quang”, mà còn truyền trao pháp này cho chúng trò, xiển dương đối luận để đã tà xây chánh, giúp chúng sanh lìa mê về Giác. Trò cảm tạ Thầy đã dạy chúng trò pháp tu thù thắng “tác pháp chiếu quang”, lợi người, lợi mình trên con đường tu học!
  Cầu nguyện chúng sanh nhân đọc giải luận này của Thầy, mà sanh tâm hoan hỉ với tinh thần “tác pháp chiếu quang” của Mật Gia!
  Trò xin đảnh lễ Thầy, vì Bồ Đề Tâm rộng lớn mà Thầy thường tác pháp chiếu quang, giúp chúng sanh lìa mê về Giác!

  Om Mani Padme Hum

 11. Mật Pháp Vân says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài luận giải của Thầy. Con xin được thành tâm tán thán sự từ bi của Thầy khi đã viết bài phân tích này cho chúng sanh hữu duyên. Các huynh đệ Kim cang, những học trò Mật gia khác hẳn đã ít nhiều hiểu về “tác pháp chiếu quang”, về công cuộc đả tà xây chánh, nhưng những học trò mới và nhiều bạn đọc thường chưa phân biệt được với tranh đua,sân hận thường tình. Chính từ sự nhầm lẫn đó, nhiều người đi giữa sa mạc, đến được bên giếng nước mà không uống.

  Nay đọc bài giảng này của Thầy, con hiểu ra sự lợi lạc từ “tác pháp chiếu quang”, tức giúp người khác xa rời tà kiến, đến với chính kiến. Không những vậy, người “tác pháp chiếu quang” còn có thể tự soi xét bản thân, từ đó giảm được khả năng “lạc đường”. Thật là lợi lạc cho cả đôi bên.

  Con cũng rất xúc động trước những câu thơ cuối bài. Với sự dẫn dắt của vị Thầy từ bi và trí tuệ, học trò chúng con, dù đang lênh đênh giữa biển cả mênh mông, vẫn vững tin về ngày mai được cập bến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Tuyết Lan says:

  Kính Bạch Thầy !
  con đã đọc xong bài viết này
  Con xin cầu nguyện sức khỏe thầy , cô luôn trường thọ
  Om Mani Padme Hum .

 13. Mật Hoàng Mai says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc thư TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG? của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã minh định, luận giải thực nghĩa của “Tác pháp chiếu quang” .Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con một bài pháp quý báu.
  Thầy luận giải rằng Tác pháp chiếu quang là“dùng phương tiện thiện xảo (ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà, bao gồm giáo điển và giáo pháp, để họ lìa mê về giác.” Thật vậy, Tác pháp chiếu quang là hoạt động tâm linh “đả ta xây chánh” vừa “lợi mình lợi người” bởi để giúp chúng sanh hiểu được chánh pháp, thoát khỏi tà kiến thì ta phải tìm hiểu Phật pháp, đưa ra được chánh kiến, luận giải theo Thánh ngôn, Thánh giáo lượng chứ không được tự ý lập ngôn bừa bãi, theo tâm ý của mình được. Vì vậy, đây là pháp tu diệu dụng tích tập công đức, vừa lợi cho chính mình hiểu được chánh kiến Phật đà, vừa soi xét lại bản thân mình đã tu tập đúng Chánh pháp hay chưa, vì thế mà thực hiện được cùng lúc Lục độ ba la mật. Con thật hoan hỷ với công hạnh của vị Thầy và các huynh đệ Kim Cang của Mật Gia Song Nguyễn luôn là người tiên phong “tác pháp chiếu quang” vì lợi lạc cho chúng sanh hữu duyên.
  Con thật tâm đắc với “tác pháp chiếu quang” do Thầy chuyển ngữ : “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Quả thật, cách chuyển ngữ cho thấy Thầy là bậc “cao thủ” về trí huệ Phật đà và là bậc ngôn ngữ như huynh Mật Tịnh Tâm đã phân tích.
  Con cảm động với dòng tâm sự ở phần cuối thư của Thầy.Noi gương Thầy, con xin cầu nguyện:
  Hỡi đại sĩ Liên hoa sanh xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi các bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum!

 14. Mật Viễn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, giảng giải đơn giản hóa những yếu nghĩa, những tinh túy giáo pháp mà Đức Phật muôn trao truyền đến chúng sanh, giúp cho chúng con hiểu đúng những lời Phật dạy, từ đó mới có thể suy ngẫm, tư duy, thẩm thấu và thực hiện theo lời dạy của Đức Phật.

  Trước đây khi đọc đoạn kinh “” Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ-tát Ma ha tát, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng; cũng đem ánh sáng này, thường tự soi mình, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này…” Con cảm thấy mặc cảm vì mình chậm hiểu quá! Đầu con cảm thấy lùng bùng khó hiểu quá! Nếu con không hiểu đúng được lời Đức Phật dạy thì con sẽ không thể hành đúng được. Đây là một đại họa.
  Nhưng khi đọc bài viết này của Thầy thì con đã hiểu được yếu nghĩa, tinh túy giáo pháp mà Đức Phật dạy là: “: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Công đức “tác pháp chiếu quang” thật không thể nghĩ bàn vừa thực hiện bồ đề tâm dụng tức là thực hiện ba yếu tính giác ngộ xả ly, Bồ Đề Tâm, Tánh không, vừa thực hiện lục đồ Ba la mật, là kim chỉ nam, là phương tiện thiện xảo để tự quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình, tích tập được hai bồ tư lương công đức và trí tuệ làm hành trang về Tây Phương Cực Lạc – an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã trao truyền bài Pháp vô cùng lợi lạc cho chúng con!
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyên tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  OM MA NI PAD ME HUM

 15. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỷ tán thán trí huệ Đạo sư qua bài viết của Thầy. Con chợt nhớ đến câu mà trước đây bài viết từng nhắc tới về hình ảnh người Thầy là “người thầy bình thường thì biết cách nói; người thầy giỏi thì biết phân tích; người thầy xuất sắc thì biết minh hoạ (thân giáo); người thầy vĩ đại thì biết truyền cảm hứng”. Qua sự truyền dạy, cách giảng giải của Thầy, con nhận thấy Phật pháp thật gần gũi với đời sống. Đó là giáo điển được giải thích một cách cụ thể để kết nối trực tiếp với những hành vi thân ngữ tâm của người tu, giáo pháp phù hợp với đời sống dù bận rộn đến mấy của một hành giả cư sĩ. Trước con có cố gắng đọc các kinh đã được dịch sang tiếng Việt, song con không tập trung đọc được lâu bởi vì nội dung quá khó hiểu. Con biết rằng những lời dạy của Đức Phật là cao siêu, uyên áo song trở ngại trước tiên là ở cách diễn đạt, việc chọn lọc và sắp xếp từ ngữ trong câu. Nếu đã tắc nghẽn ở phần “văn” như vậy, làm sao hiểu gì, đọng lại gì để tiến tới “tư” rồi “tu”. Điều này giải thích được vì sao rất nhiều người là người tu song không hiểu gì về nền tảng của Phật pháp, không dạy được gì cho người khác ngoài những thứ mình tự “vẽ” ra. Trong lòng họ có lẽ cũng “một mối như tơ vò” khi “luyện” kinh sách như vậy. Ngược lại, những bài viết và bài giảng trên trang chanhtuduy.com được Thầy trình bày trước tiên là phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại từ ngữ đến nghĩa vì nội dung bài luôn đi liền với đời sống và phản ánh các vấn đề thực tế, sống động của đời sống qua lăng kính chánh pháp. Mặt khác, từ ngữ thể hiện chân phương, có sự phân cấp chọn lọc rõ ràng: dùng kính ngữ khi cần thiết. Nhắc đến đây con chợt nhớ ra, ngoài không hiểu “phẩm chuyển sanh” là gì con còn cảm thấy đau đáu không hiểu vì sao và nhân duyên gì mà một trụ trì, hòa thượng nào đó nghĩ ra nhiều từ mới ví dụ như từ “doãn nạp” (và nhiều từ khác) để đưa vào các bài tụng hàng ngày tại chùa.

  Con rất tâm đắc và vô cùng hoan hỷ với nội dung lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại bát nhã ba la mật đa được Thầy dịch lại hoàn chỉnh dựa trên sự phân tích theo thứ tự logic đối với toàn nghĩa bố cục của câu và nghĩa của từng các từ ngữ chìa khóa như “an trụ”, đặc biệt là thay thế các từ “làm pháp soi sáng” bằng “tác pháp chiếu quang” và “hồi quang tự kỷ”: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Con tin rằng không chỉ chúng con là học trò Mật gia Song Nguyễn mà rất nhiều bạn đọc sẽ tự đánh giá một cách khách quan tính học thuật giữa hai bản dịch. Qua đó con mới nhận thấy rằng sự chuyển ngữ, chuyển nghĩa kinh Phật không chỉ là sự dịch thuật thông thường dựa trên việc biết ngôn ngữ A (ví dụ biết tiếng Phạn, tiếng Pali) để chuyển thành ngôn ngữ mẹ đẻ là B (tiếng Việt) như “thông dịch viên” mà là phải dựa trên trí huệ nhà Phật, hiểu những lời Ngài dạy để truyền tải cho chúng sanh. Suy ra, ai đó đảm nhiệm việc dịch kinh sách mà chưa đủ trình độ trí huệ chẳng những không mang lợi lạc cho chúng sanh mà còn đóng vai trò làm “chướng ngại vật” cho chúng sanh đến với sự giác ngộ. Thực tế, tại nhiều nơi tu tập đa phần là người già và trẻ nhỏ vì những đối tượng này đánh giá thấp sự tư duy, làm rõ khúc mắc về ngôn ngữ và yếu nghĩa kinh sách trong nội dung trình bày của các bài kinh được dịch sang tiếng Việt hay các bài kinh “nhật tụng”. Những người trẻ tuổi, có trình độ, có cơ hội tiếp cận với nhiều hình thức ngôn ngữ trong văn chương làm sao không phát hiện và sinh tâm “chán nản” thứ ngôn ngữ méo mó như vậy. Chẳng trách vì sao đa phần giới trẻ khi được hỏi về việc tu Phật liền trả lời rằng “còn sớm quá, đợi già rồi tu”?!

  Được Thầy truyền cảm hứng qua những bài giảng, bài viết, chúng con tự hào với niềm kiêu hãnh thiêng liêng và sứ mệnh của một hành giả là “luôn tác pháp chiếu quang vì chúng sanh hữu tình, qua đó cũng tự soi xét lại bản thân bằng phương thức đó cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Nơi nào có tà kiến nhất quyết không thể “an nhẫn”. Thế gian cũng có câu :”Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, thế nhưng phần lớn họ khi được “tác pháp chiếu quang” chỉ nghĩ đến vết thương của mình và thương cho nó mà lại hờn oán người đã cho mình liều thuốc đắng nhưng quý giá, hành xử chẳng khác nào là “ăn cháo đá bát”. Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ Kim cang luôn dũng mãnh trên trận chiến với những kẻ gieo rắc tà kiến bằng những bài viết, những bài đối luận đả tà xây chánh. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thây!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong thư gửi các trò 160: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? TẠI SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG? Đọc bài giảng của Thầy con hiểu được thêm rất nhiều điều quý báu và lợi lạc.
  Qua bài giảng của Thầy con hiểu được thế nào là thực nghĩa tác pháp chiếu quang. Đó là Phật tử thực hành bồ tát hạnh trên viễn trình bồ tát đạo, đưa ánh sáng phật đà chiếu sáng mọi nơi để xua tan màn đêm vô minh tà kiến. Và cũng trên viễn trình đó, phật tử thực hành bồ tát hạnh cũng song song thực hiện bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã-ba-la-mật-đa; giúp mình giúp người trên con đường tu tập để trở về Quê Hương cực lạc quốc.
  Ngoài ra, con hiểu được rằng tại sao cần phải tác pháp chiếu quan đối với một hành giả Mật thừa. Một hành giả thực hành bồ tát đạo để giúp mình giúp người, giúp chúng sanh hữu duyên nhận thấy ánh sáng chân lý mà lìa mê về giác cũng đồng thời giúp bản thân hoàn thiện dần các đạo hạnh của một người con Phật chân chính. Vì hành giả tu tập trên con đường bồ tát hạnh, phát bồ đề tâm vì chúng sanh, noi theo tinh thần của Thầy đả tà xây chánh và được xem là bồ tát sơ phát tâm trong 52 cấp bồ tát. Công đức của bồ tát sơ phát tâm được đức Phật xác quyết trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm sơ phát tâm công đức như sau:
  “Giả-sử có người đem tất cả đồ sở-thích cúng-dường chúng-sanh trong mười vô-số thế-giới ở mười phương trọn trăm kiếp, rồi sau đó dạy họ đều tu thập-thiện. Cúng-dường như vậy trọn ngàn kiếp rồi dạy tứ-thiền. Cúng-dường như vậy trọn trăm ngàn kiếp rồi dạy tứ-vô-lượng-tâm. Cúng-dường trọn ức kiếp rồi dạy trụ tứ-vô-sắc-định. Cúng-dường trọn trăm ức kiếp rồi dạy trụ quả Tu-Ðà-Hoàn. Cúng-dường trọn ngàn ức kiếp rồi dạy trụ quả Tư-Ðà-Hàm. Cúng-dường trọn trăm ngàn ức kiếp, rồi dạy trụ quả A-Na-Hàm. Cúng-dường trọn trăm ngàn na-do-tha ức kiếp, rồi dạy trụ Bích-Chi-Phật.
  Này Phật-tử ! Cứ theo ý của ông, công-đức của người này có nhiều chăng ?
  Thiên-Ðế thưa : ‘Công-đức của người này chỉ có Phật là biết được thôi.’
  Pháp-Huệ Bồ-Tát nói : ‘Này Phật-tử ! Công-đức của người này đem so với công-đức của Bồ-Tát sơ-phát-tâm chẳng bằng một phần trăm, nhẫn đến chẳng bằng một phần ưu-ba-ni-sa-đà.
  Tại sao thế ? Này Phật-tử ! Tất cả chư Phật lúc sơ-phát-tâm, chẳng phải chỉ vì đem tất cả đồ sở-thích cúng-dường chúng-sanh trong mười vô-số thế-giới ở mười phương trải qua trăm kiếp, nhẫn đến trăm ngàn na-do-tha kiếp mà phát bồ-đề tâm. Cũng chẳng phải chỉ vì giáo-hóa những chúng-sanh ấy tu ngũ-giới, thập-thiện, tứ-thiền, tứ-không, nhẫn đến khiến trụ nơi quả A-La-Hán và Bích-Chi-Phật mà phát bồ-đề tâm. Chính là vì khiến Chủng-tánh Như-Lai chẳng dứt, vì đầy khắp tất cả thế-giới, vì độ thoát tất cả chúng-sanh trong tất cả thế-giới, vì biết rõ cả sự thành hoại của tất cả thế-giới, vì biết rõ chúng-sanh cấu tịnh trong tất cả thế-giới, vì biết rõ sở-thích, phiền-não, tập-khí của tất cả chúng-sanh, vì biết rõ sự chết đây sanh kia của tất cả chúng-sanh, vì biết rõ căn tánh phương-tiện của tất cả chúng-sanh, vì biết rõ tâm hành của tất cả chúng-sanh, vì trí biết rõ tam-thế chúng-sanh, vì biết rõ cảnh-giới bình-đẳng của tất cả Phật, vì những điều trên đây mà phát tâm vô-thượng bồ-đề.”
  Đồng thời, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật có dạy rằng chỉ cần một người phát tâm hộ trì chánh pháp, xây dựng chánh pháp thì việc cúng dường cho họ mang lại rất nhiều lợi lạc cho người cúng dường bởi lẽ: “Chánh pháp là kho tàng sâu kín của Như Lai, cho nên tôi sẽ hộ trì, xây dựng” Bố thí, cúng dường cho người như vậy sẽ được quả báo tối đẹp”
  Bởi vì, trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Tôn Giả Ca Diếp rằng: “Trong quá khứ khi Ta là vị vua tên Hữu Đức, để hộ trì Chánh Pháp, Ta đã chiến đấu với những kẻ muốn hủy hoại Chánh Pháp, và đã thiệt mạng. Sau khi chết, Ta được sanh về cõi nước của Phật A Súc Bệ và trở thành đệ tử thượng thủ của Đức Phật đó. Này Ca Diếp! Những người hộ trì Chánh Pháp được quả báo công đức vô lượng như thế. Do nhân duyên hộ trì Chánh Pháp này, mà nay Ta được tướng hảo trang nghiêm và thành tựu được Pháp thân kim cang bất hoại.”
  Như vậy, rõ rằng khi thực hiện tác pháp chiếu quang, hành giả Mật thừa thực hiện rất nhiều công đức vì bảo vệ chánh pháp, đặc biệt là phát bồ đề tâm đối với tất cả chúng sanh hữu tình. Nhưng đối với những chúng sanh hữu tình khi được tác pháp chiếu quang mà lìa xa tà kiến, ác tri thức quay về nẻo giác, thực hành chánh pháp và hộ trì chánh pháp thì công đức đó cũng không thể nghĩ bàn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật đã thuyết: “kẻ phạm bốn giới cấm nặng, năm tội vô gián, nếu sanh lòng hộ pháp thì cũng được như vậy. Trước tuy đã tạo nghiệp bất thiện nhưng nhờ hộ pháp nên trở thành ruộng phước ruộng phước cao nhất thế gian. Người hộ pháp ấy có quả báo vô lượng như vậy”
  Với việc thực hiện tác pháp chiếu quang, hành giả Mật thừa chúng con được Thầy dìu dắt, dạy bảo tích tập nhanh chóng hai bồ tư lương công đức và trí tuệ nên đời sống thế sự được nhiều biến chuyển, trình độ tâm linh đã có nhiều tiến bộ theo nguyên lý “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì” và “chánh báo tương ưng y báo” cũng như “thực hành pháp mọi việc hanh thông” như lời Lama Zopa đã từng xác quyết.
  Còn đối với nhiều bạn đọc trên chanhtuduy.com cũng nhờ sự hướng dẫn của Thầy, các pháp tu của Thầy, phương pháp sư phạm của Thầy, phương tiện thiện xảo của Thầy và đặc biệt là phương pháp tác pháp chiếu quang của Thầy giúp bạn đọc có sự nhận biết chánh tà trong con đường tầm cầu giác ngộ và lìa bỏ tà kiến tránh xa ác tri thức. Đồng thời, đối với bạn đọc chanhtuduy.com, ủng hộ chanhtuduy.com tuy chưa phải là học trò của Thầy cũng có được lợi lạc vì đã ủng hộ chánh pháp. Sự vi diệu của việc thực hành hộ trì chánh pháp và thực hành pháp Mật tông thực sự phát huy công năng khi được sự truyền pháp đích thực từ vị Thầy Mật Giáo theo đặc trưng của Mật Thừa vì vị Đạo sư Mật giáo “được xem là suối nguồn của mọi thành tựu thế gian và xuất thế gian” như lời dạy của ngài Patrul Rinpoche.
  Ngược lại, đối với những ai chống đối Mật gia Song Nguyễn, chống đối công cuộc đả tà xây chánh của Đạo sư Thinley Nguyên Thành, tức là chống lại chánh pháp, hủy báng chánh pháp. Và gieo nhân nào ắt gặp quả đó, tội hủy báng chánh pháp thì hậu quả nhận lãnh là khôn lường.
  Đôi khi, nhiều người vì vô minh chưa hiểu thực nghĩa của giáo lý nhà Phật nên “tự tin vào tâm ý mình” không dùng ngọn đuốc chánh pháp soi sáng nên tin lầm tà sư và cho rằng Mật gia Song Nguyễn tu tập mà sân hận cho dù Thầy đã viết một bài giảng thế nào là nộ khí, sân hận đối với tâm pháp sanh vì bồ đề tâm đối với tất cả chúng sanh hữu tình, http://chanhtuduy.com/san-han-no-khi-no-phap-la-gi/; và bài http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-tai-sao-khong-cong-khai-minh-bach/.
  Tuy vậy, vẫn còn đâu đó nhiều bạn đọc còn hoài nghi và nghe theo lời ngon tiếng ngọt của tà sư, thế lực tà linh, làm chuyện tà vạy.Hòa thượng Tuyên Hóa đã cụ thể hóa bảy điểm để nhận biết những kẻ “đội lôt tu hành” hay còn gọi là tà sư như sau:
  1. Vị thầy lấy việc trao đổi chồng vợ, nam nữ hoang dâm, buông thả vô độ, làm mồi nhử để thu hút đồ chúng, và xem như là phương tiện để cứu thế gian; đó là tà.
  2. Vị thầy khơi dậy lòng tham của đồ chúng bằng cách nói rằng mình có thể dùng bùa, chú, và thần tài để giúp họ trở nên giàu có; đó là tà.
  3. Vị thầy khuyến khích trực tiếp hay gián tiếp việc giết hai chúng sanh còn nói rằng mình có thể dùng bùa chú để cứu độ vong linh; đó là tà.
  4. Vị thầy thực hành các loại khổ hạnh kỳ dị, tự làm thương tổn để tác động chúng sanh, và gọi đó là chịu khổ thay cho chúng sanh; đó là tà.
  5. Vị thầy dùng thần thông và các điều kỳ dị làm “công cụ” để thu hút những chúng sanh có lòng hiếu kỳ; đó là tà.
  6. Vị thầy tự ý thêm bớt, sửa đổi các quả vị tu hành trong Phật Giáo và giải thích lệch lạc ý nghĩa của “tín, giải, tu, chứng,” còn tự cho mình là giáo chủ; đó là tà.
  7. Vị thầy tự lập ra tông phái rồi tự xưng là giáo chủ mà chính mình lại không có căn bản chân thật về đạo lý Phật Giáo; đó là tà.
  Cũng vì sự nghiệp độ hóa quần sanh, tiêu diệt mầm mống tà kiến do thế lực tà linh, tà sư gây ra mà Thầy luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, giúp chúng sanh hữu duyên được tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp để không uổng phí kiếp người quý báo và làm theo lời dạy của đức Phật trong kinh Di Giáo như sau: “Sau khi ta nhập Niết-bàn, ông nên chuyên cần tinh tấn, đem những điều lành mà khuyên răn dạy dỗ, trao truyền Chánh pháp nhiệm mầu cho họ, hết lòng dạy bảo, dẫn dắt họ; đừng để cho họ mê đắm chuyện ăn chơi, buông thả lười nhác, để tâm tán loạn chạy theo [trần] cảnh, thọ nhận và thực hành các pháp tà vạy.”
  Do vậy, ngọn cờ chánh pháp của Mật gia Song Nguyễn luôn hiên ngang bay phấp phới trên bầu trời đạo pháp với những lời tâm huyết của vị Thầy Mật Giáo quyết tâm đánh nát thành trì của thế lực tà kiến đã gieo rắc khổ đau cho muôn loài.
  “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
  Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa”
  “Dùng chánh kiến làm đòn xoay tà kiến
  Mỗi bài văn là bom đạn phá cường quyền”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã nhiệt tâm chỉ dạy và cho con được tu học theo đúng quỹ đạo chánh pháp, giúp con có được kiếp người ý nghĩa làm việc lợi mình lợi người với danh phận cao quý của một phật tử chân chính.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để ngọn đuốc chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Một bài Pháp quá tuyệt vời Thầy ạ!
  Thời gian vừa qua Thầy và các huynh kim cang trong ngôi nhà Mật Gia Song Nguyễn đã tác pháp chiếu quang vì lợi lạc của chúng sanh,ngõ hầu giúp những người hữu duyên với Phật Pháp lìa mê về giác, con vô cùng hoan hỷ công hạnh của Thầy và các huynh đã đầu tư tâm trí vào các bài đấu luận để tác pháp chiếu quang cho những kẻ gieo rắc tà kiến mà hậu quả thì khỏi phải nghĩ bàn.
  Cầu nguyện cho chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho huynh đệ kim cang trong ngôi nhà Mật Gia nương theo tấm gương của vị Thầy luôn giữ vững niềm tin vào Phật Pháp, luôn tự hào niềm kiêu hãnh linh thánh vì chúng ta may mắn là người con Phật.
  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Thiệu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ khi đọc” Thư gửi các trò 161:Tác Pháp Chiếu Quang Là Gì?Vì Sao Phải Tác Pháp Chiếu Quang?”Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con cũng như chúng sanh hiểu rõ về ý nghĩa và mục đích của”tác pháp chiếu quang”.Con rất hoan hỷ khi Thầy đã chuyển ngữ : “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Bằng cách tác pháp chiếu quang chúng con đồng thời thực hành Lục độ Ba La Mật nhằm lợi mình lợi người.Thế nhưng,có người do vô minh không hiểu lại cho rằng Mật Gia là sân hận,nhưng họ đâu có biết rằng vì chúng sanh hữu tình nên phải tác pháp chiếu quang nhằm đem lại chánh kiến cho chúng sanh thoát khỏi vô minh tà kiến.Con xin tán thán công hạnh của Thầy,thiện hạnh của các Đạo huynh trong đã tà xây chánh,vì chúng sanh mà”tác pháp chiếu quang”.Con xin cầu nguyện:
  “Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi các bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!”
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 19. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi 161 của Thầy rồi ạ.
  Qua đó con hiểu được rằng “Tác pháp chiếu quang” không như hơn thua thường tình của thế tục, cũng không phải vạch lỗi người khác như ai đó bị đụng chạm đến quyền lợi mà giải đành đạch như bà bán cá ngoài chợ búa, mà đây là một phương tiện thiện vì mình lợi người .Giúp chúng sanh tà kiến mù quáng hiểu ra được đâu là “Chánh kiến- tà kiến” và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đã, bao gồm “Giáo điển và Giáo pháp” để họ bỏ mê về giác. Qua đó giúp bản thân tự soi rọi ngõ hầu biết người và hiểu mình, gặt hái được kết quả tâm linh trên viễn trình Bồ tát đạo cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Ah Hum.

 20. Mật Kính says:

  Kính Bạch Thầy
  Con rất hoan hỉ và tán thán công hạnh của vị Thầy qua bài viết:”Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang ?” con cảm tạ Thầy đã cho chúng con một bài học quý báu và hiểu được tác pháp chiếu quang là dùng “ ngũ minh” và kỹ năng biểu đạt ngôn từ (ngữ âm, ngữ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa) để “tác pháp chiếu quang” đế soi sáng trí tuệ Phật đà đến các đối tượng tà kiến, giống họ hiểu thế nào là chánh kiến, yếu nghĩa sâu sa của giáo lý Như Lai giúp họ lìa mê về nẻo giác. Con cảm tạ Thầy đã luận giải để hiểu được yếu nghĩa, tinh túy giáo pháp mà Đức Phật dạy là :“Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng” nay con đã hiểu với sự luận giải của vị Thầy cộng với niềm kiêu hãnh liêng thiêng khi Mật Gia Song Nguyên khi vị Thầy và các huynh đệ kim cang ngày đêm tác pháp chiếu quang vì lợi lạc cho chúng sanh hữu duyên
  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con một bài Pháp vô cùng lợi lạc
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyên tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  OM MA NI PAD ME HUM

 21. Mật Hoàng Tâm says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi các trò số 161 rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ Thầy vì lòng từ bi mà luận giải cho chúng con cũng như chúng sanh hữu duyên được hiểu cặn kẽ vì sao cần phải có tác pháp chiếu quang, xua tan tà kiến để đi đến chánh kiến Phật đà. Bên cạnh đó, những lời phân tích của Thầy đã giúp chúng con có thể hiểu được về ngữ nghĩa trong mỗi câu chữ, lời giáo huấn của vị Phật, qua đó mới có thể tinh tấn trong tu tập. Con thật sự cảm động khi lời Thầy chỉ dạy “Dù những gì gọi là nỗ lực hết mình của Thầy trò ta cũng như những hạt muối đổ bể, nhưng ngọn lửa Bồ đề chưa bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng Thầy trò Mật gia Song Nguyễn:

  NHƯ CON TÀU GIỮA BIỂN MÊNH MÔNG
  CÒN XA ĐẤT VẪN TIN NGÀY CẬP BẾN”

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.

  Om Mani Padme Hum!

 22. Mật Kỳ Duyên says:

  Thưa Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải ý nghĩa của tác pháp chiếu quang.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 23. Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật,

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con những lời luận giải thấu đáo cùng với cách chuyển ngữ chân thực nhưng không kém phần tinh tế thông qua đoạn trích trong Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, phẩm Chuyển sanh. Nhờ khai thị của vị Thầy mà con hình dung rõ nét và chính xác hơn về nhiệm vụ bảo vệ chánh pháp, đả phá tà kiến hay nói cách khác là “tác pháp chiếu quang” mà vị Thầy và các huynh đệ kim cang đã và đang dồn bao tâm huyết. Lời luận giải này của Thầy vô cùng quan trọng đối với chúng con, củng cố hơn niềm tin khi đi cùng sự hiểu biết khi tri và hành theo lời Phật dạy. Chúng con còn đầy rẫy vô minh, đọc kinh đấy, trích kinh đấy nhưng để thấm, để hiểu, để luận ra thành lời cho bản thân và chúng sanh hiểu một cách thấu đáo thì còn cách một trùng quan. Nay nhờ trí huệ của vị Thầy, vị Đạo sư mà chúng con đã sáng tỏ nhiều điều về hạnh Bồ tát, về con đường chúng con tin tưởng đi theo: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Từ đây cho thấy rằng khi ta tác pháp chiếu quang là cùng một lúc thực hiện 6 ba la mật và quán xét tâm (hồi quang tự kỷ)- thật rõ ràng, trong sáng so với bản dịch cũ.

  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy cũng như thiện hạnh của các huynh đệ trong công cuộc tác pháp chiếu quang, cũng là đúng theo lời dạy của thánh tăng Tông Khách Ba khi nói về phương diện giáo hóa như sau: “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh pháp thì không nên làm” (tác phẩm “Bồ đề chánh đạo Bồ tát giới luận”). Vị Thầy từ bi không muốn chứng kiến chúng sanh vì vô minh, không nhìn thấy ánh sáng của Chánh pháp mà lao vào cái bẫy của luân hồi nên như lý tác ý, dùng những chỉ trích kim cương kéo chúng sanh tránh xa khỏi sự lầm đường lạc lối. Trong khi đó, những kẻ ” đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ”, hoặc “mũ ni che tai”, hoặc “làm ác mà không xấu hổ”, đâu quan tâm đến huệ mạng của chúng sanh mà chỉ chăm chăm phụng sự cho ngã ái của mình. Như kẻ tu hành như vậy không khác gì “đổi viên ngọc chỉ để lấy đống phân dê” như lời thánh giả Gampopa đã khuyến cáo.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh, vì sự toả sáng dài lâu của ngọn đuốc Chánh pháp, giúp chúng sanh hữu duyên lìa mê về giác
  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hum

 24. Mật Hạnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài viết này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy qua một bài giảng thật lợi lạc được lưu xuất từ trí tuệ uyên bác và Bồ đề tâm của vị Thầy vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh. Qua sự luận giải cặn kẽ, thấu đáo và minh triết của Thầy, con được hiểu về thực nghĩa của “tác pháp chiếu quang” và “ vì sao phải tác pháp chiếu quang” một cách rõ ràng và đầy sức thuyết phục. Bằng thuật ngữ “ tác pháp chiếu quang”, vấn đề đã được Thầy luận giải một cách trọn vẹn chuẩn xác về cả hai phương diện chuyển nghĩa và chuyển ngữ. Con hiểu rằng tuy tác pháp chiếu quang cũng đồng nghĩa với “ làm pháp soi sáng”, nhưng sắc thái biểu đạt lại khác xa nhau, ngôn ngữ thuần Việt tuy rất sinh động giàu ý nghĩa nhưng trong văn cảnh này, khi đó là lời dạy của bậc Chánh đẳng Chánh giác thì cách chuyển ngữ bằng từ thuần Việt lại có phần nôm na không tương xứng, chỉ có một mệnh đề Hán Việt trang trọng, trang nghiêm mới phù hợp hơn cả. Chúng con và chúng sanh hữu duyên thật vô cùng may mắn khi được đọc bài viết của Thầy – một công trình khảo cứu học thuật quý giá giúp chúng con hiểu được nội dung lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh theo đúng quỹ đạo Chánh pháp : “ Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Con vô cùng hoan hỷ khi được vị Thầy chỉ dạy cách hiểu như vậy.. Con hiểu rằng thực hành tác pháp chiếu quang không chỉ là người tu đang nhập Bồ tát hành trên viễn trình Bồ tát đạo mà còn qua đó soi xét lại bản thân cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng. Tác pháp chiếu quang chính là một phương tiện thiện xảo cùng một lúc vừa đem lại lợi lạc cho chúng sanh vừa cho chính hành giả trên con đường tu tập. Qua luận giải của Thầy, mục đích của tác pháp chiếu quang đã trở nên thật rõ ràng, dễ hiểu; các vế lập luận trong mệnh đề đã có một mối liên hệ thật logic, chặt chẽ về cả ngữ và nghĩa. Con cầu nguyện ngọn lửa Bồ đề tâm sẽ soi sáng muôn nơi, xoá tan đi mọi vô minh, tà kiến và con tàu Chánh kiến Mật gia, dưới sự chèo lái của vị Thầy – vị thuyền trưởng vĩ đại sẽ đưa tất cả chúng sanh hữu duyên cập bến Giác ngộ.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Om mani padme hum.

 25. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc thư 161 của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy, vì lợi lạc của chúng con, chúng sanh mà luận giải. ” Tác pháp chiếu quang là gì? vì sao phải tác pháp chiếu quang”. Con tán thán thiện hạnh của các Đạo huynh, đạo hữu bằng tư duy nhạy bén của mình, noi gương vị Thầy. Giương cao ngọn cờ chánh kiến, đả phá tà kiến, nhằm đưa chúng sanh thoát ra khỏi sự mê mờ, bởi những kẻ “vô tàm, bất quí”, luôn muốn đọ “độ cứng” của cái đầu u tối, với cõi luân hồi sanh tử.
  Con cũng vô cùng hoan hỷ, bởi cho dù chúng con căn cơ còn chậm lụt, nhưng chúng con có được niềm tin vào vị Thầy tâm linh chân chính, vào tri kiến Phật đà. Qua đó chúng con nhận dược ơn phước lớn lao từ trí huệ, bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy. Từ sự nhiệt tâm và tư duy sắc bén của các Đạo huynh, đạo hữu, đã không dừng nghỉ trao truyền chánh kiến, thông qua trang mạng chanhtuduy.com. Để chúng con có cơ hội “văn, tư, tu” liên tục, có được trạch pháp nhãn để phân định chánh – tà, chân – ngụy.
  Con tạ ơn Thầy đã tư bi ban Pháp nhũ. Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc và hanh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 26. Mật Quang Minh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con rất hoan hỉ và tán thán công hạnh của Thầy qua bài Pháp ” Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG?. Qua bài pháp của Thầy , con cảm niệm được rằng thực nghĩa của từ : “Tác pháp chiếu quang” đây là cách dùng phương tiện thiện xảo để soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng. đưa ánh sáng của Phật đà để xua tan mọi tà kiến , giúp cho chúng sanh nhận được rõ đâu là chánh kiến , đâu là mê lầm, tà kiến để sớm đạt được giác ngộ. Ngoài ra , con cũng hiểu được rằng để có thể tác pháp chiếu quang đúng đắn, Mỗi hành giả kim cang bản thân phải trang bị cho mình những tri kiến Phật đà sâu rộng và luôn có Bồ đề Tâm rộng lớn như Đức Patrul Rinpoche đã xác quyết “Khi Bồ Đề tâm đã khởi sinh trong con, dù con thực hành pháp tu nào, con cũng sẽ thành tựu giác ngộ viên mãn.” Do vậy, cần phải có tri kiến Phật đà rộng lớn và Bồ đề Tâm khi tác pháp chiếu quang mới có thể ” an Trụ ” được công đức . Con rất hoan hỉ khi thầy đã chỉ dạy rằng “những hạng người lập ngôn cảm tính, gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, sẽ phạm lỗi lầm nặng nề là phỉ báng Giáo pháp Phật, là nhân gây hậu quả đọa vào địa ngục trong tương lai, còn hiện kiếp sẽ bị tàn hại bởi 5 nhà lửa. Vì sao? Bởi đó là lời Phật dạy, chúng ta vâng theo, không tự ý tác sự phi lý. Cho nên, nếu chê trách, căm hận, phỉ báng, vu khống, hãm hại những ai thường tác pháp chiếu quang, tức thị gián tiếp “đả chánh hộ tà”, gây cản trở người tu đạt đến sự toàn giác”. Trong tác phẩm ” Phát tâm bồ đề – đại sư Ribur Rinpoche đã nhận định ” Mang sữa ra khuấy sẽ gạn được bơ. Tương tự như vậy, Đại bồ tát Shantideva có nói “mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh túy của tất cả chính là TÂM BỒ ĐỀ”.
  Vì vậy, đã là con của Phật thì điều quan trọng nhất là phải cố gắng hết sức để có tâm bồ đề không dụng công, hay ít ra cũng phải gắng đạt cho được loại tâm bồ đề có dụng công.Chúng con thật may mắn khi thời đại mạt pháp này đã được gặp Thầy, được Thầy từ bi chỉ dạy để chúng con có thêm những tri kiến đúng đắn từ đó khai mở bồ đề tâm . Con xin cảm tạ Thầy đã chỉ dạy và con nguyện cố gắng tinh tấn thực hành theo lời Thầy dạy để tinh tấn hơn trong tu tập .Con thành tâm cầu nguyện:
  Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi những Bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh sớm đạt được giác ngộ
  Om Mani Padme Hum!

 27. Mật Hoàng Hạ says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đã đọc bài viết “TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG?”của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ với cách chuyển ngữ “tác pháp chiếu quang” từ vị Thầy làm tôn thêm trang trọng, kính ngữ của thuật ngữ nhà Phật. Con cũng hoan hỷ phương pháp sư phạm, phương pháp truyền thụ từ vị Thầy cho con hiểu được pháp tu “ tác pháp chiếu quang” lợi mình và lợi người vì hoạt động tâm linh này vừa giúp chúng sanh tà kiến , vô minh từng bước tiếp cận Chánh kiến Phật đà, vừa giúp bản thân soi rọi hành vi thân, ngữ, tâm không bị lệch quỹ đạo Chánh pháp và có thể thực hiện lục độ ba la mật. Thật là lợi lạc vô song! Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ Mật gia không ngưng nghỉ.
  Con cảm tạ vị Thầy vì bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 28. Mật Diệu Tâm says:

  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ được đọc bài pháp lợi lạc này. Qua đây, con đã thực sự hiểu một cách chi tiết, rõ ràng và cụ thể ý nghĩa của việc “tác pháp chiếu quang”. Các huynh đệ, học trò của Mật Gia Song Nguyễn đã nhiều lần “tác pháp chiếu quang”, đánh tan tác những ý niệm tà kiến, những kẻ “giả tu” bằng ánh sáng Chánh kiến, bằng những lời lẽ vô cùng thuyết phục với đầy đủ luận cứ, luận chứng rõ ràng. Bên cạnh đó, tinh thần của việc “tác pháp chiếu quang” còn giúp cho việc hồi quang tự kỷ, chiếu rọi lại chính mình, sẽ giúp thu thập được thêm nhiều công đức trên đường tu.
  Con cảm tạ ơn Thầy vì đã khai thị cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 29. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ! Con xin tán thán trí tuệ, công hạnh của vị Thầy đã luận giải, minh định giúp cho bạn đọc hiểu được việc” tác pháp chiếc quang “là vì giúp cho chúng sanh thoát khỏi tà kiến, nghiệp của quả xấu chứ không phải là sự hơn ,thua của thế gian
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy và phối ngẫu của ngài vì sự nghiệp hoàng dương chánh pháp
  Om ah hum

 30. Mật Diễm says:

  kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin tán thán bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải ” tác pháp chiếu quang là gì? vì sao phải tác pháp chiếu quang?” giúp cho chúng sanh, chúng con hiểu rõ thêm ý nghĩa của ” tác pháp chiếu quang ” theo chánh kiến phật đà. Đối với những người không tu hoặc người tu có chức sắc mà bị tà kiến chế khuất lý trí đi vào bà cõi thấp thì cần phải ” tác pháp chiếu quang ” giúp họ bỏ mê về giác với tâm pháp sinh và tự quán xét lại bản thân để làm lợi mình lợi người .
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tý cam lồ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  OM AH HUM

 31. Mat Kha Phuc says:

  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài viết này.
  Con cảm tạ vị Thầy từ bi, trí tuệ luôn khai thị cho chúng con qua bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất ca chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Phụng says:

  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đọc bài Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ?

  TẠI SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG? rồi ạ . Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã cho chúng con một bài pháp quý báu và những luật giải sâu sắc về tác pháp chiếu quang mà Đức Phật đã dạy.
  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thế nào là tác pháp chiếu quang (làm pháp soi sáng) nghĩa là gì? Tức là dùng phương tiện thiện xảo (ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà, bao gồm giáo điển và giáo pháp, để họ lìa mê về giác. Toàn nghĩa của đoạn kinh văn trên phản ánh hoạt động pháp sự của Bồ tát Ma ha tát song hành nhưng diễn biến xảy ra có trước và sau.
  1/ thường tác pháp chiếu quang cho người khác, vì họ tà kiến mù quáng

  2/ cũng là qua đó tự hồi quang tự kỷ (chiếu rọi lại cho chính mình) ngõ hầu “biết người, hiểu mình” mà gặt hái được kết quả tâm linh trên viễn trình Bồ tát đạo cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng
  Thế nào gọi là an trụ? “An” là an ổn, “trụ” là trụ ở nơi đó bất động…”. Cũng vậy trong kinh “Người biết sống một mình” Đức Phật dạy rằng người biết an trú (an trụ) trong hiện tại, ấy là bậc trí giả.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Con Thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Con cũng cầu nguyện:
  Hỡi đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi những Bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Om mani padme hum.

 33. Mật Minh Trí says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con hoan hỷ tán thán những luận giải một cách minh bạch rõ ràng ý nghĩa của tác pháp chiếu quang và vì sao phải tác pháp chiếu quang của Thầy nhằm giúp chúng sanh hiểu rõ ràng hơn với tinh thần “đả tà xây chánh” và “tác pháp chiếu quang” của Mật gia Song Nguyễn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc thư gửi các trò 161″ TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ. TẠI SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ tấm lòng bồ đề của Thầy đối với chúng cib và chúng sanh đã khai thị để chuo chúng con, chúng sanh hiểu về tác pháp chiếu quang theo chánh kiến nhà phật. Thầy trò chúng ta, tuy còn muôn phần khó khăn, đã nhiều khi lực bất tòng tâm, nhưng các trò ơi, vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình, vì quang minh chánh kiến Phật đà, Thầy trò chúng ta luôn vững niềm tin vào Phật pháp chân chính trường tồn, Tăng đoàn hòa hợp, Tứ chúng đồng tu. Dù những gì gọi là nỗ lực hết mình của Thầy trò ta cũng như những hạt muối đổ bể, nhưng ngọn lửa Bồ đề chưa bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng Thầy trò Mật gia Song Nguyễn:
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về phật pháp
  Hỡi những Bậc Toàn Giắc xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém
  Hỡi Vị Thầy từ bi Đồng với các Ngài chẳng khác xin để tâm đến con. Om Ah Hum!

 35. Mật Thái Dương says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc “Thư gửi các trò 160: Tác pháp chiếu quang là gì và vì sao phải tác pháp chiếu quang”

  Qua những lời giảng của Thầy mà con hiểu rõ hơn thế nào là tác pháp chiếu quang và khi một người tu tác pháp chiếu quang cũng chính là cùng một lúc thực hiện được lục độ ba la mật gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ.
  Có nhiều người không hiểu mà chê bai, cho rằng những bài viết đả tà xây chánh của vị Thầy cũng như các huynh đệ kim cang là sự háo thắng hơn thua, không “an nhẫn”. Họ như con ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết trời to bằng miệng giếng mà không hiểu rằng đó chính là bồ đề tâm của vị Thầy, vì chúng sanh mà minh định chánh tà, ngõ hầu giúp chúng sanh lìa mê về giác.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 36. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy qua bức thư 161: “Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang”. Con cảm tạ Thầy từ bi đã luận giải tường tận cho chúng con và các bạn đọc hiểu. Đọc những dòng cuối bức thư con thật sự rất xúc động, con xin tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của các huynh đệ Kim cang đã tác pháp chiếu quang không ngừng nghỉ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Huấn says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ được đọc bài pháp này!
  Bài pháp này thật quý giá cho chúng con, bạn đọc, Phật tử và các thầy tu.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!

 38. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đội ơn Thầy vì bài pháp này đã giúp con hiểu thêm được những lợi ích to lớn của hoạt động tác pháp chiếu quang

  Nhờ lời Thầy dạy con hiểu được rằng tác pháp chiếu quang không chỉ để giúp chúng sanh hiểu và không bị rơi vào lối mòn tà kiến mù quáng, mà còn là cơ hội để mình tự soi xét lại bản thân, phát triển bản thân về trí tuệ Phật học. Như vậy tác pháp chiếu quang không chỉ giúp ích cho chúng sanh mà còn mang lại nhiều lợi ích cho bản thân mình.

  Qua bài viết này, con cũng hiểu thêm được rằng khi ta tác pháp chiếu quang ta đã thực hiện nhiều hoạt động thực hành pháp cùng lúc, điển hình như thực hiện tác pháp chiếu quang cho người bị tà kiến tức là “bố thí” pháp, hướng dẫn người lầm lạc trở về với chánh pháp là thực hành “trì giới” theo Bồ đề tâm nguyện giới 38/46 giới nguyện phụ, và nâng cao “trí tuệ” bởi khi tác pháp chiếu quang chính là biết sử dụng những kiến thức chánh pháp ta học được để chỉ dẫn cho người lầm lối, cũng giống như một lần nữa ta được ôn lại kiến thức cũ vì vậy kiến thức càng vững chắc, “trí tuệ” càng phát triển.

  Con đội ơn Thầy về những lời chỉ dạy, những giải thích rất chi tiết, cụ thể, khai thị cho con thêm được kiến thức Phật học

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 39. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con thật hoan hỷ tán thán công hạnh trí tụê của Thầy qua bài pháp lợi lạc này.
  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Kính Thầy.

 40. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy! Những luận giải của Thầy về “tác pháp chiếu quang” đã giúp con và bạn đọc được hiểu được tường tận thế nào là “tác pháp chiếu quang” theo lời dạy của Đức Phật, và vì sao Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang suốt thời gian qua.
  Đã từ lâu, những đoạn trích kinh Phật được dịch một cách rối rắm làm con chán nản vì không hiểu được ý nghĩa lời dạy của đức Phật. Nhiều lần con cũng có cảm giác mặc cảm vì nghĩ lời kinh cao siêu quá, khả năng mình không thể hiểu được. Bởi vậy khi bắt gặp đoạn trích kinh khó hiểu, con thường rất ngại đọc, và cũng rất ngại trích dẫn bởi chính mình cũng chưa hiểu rõ. Nay đọc được những luận giải của Thầy, con như cởi được tấc lòng! Con tán thán lời Thầy dạy rằng, đối với người tu, đặc biệt là vị sư, thầy giáo hóa chúng sanh, giảng pháp trước đạo chúng “cần am tường “ngũ minh”, trong đó có kỹ năng biểu đạt ngôn từ (ngữ âm, ngữ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa)”, để chuyển tải lời dạy của đức Phật ở phương diễn ngữ và nghĩa, nội dung lẫn hình thức biểu đạt. Vị Thầy là bậc Thầy về ngôn ngữ, bằng sự diễn giải của Thầy qua hơn 1000 bài viết trên chanhtuduy.com, những lời dạy của chư Phật, chư thánh tăng cổ đức thật dễ hiểu và dễ nhớ để thực hành và ứng dụng. Con thực sự vô cùng tán thán trí huệ vị Thầy! Từ đây, con hiểu rằng đệ tử chúng con cần trau dồi thanh minh thật nhiều để có thể phát bồ đề tâm dụng, giúp cho người khác đến với chánh pháp mà không làm sai lệch, làm hạ tầng ngữ nghĩa lời dạy của chư Phật và các bậc thánh tăng. Trong thực hành bồ đề tâm dụng mà thiếu, hạn chế về phương tiện thanh minh sẽ thực sự là một trở ngại lớn, gây sự cản trở cho người khác đến với giáo pháp Phật đà, tệ hại hơn trở thành “nhiệt tình cộng với sự thiếu hiểu biết trở thành phá hoại”! Cầu nguyện cho chúng con không mắc phải điều này!
  Thêm một tinh thần nữa qua bài viết này mà chúng con được thêm một lần khắc ghi, đó là tinh thần dũng mãnh, quang minh chính đại, nhìn nhận khách quan theo quan kiến nhà Phật của người con Phật được chỉ ra trong kinh Kalama, nhất quyết không đồng tình với thái độ nô lệ tâm linh, thụ động một cách máy móc rập khuôn những gì là truyền thống, thói quyen, lề xưa lối cũ, kể cả khi đó là bản dịch lời kinh của những vị hòa thượng, tiến sĩ, pháp chủ, pháp vương, lạt ma… Ngọn lửa pháp cần giữ, nhưng những phương tiện để thắp lên không nhất thiết chỉ là đuốc dầu, đèn bơ… Ngày nay theo tính “quốc độ”, “thời đại” và “dân tộc”, ngọn lửa pháp có thể được “thắp” lên bằng nhiều phương tiện thiện xảo trang trọng mà không gây khói, bụi như đèn pin, đèn điện, sẽ soi rọi được không gian lớn, linh hoạt mà tính chất sáng tinh thuần của trí huệ Phật đà không hề mất đi. Không phải vì người này đã thắp bằng đuốc dầu rồi, họ có vai trò quan trọng nên bây giờ mình không được thắp bằng đèn điện, dù đèn điện rất sáng, rất tiện dụng (?!!). Sẽ thật là vô lý và phí phạm nếu cứ chấp hoặc phụ thuộc như vậy, trong khi ngôn ngữ tiếng Việt ngày càng phát triển phong phú, phương tiện biểu đạt ngày càng đa dạng, tinh tế, miễn sao sự biểu đạt không làm sai lệch ý nghĩa nguyên gốc và theo chiều hướng tốt hơn cách dịch cũ!
  Con cảm ơn Thầy vì một bài pháp thật lợi lạc! Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô!
  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp được thắp sáng muôn nơi. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân tam bảo!
  Om Mani Padme Hum!

 41. Mật Thuận Đức says:

  Mô phật !
  Kính thưa bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ,
  Con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh và
  Công đức của Thầy viết ra bài tác pháp chiếu quang là gì . Vì sao phải tác pháp
  Chiếu quang . con rất biết ơn Thầy đã cho
  Con hiểu ra mọi việt về giáo pháp phật đà
  Om mani padme hum!

 42. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ và tán thán tinh thần bồ đề tâm của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về tác Pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác Pháp chiếu quang. Qua đó giúp con hiểu được thấy chúng sanh bị tà kiến liền tác Pháp chiếu quang tức là làm Pháp soi sáng giúp chúng sanh minh định chánh kiến lìa mê về Giác và cũng là bố thí Pháp bản thân cũng có công đức, xoá bỏ tư tưởng tà kiến, quay về bến bờ Giác ngộ, dựa theo lời dạy của Đức Phật trong kinh điển.
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 43. Mật Tất Kiểm says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ .
  Hỡi Đại Sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.
  Hỡi những Bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, cùng với các ngài chẳng khác xin để tâm đến con.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM AH HUM !

 44. Mật Giác Đăng says:

  Mô Phật,
  Thưa Thầy con đã đọc thư mới của Thầy.
  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã ban cho bài pháp quý. Càng đọc con càng bội phục trí tuệ của Thầy, những luận giảng rõ ràng, sắc bén của Thầy về việc chuyển nghĩa trong kinh văn không những cần phải đúng, dễ hiểu với chúng sanh, mà chuyển ngữ còn đòi hỏi trình độ và cái tâm, để có được sự phù hợp, tương xứng với những tinh túy Phật pháp được truyền trao từ Đức Phật, thật không phải một hòa thượng hay một tiến sĩ Phật học bất kỳ nào cũng giảng được, làm được.
  Từ sự “giải mã” của Thầy, đệ tử chúng con và chúng sanh hữu duyên được tiếp cận với kinh Phật cao quý, chuyển tải đầy đủ sự trang nghiêm, ưu việt, đồng thời lại cũng dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành. Giáo pháp đúng, được Thầy truyền tải bằng phương pháp đúng, phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, con cảm niệm sự may mắn của bản thân và các huynh đệ. Cầu nguyện thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, Bổn Tôn, Dakini gia hộ cho con và các huynh đệ kim cang luôn nỗ lực tinh tấn, tuân theo lời Thầy, thực hiện tụng kinh gõ mõ mọi lúc, mọi nơi, không bị gián đoạn quá trình văn tư tu.
  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy, hết mình tác pháp chiếu quang vì lợi lạc chúng sanh, con xin tán thán thiện hạnh của các huynh đệ kim cang noi gương Thầy từ khắp mọi nơi.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.
  Cầu nguyện Mật gia ngày càng phát triển, đem ánh sáng Chánh kiến đẩy lùi vô minh, tà kiến.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài rồi thưa Thầy.
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con bài Pháp vô cùng quý báu.
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với “Thư gửi các trò 161” Thầy gửi cho chúng con cùng bạn đọc hữu duyên. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang và đăng tải nhiều loạt bài đối luận ngút ngàn chánh kiên, giúp cho đệ tử chúng con được cơ hội trang bị chánh tri kiến làm nền tảng khai tuệ trên viễn trình tu tập giải thoát.

  Mong rằng bạn đọc, Phật tử nào đó chưa hiểu rõ tác pháp chiếu quang là gì, sau khi đọc được bức thư luận giải này của vị Thầy tâm linh, họ sẽ hiểu được tận tường mà “chuyển sanh” tâm hoan hỷ.

  Con cầu nguyện cho ngọn lửa Bồ đề đã được đức Phật thắp lên, vị Thầy truyền trao theo gương Bồ tát Long Thọ, sẽ mãi không bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng chúng con cùng chúng sanh hữu duyên.

  Chúng con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy tâm lình cùng người phối của Ngài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 47. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con rất hoan hỉ và cảm tạ Thầy đã vì chúng con và chúng sanh còn mê lầm mà luận giải rõ ý nghĩa của cụm từ “tác pháp chiếu quang”. Như huynh Mật Tịnh Giác đã coi thực hành “tác pháp chiếu quang” là thực hành pháp ở “level cao” , và Mật Gia Song Nguyễn là người tiên phong trong thực hành “tác pháp chiếu quang” này. Thử hỏi ở Việt Nam (thậm chí trên khắp Thế giới này) có ngôi chùa/tự viện nào đủ dũng khí, đủ trí huệ để giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh – “tác pháp chiếu quang” theo đúng quỹ đạo.
  Trong thời gian gần đây đã có không ít thế lực tà kiến gieo giắc những thông tin lệch quỹ đạo chánh pháp ảnh hưởng lớn đến sự nhận thức đúng đắn về Phật pháp cũng như bôi nhọ nói xấu Mật gia Song Nguyễn nhưng không làm sờn lòng được khí thế ngút ngàn bảo vệ chánh pháp của Mật Gia Song Nguyễn dưới sự dẫn dắt của Vị Thầy không ngăn ngại trước những chông gai sóng gió luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh và tác pháp chiếu quang cho chúng sanh thoát khỏi vô minh tà kiến.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh và hoằng dương chánh pháp.
  Om Mani Padme Hum

 48. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc thư 161 rồi thưa Thầy.
  Con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp vô cùng quý báu về ” tác pháp chiếu quang ” với ngút ngàn chánh kiến giúp cho chúng sanh bỏ mê về giác.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Ah Hum

 49. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Thư gửi các trò 161 : Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang?”. Quả thật bản dịch của vị hoà thượng dể gây ngộ nhận và hơi khó hiểu. Nay qua luận giải của Thầy con hiểu rõ ngữ nghĩa của tu pháp này. Thật lợi lạc khi tác pháp chiếu quang cũng là thực hành lục độ ba la mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ), lợi mình lợi người.

  Con mong rằng bất cứ ai còn “chê trách, căm hận, phỉ báng, vu khống, hãm hại những ai thường tác pháp chiếu quang” đọc được bài viết mà hồi tâm chuyển ý.

  Cầu mong tất cả đệ tử chúng con luôn giữ được nhiệt tâm với đạo pháp theo gương vị Thầy tâm linh.
  Cầu mong Thầy Cô khoẻ mạnh, trường thọ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 50. Mật Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải rõ ràng thế nào là “tác pháp chiếu quang”, và con hiểu hơn được rằng khi người tu tác pháp chiếu quang cho kẻ bị tà kiến nghĩa là họ “bố thí” pháp và hướng dẫn người lầm lạc theo Bồ đề tâm nguyện giới và đồng thời người tu tự nhìn lại chính mình mà gia tăng được công đức cho bản thân và gặt hái được kết quả tâm linh trên viễn trình Bồ tát đạo.
  Một lần nữa con cảm ơn bài pháp rất lợi lạc của Thầy ạ!
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!
  Om mani padme hum

 51. Mật Hảo says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy qua thư 160. Qua những luận giải của Thầy giúp con hiểu được như thế nào là “tác pháp chiếu quang”.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô
  Om ah hum

 52. Diệu Viên Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc Thư gửi học trò 161: Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang? rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã dành nhiều tâm huyết khai thị cho chúng con cùng tất cả bạn đọc hiểu được rốt ráo ý nghĩa của “tác pháp chiếu quang”.
  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn khỏe mạnh và trường thọ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy. Trên tinh thần bát nhã ba la mật đa “tác pháp chiếu quang” đã như là một phương tiện thiện xảo để hướng chúng sanh tránh xa được tà kiến, vượt qua được trở ngại trên con đường tầm cầu giác ngộ. Bản thân người tu tập có thể thấy và biết được những trở ngại tu tập do tà kiến, do vô minh mà không đủ bi, trí, dũng cũng không thể thực hiện được “tác pháp chiếu quang” minh định chánh tà, giúp chúng sanh lìa mê về giác. Chỉ có trí tuệ phật đà, cộng với tấm lòng bồ đề tâm vì chúng sanh mới có thể dũng cảm thực hiện được tấm lòng bồ đề tâm vì chúng sanh. Đương nhiên, không ít người tu hành có thể thấy được những vấn nạn do vô minh, do tà kiến nhưng tri kiến phật pháp không đủ để có thể đăng đàn, phản biện và đối luận. Cũng vì vậy mà Mật gia Song Nguyễn đã có sự phát triển vượt bậc khi liên tục đăng đàn để “tác pháp chiếu quang” trước tà kiến, trước những biểu hiện lệch chuẩn trong việc công bố tri kiến phật pháp không đúng với chánh pháp. Không chỉ có vậy, “tác pháp chiếu quang” cũng là cơ hội để tích tập đủ cả sáu công đức trong lục độ ba la mật và cũng là cơ hội để quán xét lại bản thân, hồi quang tự kỷ để tiến tu trên đại lộ giải thoát.
  Con cảm tạ Thầy đã luận giải minh bạch “tác pháp chiếu quang”, cho chúng con niềm tin vào chánh pháp, vào giáo lý phật đà giúp mình, giúp người trên con đường tu tập tầm cầu giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!.

 54. Mật Ngộ Tánh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con thấy rõ ý nghĩa cao quý của thực hành “tác pháp chiếu quang”.
  Sự nghiệp giáo hóa chúng sanh, hoằng dương chánh pháp mà Thầy Cô và các Đạo huynh Mật Gia Song Nguyễn chúng ta ngày ngày vun đắp tuy gian nan vất vả nhưng đem đến lợi lạc cho chúng biết bao.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Hoà says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con vô cùng cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được rõ ý nghĩa và mục đích của việc “tác quang” trong tu tập Phật pháp. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luôn là ngọn cờ đầu, truyền cảm hứng cho đệ tử chúng con cùng những chúng sanh hữu duyên trong việc “đả tà xây chánh” thông qua “tác pháp chiếu quang” và nói không với truyền thống “nô lệ tâm linh”. Nhờ có những khai thị của Thầy, con hiểu được rằng khi chúng ta thực hiện “tác pháp chiếu quang” là một lúc thực hiện được Lục độ Ba la mật ( Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ), điều này con khó lòng hiểu được nếu chỉ đọc bản dịch của vị Hoà thượng kia. Con cầu nguyện những chúng sanh hữu duyên có thể đọc được bài viết này để có thể gỡ bỏ được những khúc mắc về những biểu trạng Nộ pháp mà Mật gia Song Nguyễn đã sử dụng bấy lâu nay dưới sự dẫn dắt của Thầy nhằm hoằng dương chánh pháp, cũng như phá bỏ được những rào cản của truyền thống “nô lệ tâm linh” bấy lâu nay.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ!
  Om Mani Padme Hum!

 56. Mật Đan says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc thư 161 rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu niềm hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Cao Cẩm Hồng says:

  Kính Bạch Thầy con Đã đọc bài này rồi ạ.con cảm tạ ơn Thầy. OmaniPadme hum.

 58. Mật Hồng Vân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ khi được đọc bài giảng này của Thầy. Qua đó giúp con hiểu hơn về “tác pháp chiếu quang”.
  Thật sự, khi con đọc lời dịch của vị hoà thượng kia con không hiểu được, mặc dù đọc đi đọc lại vài lần. May nhờ có Thầy luận giải rõ ràng, khúc triết giúp con hiểu được thế nào là tác pháp chiếu quang.
  Con hiểu rằng, khi thực hành tác pháp chiếu quang là lúc đó ta cũng đang thực hành Lục độ Ba La Mật, ngoài giúp những người tà kiến lìa mê về giác thì còn giúp hành giả chúng con tự soi xét những hành vi thân ngữ tâm của mình, để diều chỉnh làm sao cho đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con xin tán thán công hạnh của Thầy cũng như các Đạo huynh, đạo hữu đã không ngừng nghỉ thực hành tác pháp chiếu quang, phát tâm Bồ Đề giúp chúng sanh quay về với chánh kiến Phật đà.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con 1 bài giảng vô cùng lợi lạc.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật pháp.
  Hỡi những bậc toàn giác đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các ngài chằng khác xin để tâm đến con.
  Om mani padme hum.

 59. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong thư gửi các trò 160: Tác pháp chiếu quang là gì vì sao phải tác pháp chiếu quang
  Con xin tán thán công hạnh của Thầy và các đạo huynh đã không ngừng nghỉ thực hành ” tác pháp chiếu quang ”
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị và luận giải cho mọi người được biết tác pháp chiếu quang là gì? và vì sao phải tác pháp chiếu quang
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh
  Om mani padme hum

 60. Đức Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài Thư gửi các trò số 161 rồi ạ .
  Trong bài viết Thầy đã nêu lên và phân tích lý do , mục đích của việc :” Tác pháp chiếu quang ” . Từ đó con hiểu rằng đây là một trong những bản hoài của Đức Phật ( như Thầy trích dẫn từ kinh Ma ha bát nhã ba la mật đa ) , là một tu Pháp của những người con Phật tu theo giáo pháp Phật đà .
  Qua những bài đối luận của Thầy và huynh đệ Kim cang con cố tìm xem có cái gì gọi là bản ngã của Thầy hay huynh đệ không , nhưng tuyệt không . Vì sao ? Vì ở đấy toàn là trích dẫn lời dạy của Đức Phật và các Thánh tăng . Chỉ trích cái sai của đối tượng là sai với chánh Pháp chứ đâu phải sai với Thầy hay huynh đệ . Con cực kì hoan hỉ với những bài viết ấy .
  Với những nền tảng như :
  -” phản quang tự kỷ , bổn phận sự bất tùng tha đắc ” .
  -” làm cho chúng sinh khổ não mà đúng chánh Pháp thì cũng nên làm .-” vong thất bồ đề tâm , tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp ” .
  Con tin chắc rằng : Với bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm dụng , Thầy cùng huynh đệ Kim cang tu pháp ” Tác pháp chiếu quang “,chắc chắn được chư Phật chư đại Bồ tát gia trì gia hộ , đến ngày nào đó sẽ đặt chân tới thành phố Giải thoát .
  Con kính chúc Thầy Cô cùng huynh đệ Kim cang vô lượng an lạc .
  Nguyện cho tất cả đều thấm đẫm hồng ân Tam bảo .
  Nguyện cho tất cả những ai đều nhận được Pháp vị cam lồ .
  Con viết có điều gì không phải , xin Thầy tịnh hóa lỗi lầm cho con
  Con xin cảm tạ ơn Thầy .

 61. Mật Minh says:

  kính bạch Thầy!
  COn hoan hỉ tán thán bài viết của Thầy về “Tác pháp chiếu quang”. Qua đó con hiểu được việc đối luận của Thầy và trang mạng chanhtuduy là để giúp chúng sanh từ bỏ tà kiến, quay về chánh kiến, chứ không phải vì thích tranh cãi.
  Con kính đảnh lễ Thầy.

 62. Mật Nhi says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ lời dạy của Thầy về việc thực hành “Tác pháp chiếu quang”, đó là vì Bồ đề tâm muốn giúp đỡ chúng sanh hiểu đúng chánh kiến, tránh việc mắc phải tà kiến “Sai 1 li đi 1 dặm” khi thực hành Phật pháp.
  Con kính đảnh lễ cảm tạ ơn Thầy.

 63. Mật Hiền says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này. Những từ chuyên môn con chưa hiểu rõ lắm, nhưng con hiểu được đại ý Thầy dạy “Tác pháp chiếu quang” là trên tinh thần Bồ đề tâm, giúp chúng sanh tránh được tà kiến và quay về chánh kiến, tránh gây nhân rơi vào cõi thấp.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Nguyện cầu Thầy và Cô sức khỏe và trường thọ.
  OM AH HUM.

 64. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh vị Thầy đã giảng luận đi đôi với thực hành tu pháp “Tác pháp chiếu quang” (làm pháp soi sáng đối với chúng sinh mê mờ, tà kiến). Đệ tử chúng con tùy theo khả năng và điều kiện của mình kẻ ít người nhiều cũng đã, đang và sẽ noi gương Thầy thực hành tu pháp này; và thực tế đến giờ phút này Thầy cùng chúng đệ tử đã đạt được nhiều thành tựu về “tác pháp chiếu quang”, xứng đáng với tinh thần Bồ đề tâm mà chư Phật đã tuyên thuyết qua kinh Đại bát nhã ba la mật đa. Con cầu nguyện Thầy, Bổn tôn, Dakini luôn gia trì để chúng con không gián đoạn chánh tư duy sắc bén theo gương vị Thầy minh định chánh-tà, chân-ngụy để chúng sinh và kể cả chúng con không nhầm lẫn đồng là vàng, đặt nền móng vững chắc cho việc dựng xây lâu đài giác ngộ từng bước từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng, đúng như câu thơ Thầy trích dẫn:
  “Như con tàu giữa biển mênh mông,
  Còn xa đất vẫn tin ngày cập bến”!
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
  Nguyện cầu Thầy, Cô nhiều sức khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  OM MANI PADME HUM!

 65. Trần Quốc Toản says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh, giải thoát khỏi khổ đau và tiêu trừ các nhân tạo khổ đau.

 66. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải rõ ràng thế nào là tác pháp chiếu quang, là pháp tu sáu trong một, chỉ cần thực hành tác pháp chiếu quang là đồng thời thực hành luôn lục độ ba la mật. Vì sao phải tác pháp chiếu quang, là để giúp chúng sanh lìa bờ mê sang bờ giác, tích tập công đức để tiến bộ trên viễn trình bồ tát đạo, lại hồi quang tự kỷ giúp đạt được giác ngộ giải thoát. Ngoài ra, Thầy còn chỉ dạy cách dùng từ ngữ cho phù hợp, sao cho xứng tầm với Thánh ngôn nhà Phật. Con thật hoan hỷ khi được biết những điều này.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Om mani padme hum!

 67. Mật Địa Cát says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỉ khi được thầy khai thị cho con hiểu thế nào là tác pháp chiếu quang.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 68. Bùi Văn Tân says:

  Thưa Thầy con đọc bài này rồi.Om Mani Padme Hum!

 69. Mật hồng liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ

 70. Hoàng minh tâm says:

  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc bài này ,con cám ơn vì bài viết của Thầy. Con xin được cầu nguyện cho Thầy Cô luôn luôn khỏe mạnh vì lời ích của chúng sanh

 71. Mật Hà Tiến. says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.

 72. Nguyễn Thị Tuyết_ Nhuận Tâm Đạo says:

  Bạch thầy con đã đọc bài này rồi ạ

 73. Nguyễn Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.

 74. L. T. Thắm says:

  kính bạch thầy.
  con đã đọc bài này rồi ạ

 75. Mật Tuệ Phúc says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài giảng của Thầy và vô cùng hoan hỉ khi được Thầy khai thị để hiểu rõ hơn về tác pháp chiếu quang.
  Con cũng cảm nhận được những lợi lạc khi thực hành tác pháp chiếu quang. Và đâu phải chỉ tác pháp chiếu quang khi thực hành ba la mật mà còn hồi quang tự kỷ , quán xét lại bản thân, tự quán chiếu , đó cũng chính là tàm -quý trong viễn trình bồ tát đạo!
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô và sự tinh tấn tu tậo của huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn !
  Om Mani Padme Hum !

  • Chánh Tri
   Chánh Tri says:

   Thực sự đó là pháp hành phẩm chất “tàm quý” tốt trên viễn trình Bồ tát đạo!

 76. Mật Tịnh Tâm says:

  Kính bạch Thầy,
  Con tán thán bài giảng của Thầy. Nhờ Thầy “tác pháp chiếu quang” đến đoạn dịch của hòa thượng mà chúng sanh vô minh như con mới biết được thực nghĩa của pháp này.
  Cầu nguyện chúng sanh không còn tự ý diễn dịch Thánh ngôn!
  Trò đảnh lễ Thầy!
  Om Mani Padme Hum

 77. Mật Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc bài giảng của Thầy,… con Cầu Nguyện Thầy, Cô luôn có nhiều thời gian ‘ Tác Pháp Chiếu Quang ‘ để chúng con, .. và cả chúng sanh được thắm đẫm ánh Sáng Phật Pháp . Om Mani Padme Hum .

 78. Lê Hiền says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn thầy

 79. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài Thư gửi các trò 161:TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG?
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được vì sao phải tác Pháp Chiếu Quang, và sự lợi lạc vô song của việc tác Pháp Chiếu Quang, đồng thời hành giả cùng lúc thực hiện được lục độ ba la mật, lợi mình, lợi người, con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ Đề Tâm của vị Thầy cùng các chư huynh kim cang trong ngôi nhà Mật Gia Song Nguyễn, thời gian vừa qua đã không quản ngại đương đầu với những chướng duyên, đầu tư thời gian, trí lực, sự từ bi cao cả mà tác Pháp Chiếu Quang, độ hoá cho chúng sanh mê lầm, những kẻ tà kiến mang tâm đố kỵ, bọn tà sư, tà tri thức, luôn trực chờ phá hoại, bôi nhọ thành danh của Mật Gia và chánh Pháp Phật Đà, nhưng bằng ánh sáng chánh kiến của vị Thầy, sự gia hộ của Đức Bổn Tôn, Dakini và sự cộng lực của các chư huynh kim cang, ánh sáng trí Tuệ Mật Gia Song Nguyễn đã soi rọi phá tan thành trì vô minh, quét sạch hết thảy những giác tâm thức ra khỏi cửa Phật môn, một đi không trở lại, bằng trí Tuệ của vị Thầy, bằng niềm tin kiên định vào chánh Pháp, Thầy đã phải gồng mình lên để đấu tranh, để bảo vệ giáo pháp Phật Đà luôn được vững bền, đời đời cửu trụ. Con cảm đội ơn Bồ Đề Tâm rộng lớn của Thầy đã vất vả giáo hoá chúng con và chúng sanh hữu tình nhận ra ánh sáng chánh Pháp mà lìa mê về giác.
  Con hoan hỷ tán thán trí Tuệ và kho báu “ngữ” “nghĩa” của vị Thầy khi dịch lại từ ” làm Pháp soi sáng ” thành ” TÁC PHÁP CHIẾU QUANG ” từ kinh: Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm Chuyển Sanh, Phật dạy. Con hôm nay mới được biết về đoạn kinh này thưa Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy cô được mạnh khỏe trụ thế lâu dài vì chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.
  Con cầu nguyện Thầy tiếp tục tác Pháp Chiếu Quang, để cứu vớt được thật nhiều chúng sanh đang bị chìm đắm trong mê lầm.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và Ý thức biết hổ thẹn, và những kẻ mang tâm tà kiến, dừng ngay lại những niệm tưởng bất thiện, để khỏi gieo nhân đoạ vào cõi thấp.
  Cầu nguyện cho bản thân con luôn phòng hộ thân mình bằng vũ khí tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, để trực diện soay chuyển hành vi, thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo chánh Pháp.
  OM MA NI PADME HUM.

 80. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:

  Kín bạch thầy, con hoan hỉ với thiện hạnh của thầy.
  Bài viết đã cho con hiểu được “Tác pháp chiếu quang”. Vì sao phải tác pháp chiếu quang?
  Mật Gia Song Nguyễn đã tiên phong trong việc “đả tà xây chánh” bằng tác pháp chiếu quang trên chanhtuduy.com. Thiện hạnh không thể nghĩ bàn, qua những bài “tác pháp chiếu quang”, đối luận của thầy và các đạo huynh với các tờ báo, tiến sĩ… con ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống ta bà này theo chánh kiến Đức Phật, để tinh tấn hơn trên con đường giác ngộ!
  Con cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Cầu nguyện các đạo huynh, đạo hữu Mật Gia Song Nguyễn luôn tinh tấn tu tập, thế sự hanh thông!
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và thái độ hổ thẹn!
  Om Mani Pahme Hum!

 81. Đinh Hải Yến says:

  Kính thưa Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 82. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã có những bài viết giúp chúng con khai thị, mở rộng tầm hiểu biết. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum

 83. caothihoaimy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ ạ.

 84. Bùi Thu Hà says:

  Kính thưa Thày,  cách viết thật khoa học và lập luận lô gic của tác giả bài viết đã làm cho một người ngoại đạo như con hiểu được thế nào là tác pháp chiếu quang. Một cách đơn giản nhất, đó là cách làm phước cho người, đồng thời tích đức cho bản thân mình.

  Con kính chúc Thày luôn mạnh khỏe vì lợi ích của tất cả mọi người ạ.

   

 85. Mật Tự Thanh says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bài rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 86. Hạnh Thảo says:

  Kính Bạch Thầy,

  con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy vì luôn bao dung với chúng sinh.

   

 87. Mật Giác Hương says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này của Thầy.

  Con cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 88. Nguyễn Thị Thương says:

  Thưa Thầy con tên là Nguyễn Thị Thương con ở Quảng Ninh. Con đã đọc bài này rồi ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sang

 89. Hoàng Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Om Mani Padme Hum

 90. mâtấn says:

  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài viết nầy rồi ạ
  Om mani pedme hum

 91. Quảng Dũng says:

  Nam Mô A Di Đà Phật!!!
  Kinh Thưa Thầy!!!
  Con đã đọc bài này.

  • Con có thể tham khảo bài viết dưới đây

   http://chanhtuduy.com/dao-phat-la-dao-tu-bi-tai-sao-ta-tho-ke-giet-nguoi/

 92. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum.

 93. Chu Thùy Liên says:

  Con đã đọc bài này. Con hiểu thêm một chút về “tác pháp chiếu quang”. Nhân dịp đầu xuân năm mới con kính chúc thầy cô mạnh khỏe, trường thọ cho chúng con điểm tựa để tu tập. Ommanipetsmehum

 94. Mật Đan Khánh ( Cao Thị Thảo ) says:

  Con cám ơn Thầy. Con đã đọc bài ạ

 95. Mật Pháp Vũ says:

  Kính bạch thầy con đã đọc bài của thầy

  và ý nghĩa “Tác pháp chiếu quang” đến với con như sự báo nguy rằng: không có điều gì quan trọng , chỉ duy nhất điều quan trọng tối thượng : là mỗi người nhìn thẳng bộ mặt thật của chính mình: để tự hỏi mình có lường gạt mình bằng những lộ trình tinh vi, để hỏi mình có thực sự tự do trong tư tưởng, có thực sự giải phóng mình khỏi tất cả nỗi sợ hãi trong ý thức và vô thức, có tiêu trừ hết mọi đố kỵ thù hận….

  “Tác pháp chiếu quang” như một thái độ tâm linh của sự”Thấy” trong đời sống nội tâm và ngoại giới của chúng ta. Bởi vì chúng ta có mặt với thân người quý báu, nhưng chúng ta vẫn không “Thấy” hoặc có “Thấy” thì cũng chỉ là “Thấy” sai. “Thấy sai” là Tà kiến. Tà kiến là tai họa lớn nhất trong đời sống, nó nguy hiểm hơn tất thảy những tai họa có mặt trên thế gian này , nó biến con người trở thành nô lệ của ma quỷ

  với những mê sảng, đọa đầy của những: Kiến điên đảo, Kiến phược, Kiến thủ kiến, Kiến chướng, Kiến kiến, Kiến võng , Kiến trọc, Kiến ái, Kiến tư, Kiến độc…là những vũng lầy tanh hôi, tăm tối ngăn cản con người trên con đường trở về Tự Do-An Lạc

  Do đó “Tác pháp chiếu quang”  là thái độ tâm linh của “Thấy” và “Thấy Đúng”, “Tác pháp chiếu quang” là sự mở mắt cho chúng sinh để”Thấy”. Thấy sự vật như là sự thật, thấy chân lý đúng với chân lý. “Tác pháp chiếu quang” là thắng trí thần thông, nằm trong con người, do con người, bởi con người, và cho con người. đó chính là con đường của Chánh kiến…

  vài ý nghĩ sơ thiển khi được thầy tác pháp

  cầu mong sức khỏe và sự trường thọ đến với thầy cùng các đạo hữu vì sự an lạc của tha nhân

  OM MANI PADME HUM

 96. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:

  Kính Bạch Thầy!
  Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu được thế nào là “tác pháp chiếu quag”.
  Cầu nguyện cho chúc sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 97. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum

 98. mât nguyên đan (đoàn thị hải) says:

  kính bạch thầy , con đã dọc xong bài này rồi thầy ạ !

 99. Mật Dũng Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!!!!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!!!!!!

 100. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Con cầu nguyện cho dức khoẻ Thầy cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum

 101. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum.

 102. Mật Tích says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 103. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 104. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã luận giải cho con hiểu ý nghĩa ” TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG? ”
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 105. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài, con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 106. Võ Đình Khán says:

  dạ thầy

  con mới đọc xong bài. cám ơn thầy  đã cho con hiều rõ hơn vấn đề.

  con cám ơn thầy, chúc thầy sức khỏe

 107. Mật Ba says:

   

  Kính bạch Thầy!
  Con xin tán thán công hạnh và lòng từ bi của Thầy với chúng sanh không ngừng nghỉ đã tác pháp chiếu quang. Noi theo lời Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, Phẩm Chuyển Sanh: “Có Bồ Tát Ma Ha Tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”.
  Thầy không quảng ngại sức khỏe hao mòn tâm trí để tác pháp chiếu quang mặc dù trong quá trình tác pháp chiếu quang những kẻ được nhận pháp cao quý này không phải dễ nhìn nhận giống như “muối xát vào vết thương” phải bị đau đớn vật vã. Nhưng theo lăng kính nhà Phật Thầy từ bi có trí tuệ chứ không từ bi theo cảm tính cá nhân mà Đại Sư Tông Khách Ba có dạy trong Bồ Đề Chánh Đạo, Bồ Tát Giới Luận rằng: “ nếu làm khổ não cho người khác để họ lìa mê về giác thì nên làm, ngược lại thì không”.
  Mặc dù vậy có mấy ai là người tối thượng thứ hai (người biết lỗi và biết sửa lỗi) và là người hiếm gặp thứ ba (người biết ơn và biết cách trả ơn) mà Đức Phật dã từng khuyến cáo. Họ sẽ đem tâm oán hận và trả thù bằng cách này hay cách khác. Nhưng lòng từ bi của Thầy vì tất cả chúng sanh không thể nhắm mắt làm ngơ trước những kẻ tà sư lừa dối mặc áo cà sa làm bộ tu hành phá hủy Phật pháp đang lừa đảo dẫn dắt chúng sanh xuống cõi thấp. “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới hủy hoại Chánh pháp bèn nên khu khiển quở trách, cử tội, tỳ kheo này là đệ tử Như Lai, là chơn thật Thanh Văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại Bát Niết Bàn). Tất cả Thầy làm vì chúng sanh, thứ nhất ngăn chặn việc làm xấu ác của bọn tà sư, mong muốn họ “hồi quang tự kỷ” dừng ác nghiệp, thứ hai vì chúng sanh vô minh, Thầy làm sang tỏ để họ không mê mờ bị lừa đảo dẫn dắt vào cõi thấp. Dụ như khi thấy bọn tội phạm đang hành xử lừa đảo các đối tượng Thầy ngăn chặn hành vi xấu ác của bọn tội phạm đó mong họ nhìn thấy những điều sai trái mà chấm dứt nếu không công an phát hiện thì họ sẽ bị vào cảnh tù tội. Mặc khác cũng giúp đỡ nhiều người nhìn vào đó mà thức tỉnh tránh xa những bọn tội phạm đó.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự truongf thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!

   

 108. Ngoc Hạnh says:

  Kính Bạch Thầy.                                                                                                    Con Mật Thuận Như Đã Đọc Bài -Tác Pháp Chiếu quang Là Gì ? Vì Sao Tác Pháp Chiếu Quang ?                                                                                                            Con Nguyện Cầu Cho Thầy Cô Nhiều Sức khoẻ Vì lợi lạc chúng Sinh                 Om Mani pame Hum

 109. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc thư gửi các trò số 161. Qua đây con mới hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa của việc “tác pháp chiếu quang.” Đoạn dịch trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm Chuyển sanh bởi vị hòa thượng kia đối với con có phần hơi khó hiểu, thậm chí có thể bị hiểu sai. Ngược lại là cách hiểu vị Thầy đưa ra: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tĩnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng.” Cách hiểu này đơn giản mà rõ ràng, bao gồm hai ý khuyên người tu: (1) thường tác pháp chiếu quang cho người khác vì họ tà kiến mù quáng, (2) tự hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng.

  Con cảm tạ vị Thầy đả từ bi khai thị cho chúng con. Qua bài viết này chúng con sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về tác pháp chiếu quang, tránh trường hợp nghĩ xấu cho người tốt, đả chánh hộ tà. Con rất hoan hỷ với bài viết này. Con thật may mắn khi được biết đến vị Thầy để có thể nhìn nhận, phân biệt tốt xấu đúng đắn hơn. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om mani padme hum.

 110. Mật Hoa Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết :

  “Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG? rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài giảng vô cùng quý báu và lợi lạc:

  Qua bài viết con hiểu được rằng dù còn có rất nhiều cơn bão vọng ngữ,những kẻ tà kiến luôn có những hành động và lời lẽ không được cẩn ngôn khi nói về Mật Gia Song Nguyễn.

  Tuy vậy Mật gia Song Nguyễn luôn hành xử theo tinh thần của người con Phật được chỉ dạy trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa phẩm Chuyển Sanh; kinh Đại bát niết bàn phẩm Trường Thọ.Vậy chính họ tự gây ra khẩu nghiệp cho chính bản thân mình mà không hay biết.

  +Tác pháp chiếu quang (làm pháp soi sáng) nghĩa là dùng phương tiện thiện xảo (ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà, bao gồm giáo điển và giáo pháp, để họ lìa mê về giác.

  +Tác pháp chiếu quang cho người khác, vì họ tà kiến mù quáng chưa hiểu được.

  + Tác pháp chiếu quang chiếu rọi lại cho chính mình,để hiểu người,hiểu mình và từu đó gặt hái được kết quả tâm linh trên viễn trình Bồ tát đạo cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. “Om mani padme hum”

   

 111. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi, trí tuệ luận giải minh định cho con hiểu tường tận ý nghĩa của việc tác pháp chiếu quang.

  Kinh Phật có đa tầng ngữ nghĩa và tùy căn cơ mỗi chúng sanh mà đọc hiểu khác nhau. Bài giảng của Thầy cho con thêm một luận điểm nữa về việc đọc hiểu kinh điển Phật đà. May mắn chúng con có vị Thầy trí tuệ, am tường về thánh giáo lượng cũng như ngôn ngữ nên một đoạn kinh điển rất quan trọng đã được Thầy chuyển nghĩa đầy đủ, đúng tính chất Phật học. Đây là lần đầu tiên con được biết tường tận và hiểu thấu đáo về ngữ nghĩa của tác pháp chiếu quan.

  Con hoan hỷ khi được đọc đoạn kinh Thầy chuyển ngữ: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy, thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”.

  Bằng kiến thức hạn hẹp, con hiểu tác pháp chiếu quang có 3 lợi lạc chính (nếu sai với quỹ đạo chánh pháp, con xin Thầy từ bi chỉ dạy):

  1.Lợi cho người được tác pháp chiếu quang:

  Theo Thầy luận giải, tác pháp chiếu quang là dùng phương tiện thiện xảo (ngũ minh, ngũ lượng phương tiện thiện xảo) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà, bao gồm giáo điển và giáo pháp, để họ lìa mê về giác. Nhưng hỡi ôi, trong thời mạt pháp, những tà sư, tà linh nhiều vô kể. Họ đội lốt những vị tiến sĩ Phật học, thượng tọa này đại đức kia… giao giảng những kiến thức sai lệch với quỹ đạo chánh pháp. Thế nhưng, khi được Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang về bài giảng, luận điểm sai lệch, rất ít người nhận thấy lợi lạc. Vì vô mình che phủ và cái tôi còn đeo bám quá lớn, nên những vị như Nguyễn Minh Tiến, Thích Nhật Từ, Dương Ngọc Dũng,… đến các cơ quan, trang mạng như thuvienhoasen; phatgiao.org… đều dãy đành đạch như đỉa phải vôi khi được Mật Gia Song Nguyễn tận tình chỉ ra những quan kiến sai trái với giáo lý nhà Phật trong những bài viết, bài giảng của họ. Họ không hiểu Mật Gia Song Nguyễn đã thực hiện một hành động chính là hình thức bố thí pháp. Thay vì những phản hồi một cách xây dựng với tinh thần cầu thị thì có vị còn cay cú hơn thua, mang hiềm khích cá nhân bằng những bài viết thiếu tinh thần Phật giáo, và vô tình họ lại càng rơi vào thế bộc lộ rõ những hạn chế trong hiểu biết tri kiến nhà Phật, gây khẩu nghiệp nặng nề mà chắc chắn khi vãng sanh sẽ chẳng bao giờ thấy được Tây Phương Cực Lạc Quốc . Họ thiếu tàm, vô quý nên khó có thể mong chờ thay đổi được bản chất. Thế nhưng, sau những bài đối luận của Mật Gia, chắc chắn họ sẽ phải chùn bước, cẩn trọng hơn khi giao giảng Phật pháp trước chúng sanh vì tâm lý giờ đây đã có người có thể chỉ ra những gì là lộng ngôn mà trước đó chưa ai từng làm.

  2.Lợi cho người thực hành tác pháp chiếu quang:

  Người tu nhập Bồ tát hạnh trên viễn trình Bồ tát đạo luôn tác pháp chiếu quang và đạt được lợi lạc “cũng vậy, thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”.  Những bài viết trên diễn đàn chanhtuduy.com đối luận với nhiều luận giả, học giả,hành giả Phật giáo thời gian qua đều từ những đạo huynh tinh tấn tu tập, có bút lực sâu sắc và một khối lượng tri kiến Phật học đồ sộ. Bản thân con rất ngưỡng mộ các đạo huynh đó. Con hiểu được lợi lạc mà học trò, đệ tử của Mật Gia Song Nguyễn có được khi thực hành hoạt động tác pháp chiếu quang là:

  – Tuân lời vị Thầy, thể hiện tấm lòng sùng kính Đạo sư khi thực hành những lời Thầy dạy không chút ngóng trông.

  – Tuân theo lời dạy của Đức Phật được ghi trong kinh Đại bát nhã ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh.

  – Trau dồi tri kiến nhà Phật, tích lũy công đức. Qua những bài Thầy giảng, con hiểu tác pháp chiếu quang là con đường tích tập công đức vô lượng, nhanh chóng và rất hiệu quả. Có lẽ chính vì vậy mà bút lực của các đạo huynh tham gia mặt trận này của Mật Gia Song Nguyễn càng ngày càng mạnh mẽ, sắc sảo.

  3. Lợi chúng sanh:

  Con hiểu đây là lợi ích quan trọng nhất từ hoạt động tác pháp chiếu quang. Nhờ những bài đối luận ngút ngàn chánh kiến cũng như chỉ ra được tà kiến trong các bài viết, bài giảng của các tà sư, tà linh… mà chúng sanh có cơ hội minh định được chánh- tà. Có thể nói, đến thời điểm hiện nay mới chỉ có Mật Gia chúng ta mới đủ dũng khí và đủ tri kiến để thực hiện hoạt động tác pháp chiếu quang. Chắc chắn sau những bài vạch trần các hoạt động mê tín dị đoan cũng như chỉ rõ ngụy kinh trong các mùa lễ Vu lan và những hạt sạn của các bài giảng về đạo pháp của các vị tỳ kheo thế tục; chúng sanh đủ hiểu biết và có kiến thức sẽ có cái nhìn chuẩn xác hơn về giáo lý nhà Phật,do đó giúp Phật giáo không xa rời cũng như tránh được trở thành công cụ kiếm cơm của mấy nhà sư hổ báo. Từ đó có thể khẳng định, lợi lạc cho chúng sanh là vô cùng lớn từ hoạt động tác pháp chiếu quang.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cặn kẽ cho con hiểu một góc cạnh rất cao siêu của Phật pháp. Bản thân con lấy làm hổ thẹn vì chưa đủ bút lực cũng như kiến thức để “xung trận” cùng các huynh đệ kim cang Mật Gia trong hoạt động đả tà – xây tránh. Con nguyện sẽ tinh tấn đọc và comment bài trên chanhtuduy.com giúp bản thân con cũng như những người thân có được chánh kiến nhà Phật, không bị mê hoặc bởi vô số hoạt động tà kiến diễn ra xung quang.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con bài giảng pháp hữu ích.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 112. Mật Tuệ Viễn says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc Thư gửi các trò 161 : Tác Pháp Chiếu Quang Là Gì ? Vì Sao Phải Tác Pháp Chiếu Quang .
  Qua bài giảng của Thầy con hiểu được thế nào là “tác pháp chiếu quang” và tại sao cần phải “tác pháp chiếu quang ” của một hành giả Mật Thừa. Đó là một hành giả thực hành Bồ Tát đạo giúp mình giúp người, giúp chúng sanh hữu duyên nhận ra ánh sáng chân lý mà lìa mê về giác, đồng thời giúp bản thân hoàn thiện các đạo hạnh của một người con Phật chân chính .
  Con thật tâm đắc với tác pháp chiều quang do Thầy chuyển ngữ : ” Có Bồ tát ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mà tác pháp chiếu quang dể được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật. Cũng vậy thường hồi quang tự kỉ cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng ”
  Con hoan hỷ tán thán với công hạnh của vị Thầy cùng các huynh đệ kim cang của Mật Gia Song Nguyễn luôn là người tiên phong “tác pháp chiếu quang “làm lợi lạc cho chúng sanh hữu tình.
  Chúng con thật may mắn được là học trò của vị Thầy, được Thầy từ bi dùng nhiều phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng con, chúng sanh quay về với chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho bản thân con cùng các huynh đệ kim cang và các chúng sanh hữu duyên tinh tấn thực hành theo lời dạy của Thầy để khỏi phụ lòng bi mẫn của vị Thầy đã dày công chỉ dạy. Con xin cầu nguyện :
  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.
  Hỡi những bậc Toàn Giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sang được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo .
  Om Mani Padme Hum !

 113. Mật Khánh Vân( Nguyễn Thị Nhựt Thu) says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.

  Quà bài này con hiểu được “tác Pháp chiếu quang” và vì sao cần phải tác Pháp chiếu quang. …

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện cho mọi chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

   

   

 114. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những luận giảng của Thầy về tác pháp chiếu quang một cách rõ ràng, dễ hiểu.

  Qua những luận giảng của Thầy con đã hiểu hơn vì sao tác pháp chiếu quang lại có nhiều công đức, lợi lạc. Vì khi người tu thực hành tác pháp chiếu quang là cùng một lúc thực hành được lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Có thể nói là lợi lạc vô song, làm ích mà được nhiều. Trong khi đó nhiều người phải “lấm tấm mồ hôi” trong những chuyến từ thiện mà chỉ mới thực hành được bố thí một trong lục độ ba la mật (bố thí tài vật không bằng bố thí pháp).

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy thường tác pháp chiếu quang vì chúng sanh hữu tình. Con cũng hoan hỷ tán thán thiện hạnh của các huynh đệ Mật gia noi theo tấm gương của vị Thầy.

  Cầu nguyện ánh sáng trí tuệ Phật đà chiếu soi muôn nơi xóa tan bóng đêm của tà kiến vô minh. Om Ah Hum!

 115. Mật Pháp Bảo says:

  KÍnh bạch Thầy, con đã đọc bài rồi ạ.  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con thế nào là “tác pháp chiếu quang”. Không những giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi tà kiến mà còn tự mình quán chiếu để sửa lỗi lầm.

  Khi tự mình quán chiếu lỗi lầm và tự sửa mình thì khi có  những chúng sanh nào phạm lỗi giống như mình, ta có thể giúp đỡ được họ sửa chữa lỗi lầm.

  Con cảm ơn Thầy chỉ dạy rằng chúng ta luôn luôn có sự từ bi và sự kiên nhẫn cho dù chúng sanh như Thầy đã đề cập trong bài viết  cho dù họ đùng “đùng căm giận “nửa đêm vỗ gối”, “ban ngày quên ăn”,”ruột đau như cắt”,”nước mắt đầm đìa”. Song chúng ta không được sờn lòng vì hiểu rằng tuy hiện kiếp vì nguyên nhân chủ quan và khách quan họ chưa thể chuyển sanh nhưng về sau hoặc kiếp sau sẽ được thức ngộ”

  Con cảm tạ ân đức của Thầy.

  Nguyện cầu Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh đều đạt Phật quả viện mãn.

  Om ah hum vajra guru pad ma siddhi hum.

   

 116. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu “Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang?”.

  Tác pháp chiếu quang là dùng ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến những người tà kiến để giúp họ lìa mê về giác. Khi tác pháp chiếu quang là cùng lúc thực hiện được lục độ Ba la mật: bố thí, trì giới , an nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ vì thế chúng ta cần phải “tác pháp chiếu quang.”

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và công đức của các huynh đệ Kim cang đã tác pháp chiếu quang theo lời dạy của vị Thầy để giúp chúng sanh tà kiến có cơ hội lìa mê về giác.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 117. Mật Thạnh says:

  kính bạch Thầy

  con đã đọc bài này

  con cầu nguyện sức khỏe Thầy  Cô vì lợi lạc chúng sanh

  cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tý cam lồ

  Om Mani Pedme Hum

 118. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con hoan hỷ với những luận giải của Thầy trong bài về tác pháp chiếu quang. Những câu từ thật dễ hiểu và đi sâu vào trong suy nghĩ của con.

  ”Đả tà xây chánh” mới có Mật Gia Song Nguyễn tiên phong đi đầu. Xuất hiện”ở moi trận địa” để tác pháp chiếu quang những gì tà kiến, bài trừ mê tín dị đoan giúp chúng sanh thoát khỏi lầm than, mê muội.

  con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 119. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài này ạ.

  Qua bài pháp của Thầy con hiểu được sự quan trọng của việc tác pháp chiếu quang, vừa là để đập tan tà kiến,ủng hộ chánh pháp đồng thời thực hiện được lục độ Ba La Mật là “ Bố thí (bố thí pháp và là bố thí tốt nhất), tịnh giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ.

  Con xúc động trước tấm lòng bồ đề của vị Thầy khi không quản ngại trong công cuộc đả tà xây chánh “Thầy trò chúng ta, tuy còn muôn phần khó khăn, đã nhiều khi lực bất tòng tâm, nhưng các trò ơi, vì vận mệnh của chúng sanh hữu tình, vì quang minh chánh kiến Phật đà, Thầy trò chúng ta luôn vững tin vào Phật pháp chân chính trường tồn, Tăng đoàn hòa hợp, Tứ chúng đồng tu. Dù những gì gọi là nỗ lực hết mình của Thầy trò ta cũng như hạt muối đổ bể, nhưng ngọn lửa Bồ đề chưa bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng Thầy trò Mật gia Song Nguyễn”.

  Con hoan hỷ với tâm huyết của vị Thầy và các đạo huynh, đạo hữu luôn noi theo gương vị Thầy để tiếp tục tác pháp chiếu quang đến những điều sai trái, tà kiến trên mặt trận tâm linh. Và con tin rằng “tà không thể thắng chánh” cũng như các vị Kim Cang hộ pháp sẽ vung chày kim cang mà đập tan những vô minh, những cá nhân hay tổ chức reo rắc nọc độc tà kiến…để chúng sanh tránh bị mê lầm.

  Con nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh được chiếu sáng bởi ánh sáng trí tuệ Phật đà và đẩy lùi bóng đêm tà kiến.

  Om Mani Padme Hum

 120. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con  đã đọc bài viết ” “Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG?” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy từ bi luận giải  cho  chúng  con,  chúng sanh hiểu rõ hơn thực nghĩ  của  việc “tác pháp chiếu quang ” “là dùng phương tiện thiện xảo (ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà, bao gồm giáo điển và giáo pháp, để họ lìa mê về giác” . Khi thực hành”  tác pháp chiếu quang ” cùng lúc chúng con  thực hiện được lục độ Ba la mật   làm lợi mình lợi người.  Thế nhưng có những người  cho rằng MGSN sân hận  vì họ không hiểu hoặc đã hiểu  nhưng  vì lợi ích cá nhân ” chìm” trong  tà  kiến  mà  buông những lời xuyên tạc, cuồng ngôn, vọng ngữ  đã  gieo nhân xấu ác  đọa vào các cõi thấp. Thì  con  cầu mong  cho  họ  có duyên lành đọc được bài viết này  mà  hồi quang tự kỷ kịp thời sám hối  để giảm bớt ác nghiệp  mà  họ đã gây ra.

  Con  cầu sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc  chúng sanh.

  cầu mong tất cả chúng sanh  tỉnh thức với trạng thái giác  ngộ .

  OM AH HUM

 121. Mật Nguyên Hội(Lương Nguyên Kha) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết : “Thư Gửi Các Trò 160 Tác Pháp Chiếu Quang là gì ? Tại sao phải Tác Pháp Chiếu Quang ?”

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết luận giaỉ của Thầy, qua câu văn từ bi trí huệ đã làm sáng ngời thêm Luận Kinh nhà Phật, nói như huynh Mật Tịnh Tâm thì vị Thầy đúng là bậc Thầy ngôn ngữ học.

  Con xin tán thán công hạnh và lòng từ bi của Thầy cùng với các huynh Mật Gia Song Nguyễn đã không ngừng nghỉ “tác pháp chiếu quang”.Noi theo lời Đức Phật dạy trong Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, phẩm chuyển sanh :”Có Bồ Tát Ma Ha Tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng ,mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới,an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba La Mật, cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng ..”

  Thật không tránh khỏi xúc động khi đến đoạn cuối của bài viết ;” Dù những gì gọi là nổ lực hết mình của Thầy trò ta cũng như hạt muối đổ bể, nhưng ngọn lửa Bồ Đề chưa bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng Thầy trò Mật Gia Song Nguyễn.”Con đến với chanhtuduy.com chưa được bao lâu. Duyên lành! Con cũng được xuyên suốt đọc bài và comment trong thời gian Thầy và các huynh “tác pháp chiếu quang” hủ tục tà kiến tháng cô hồn, thư viện hoa sen … con mới hiểu biết được lòng từ bi, dũng khí, trí huệ của vị Thầy thực hiện “tác pháp chiếu quang” giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh gặp không ít khó khăn cản trở không chỉ “ như con tàu giữa biển mênh mông” mà còn “vết thương bị xát muối”, bị xuyên tạc chụp mũ với luận điệu của những kẻ ác ngữ u mê nhưng đuốc trí huệ vẫn hừng hực, ngọn cờ đả tà xây chánh của Mật Gia Song Nguyễn vẫn giương cao.

  Bài viết “Tác pháp chiếu quang” của vị Thầy làm sáng tỏ cho đọc giả xa gần vỡ òa cái tâm tưởng an tu ( an phận mà tu)chuông chùa vang trong khuôn viên( chuyện chùa nào nấy xử) bấy lâu nay của chúng sanh, tại sao tu mà vạch lỗi của người khác?.

  Đó là Pháp.”Tác pháp chiếu quang”.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Xin cầu nguyện ngon đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Um Mani Padme Hum

 122. Trần Thu Hương says:

  Kính bạch thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự bình an của Thầy Cô.

  Con xin cảm tạ ân đức của Thầy Cô

 123. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 124. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải và hiệu chỉnh bản dịch nhằm đảm bảo dễ hiểu, tương xứng với lời đức Thế tôn và thực nghĩa rốt ráo theo quỹ đạo chánh pháp. Qua đó, con càng hiểu sâu sắc hơn về tinh thần đả tà xây chánh của Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của Thầy theo lời kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh rằng “tác pháp chiếu quang” để an trụ tâm trong Lục độ ba la mật vì lợi lạc của chúng sanh. Và đồng thời là “hồi quang tự kỷ” cho đến khi đạt giải thoát tối thượng. Tinh thần “dùng chánh kiến làm đòn xoay tà kiến” của Mật gia Song Nguyễn cũng là lời Phật dạy trong kinh Đại bát Niết bàn, phẩm Trường thọ về việc thấy tỳ kheo phá giới, huỷ hoại chánh pháp liền “khu khiển, quở trách, cử tội”.

  Từ đây, con hiểu rằng những kẻ nào không hoan hỷ với công hạnh của bậc giáo thọ tuệ tri thức, thiện hạnh của những đạo hữu tác pháp chiếu quang thì những kẻ ấy có dấu hiệu thuộc nhóm tà theo lời kinh Tăng nhất A hàm, phẩm Tà tư rằng: “Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Ðã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Ðáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỉ mà không hoan hỉ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sanh ở nhóm tà, nên dùng năm việc mà biết”. Bên cạnh đó, những kẻ ấy còn gieo nhân cản trở, phỉ báng giáo pháp bởi không biết tới lời Phật dạy như trên. Không những vậy, những kẻ xuyên tạc, đặt điều Mật gia còn là những người không có trí tuệ, vì không có nền tảng là chánh kiến, cụ thể là không có chánh kiến trong luận điểm mà chỉ tự ý lập ngôn, phóng bút làm kẻ “anh hùng bàn phím”.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho đệ tử chúng con, những Phật tử, bạn đọc hữu duyên hoặc ai đó muốn làm “anh hùng núp” có dịp hiểu tận tường tác pháp chiếu quang.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 125. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi các trò 161: Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang. Con cảm ơn Thầy đã khai thị và luận giảng tưởng tận cho chúng con và bạn đọc hữu duyên. Con cầu mong tất cả chúng sanh sẽ hiểu được thực nghĩa của tác pháp chiếu quang. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Om mani padme hum.

 126. Mật Thái Hoà says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong “Thư gửi các trò 161: Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang” rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được. Tác pháp chiếu quang tức là dùng phương tiện thiện xảo ( ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà, bao gồm giáo điển và giáo pháp để họ lìa mê về giác. Đồng thời, qua đó cũng tự mình chiếu rọi, quán xét bản thân để gọt giũa đi những ý tà niệm qua hành vi thân, ngữ, tâm giúp bản thân tu tập đúng theo quỹ đạo chánh pháp.

  Tại sao phải tác pháp chiếu quang, đó là thực hành theo lời Đức Phật dạy trong kinh đại bát niết bàn” Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới, huỷ hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai là chơn thật thanh văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp”. Tác pháp chiếu quang nhằm bảo vệ và minh định lại chánh kiến Phật môn, giúp cho chúng sanh hữu tình hiểu được đâu là chánh pháp đạo Phật, đâu là tri kiến giải thoát mà thức tỉnh  trở về nương tựa vào ngôi nhà Tam bảo.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 127. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thư gửi các trò 161 “Tác Pháp chiếu quang là gì, vì sao tác Pháp chiếu quang” rồi ạ.

  Qua bài viết này của Thầy con hiểu được rằng Tác Pháp chiếu quang sôi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến những đối tượng tà kiến mù quáng, nhằm dúp cho chúng sanh hiểu được đâu là chánh kiến Phật đà.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 128. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì chúng con và chúng sanh mà từ bi luận giải ” Tác Pháp Chiếu Quang Là Gì? Vì Sao Phải Tác Pháp Chiếu Quang?”. Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy, thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu trong công cuộc đã tà xây chánh, đem lại sự an vui cho chúng sanh. Qua việc tác pháp chiếu quang người tu tuân theo lời dạy của Phật để làm lợi mình lợi người. Con cầu nguyện các bạn đọc, tất cả mọi người sẽ biết đến bài viết này để hiểu rõ hơn việc tác pháp chiếu quang và lợi lạc từ việc làm này.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hùm.

 129. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 130. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư 161 “Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải Tác pháp chiếu quang? ” rồi ạ.
  Qua đó con hiểu rằng, hoạt động “Tác Pháp chiếu quang” là làm theo lời Phật dạy, xuất xứ từ kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, phẩm Chuyển sanh rằng” Có Bồ Tát Ma Ha Tát vì thường chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba La mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng”. Và “Tác pháp chiếu quang” tức là dùng phương tiện thiện xảo (ngủ minh, ngủ lượng phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mùa quáng nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là Chánh Kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà, gồm giáo điển và giáo Pháp, để họ lìa mê về giác.
  Đồng thời “Tác Pháp chiếu quang” cũng là một phương tiên hoạt dụng cùng lúc được Lục độ Ba La mật ” bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ” nhầm lợi mình lợi người.
  Chỉ có những kẻ tà kiến khi bị “Tác pháp chiếu quang” liền lên tiếng thóa mạ Mật Gia Song Nguyễn, không tiếc lời bằng những động từ vĩa hè như “xỉa xói”, “chửi mắng”, những hạng người lập ngôn cảm tính, gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, sẽ phạm lỗi nặng nề là phỉ báng giáo Pháp Phật, là nhân gây hậu quả địa ngục trong tương lai, còn hiện kiếp sẽ bị tàn hại bởi 5 nhà lửa.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 131. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc  thư gửi các trò 161 của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu  thế nào là tác pháp chiếu quang

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tụu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 132. Nguyễn Tiến says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 133. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luân giải cho chúng con hiểu như thế nào là tác pháp chiếu quang. Qua đó, con hiểu là tác pháp chiếu quang cũng là phương tiện thiện xảo để soi sáng chánh kiến, ánh sáng trí tuệ Phật đà đến những người vô mình tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho ánh sáng Phật đà soi chiếu muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 134. Nguyen Thi Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài ” Tác pháp chiếu quang là gì, tại sao phải tác pháp chiếu quang rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Qua bài luận giảng của Thầy giúp cho con hiểu rõ về thực nghĩa của tác pháp chiếu quang tức là dùng phương tiện thiện xảo( ngũ minh, ngũ lượng, phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến những đối tượng bị tà kiến , mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của giáo văn Phật đà, bao gồm giáo điển và giáo pháp để họ lìa mê về giác. Qua đây con cũng hiểu thêm được khi thực hiện tác pháp chiếu quang là đang thực hành lục độ Ba la mật, khi tác pháp chiếu quang giúp người khác rời xa tà kiến thì đồng thời người tác pháp chiếu quang cũng có thể tự soi xét bản thân mình nhằm điều chỉnh các hành vi thân ngữ tâm cho đúng quỹ đạo chánh pháp, thật là lợi lạc cho cả đôi bên.

  con thực sự cảm động khi đọc đến phần cuối bài khi Thầy chỉ dạy ” Dù những gì gọi là nỗ lực hết mình của Thầy trò ta cũng như những hạt muối đổ bể nhưng ngọn lửa Bồ đề chưa bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng Thầy trò MGSN như những con tàu giữa biển mênh mông, còn xa đất vẫn tin ngày cập bến.”

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 135. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán công đức của Vị Thầy đã giảng dạy cho chúng con.

  Con nguyện cầu sức khỏe của của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 136. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được thư 161  của Thầy.

  Con xin thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để chúng con và chúng sanh hữu duyên biết được rõ hơn về công năng, ý nghĩa của việc “tác pháp chiếu quang ” ngõ hầu giúp cho chúng con hiểu  được và  thực hành đúng theo quỹ đạo của chánh pháp.

  Qua những luận giải của Thầy đã giúp cho con hiểu rõ hơn về “tác pháp chiếu quang ” đó là làm theo lời Phật dạy để giúp cho chúng sanh dừng lại những ác nghiệp đang gây tạo và giúp họ được thức ngộ  mà lìa mê về giác  .

  Nếu có người  chê trách, căm hận, phỉ báng, vu khống, hãm hại những ai thường tác pháp chiếu quang, tức thị gián tiếp “đả chánh hộ tà ” ngăn cản người khác đạt đến sự toàn giác  thì  bản thân sẽ nhận lãnh hậu quả thảm khốc do chính nhân  mình gây ra đúng theo luật nhân quả .

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm rộng lớn  của vị Thầy  và thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu đã tác pháp chiếu quang trong suốt thời gian qua  để ngăn chặn những nọc độc tà kiến, sự tung hoành gây hại của tà sư đến chúng sanh, góp phần      , bảo vệ sự trường tồn và phát triển  của chánh pháp.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho ánh sáng chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum

 137. Mật Linh Nguyên says:

  Kính bạch Thầy !

  Đời nay không có ít người tuy đi vào con đường tu tập giải thoát nhưng hoàn toàn chỉ trên hình thức, về tâm hoàn toàn không có chuyển hóa,trong số đó là những kẻ như các ngụy tăng sĩ, các ngụy tiến sĩ, các ngụy cư sĩ … mà Mật Gia đã tác pháp chiếu quang thời gian qua. Những người này vốn không thật lòng tu tập, vì vậy khi bị chỉ  ra lỗi lầm họ không có ý thức phản tỉnh mà lại lao vào sóng dữ của sự chấp ngã, tạo ra nguyên nhân của ác đạo.

  Những hạng người kể trên lập ngôn cảm tính, gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn sẽ phạm lỗi lầm nặng nề là phỉ báng giáo pháp Phật

  Tất cả diễn trạng trên một phần thuộc về nghiệp lực, một phần do sở tri chướng gây ra bởi sự  tiếp cận và nhận thức  tri kiến Phật đà qua việc dịch Kinh sách, dẫn đến sai lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Qua sự phân tích của Thầy về đoạn dịch kinh Đại bát nhã ba la mật , phẩm Chuyển sanh đã cho thấy rõ điều đó:

  Lại nữa, Xá lợi Tử. Có Bồ tát ma ha tát , an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng, cũng đem ánh sáng này, thường tự soi mình, cho đến quả vị Giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này …

  1/ thiếu văn phong trang trọng, kính ngữ với bậc Chánh Đẳng Chánh Giác

  2/ câu văn dịch ở đoạn kinh trên do đặt sai chỗ nên thiếu yếu tố cần và đủ và rơi vào sự tối nghĩa.

  Theo nghĩa giảng “ An trụ ( cấp trụ tân thứ 8)” là “ đặt hết tâm lực vào đối tượng thiền định”, hay “an ổn và trụ bất động nơi đó” . Thì có nghĩa tại chỗ “ bất động”, “ tập trung hết tâm lực” đó làm sao “Bồ tát ma ha tát” có thể “động” hay hướng tâm vào một đối tượng khác mà “thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng mà làm pháp soi sáng”  ?

  Ngoài ra việc “An trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa” vốn bản sinh của các Bồ tát ma ha tát ( vì có tất cả những điều đó các ngài mới trở thành Bồ tát ma ha tát) chứ đâu phải các Ngài cần phải trong đó mới “thường vì hữu tình bị tà kiến mù quáng”.

  Như vậy, do sở tri chướng nên việc dịch thuật này đã làm sai bản chất của đoạn kinh, mất đi tính chất cần và đủ của thực hành pháp.

  Cụm từ “an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa” vốn là chỉ đến thuộc tính của Bồ tát ma ha tát  do sinh nhẫn, pháp nhẫn và vô sinh pháp nhẫn …. mà thực hành Nhiêu ích hữu tình giới ( tác pháp chiếu quang, hướng dẫn cho người lầm lạc theo Bồ đề tâm nguyện giới số 38/46 giới nguyện phụ), và cũng là Nhiếp thiện pháp giới ( gia tăng công đức cho bản thân) tinh tấn theo quỹ đạo chánh pháp, tập trung vào đối tượng (cần tác pháp chiếu quang) mà có được, nhờ đó “ càng trải nghiệm càng khai ngộ, càng khai khộ càng tiếp cận sự khai giác” . Cũng vậy  Bồ tát ma ha tát  qua việc “tác pháp chiếu quang” cho “hữu tình bị tà kiến mù quáng” mà quay lại quán xét mình. Nên đoạn kinh trên hiểu đúng phải là :

  Có Bố tát ma ha tát thường vì chúng sinh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa; cũng vậy, thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng

  Nhờ hiểu đúng bản chất lời dạy của Phật mà vận hành chuyển hóa đúng theo quỹ đạo. Đến đây mới thấy được vai trò cốt tủy của vị Thầy trên tiến trình giác ngộ.

  Chúng con nơi Mật gia Song Nguyễn dưới sự để tâm của Thầy đã và đang vận hành đúng đời mình theo quỹ đạo chánh pháp, nên đã và đang thấy được sự hanh thông, hơn hết là chúng con luôn nhận thức được chánh tà trong hành vi của mình và luôn ngẩng đầu kiêu hãnh trong niềm tự hào của người con Phật .

  Chỉ tiếc cho những người học Phật nhưng lại “ tin vào tâm ý mình” nên “ đáng hoan hỷ lại không hoan hỷ, thấy điều lành không dời đến” vì ngã mạn nên coi thiện tri thức như kẻ thù …. nên càng ngày càng xa rời chân lý , ẩn nấp nơi thấp kém cấu kết nhau bày trò vu khống , hãm hại thiện tri thức mà không tự xấu hổ , tự gây ra nguyên nhân cho ác đạo, như lời khai thị của Đức Long Thọ:

  Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người là nhiều hành vi phước đức như qua tà kiến  cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con đến được với chân lý Phật đà để thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi ích của chúng sinh.

  OM MANI PADME HÙM !

 138. mật huyền tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu thế nào là tác chiếu pháp quang

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

   

 139. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Trên phương diện thế gian, con thấy rằng qua nhiều vụ án nhờ nguồn tin của quần chúng mà lực lượng công an đã khám phá thành công nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Phong trao quần chúng vây bắt, tố giác tội phạm được biểu dương, khen thưởng…

  Luật pháp Việt Nam quy định về tội che giấu tội phạm, tội không tố giác tội phạm, được hướng dẫn tại Điều 389, điều 390 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

  “Tội che giấu tội phạm
  1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

  Tội không tố giác tội phạm
  2. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật hình sự 2015 đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật hình sự 2015, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
  3. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt”.

  Việc không che giấu và tố giác tội phạm một mặt là thực hiện tốt việc chấp hành quy định của Nhà nước về pháp luật nhưng mặt khác giúp cho chính những phạm nhân sau khi bị trừng phạt thích đáng bởi những hình phạt theo đúng quy định của Pháp luật thì có thể chấm dứt những hành vi phạm tội của mình và trong tương lai có thể trở thành người có ích cho xã hội nếu như thực sự nhận ra được lỗi lầm và cải tạo tốt.

  Trên bình diện đạo pháp, Đức Phật đã dạy : “Tỳ kheo giữ pháp thấy có người phá giới huỷ hoại chánh pháp, bèn nên khu khiển, quở trách, cử tội. Tỳ kheo này là đệ tử của Như Lai, là chơn thật Thanh Văn. Nếu thấy mà bỏ qua, thời nên biết tỳ kheo này là người hại Phật pháp” (Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Trường Thọ).

  Qua bài luận giải của vị Thầy, con đã hiểu được rằng: “Ở Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang khiến cho nhiều kẻ bị bóc gỡ bộ mặt thật, đưa ra ánh sáng Phật đà, hiện nguyên hình là yêu quỷ đùng đùng căm giận cho đến nỗi ” nửa đêm vỗ gối”, ” ban ngày quên ăn”, ” ruột đau như cắt”, ” nước mắt đầm đìa”. Song chúng ta không sờn lòng vì hiểu rằng tuy hiện kiếp vì những nguyên do chủ quan và khách quan họ chưa thể ” chuyển sanh” ( có phải là từ ” chuyển hóa tâm” chăng?) nhưng về sau hoặc kiếp sau họ sẽ được thức ngộ”.

  Một khi người tu đã tác pháp chiếu quang cho kẻ bị tà kiến tức là họ ” bố thí ” pháp, đây là một việc làm thể hiện lòng từ bi với chúng sanh, giúp chúng sanh được lìa mê về giác chứ không phải theo lối suy nghĩ của những “kẻ ngu chưa hiểu thấu đáo, chưa nhận thức được thế nào là lời dạy Phật dạy về tác pháp chiếu quang trong kinh điển, liền cho rằng Mật gia Song Nguyễn chê bai người, chỉ lỗi người mà không chịu ” an nhẫn”.

  Con tán thán công hạnh bậc Đạo sư đã luận giải tu pháp Tác pháp chiếu quang để hành giả chúng con được thực hành cùng lúc Lục độ Ba La Mật. Từ việc thực hành tu pháp này chúng con được dịp hồi quang tự kỷ, quán xét lỗi lầm để trở thành hành giả chân chính.

  Cầu nguyện cho chúng sanh uống được tinh túy cam lồ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Liên hệ hay và tư liệu , pháp liệu giá trị!

   • Mật Khuê Minh says:

    Kính bạch Thầy

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

    Om Ah Hum

 140. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Đây là món quà quý báu Thầy dành tặng chúng con để chúng con hiểu rõ và đúng nghĩa cụm từ ” tác pháp chiếu quang ” .

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 141. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài giảng: Tác pháp chiếu quang là gì? Tại sao phải tác pháp chiếu quang? rồi ạ. Con tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con thực nghĩa của tác pháp chiếu quang và những lợi lạc khi người tu tác pháp chiếu quang ạ. Qua bài giảng của Thầy, con liên tưởng tác pháp chiếu quang giống như việc thắp lên ngọn đuốc giữa đêm tối. Ánh sáng chánh pháp sẽ soi rọi đến tất cả chúng sinh hữu duyên, đẩy lùi bóng đêm tà kiến đồng thời cũng giúp người tu tự soi xét bản thân trên hành trình tu tập.

  Tuy căn cơ còn cạn lợt, con xin vâng lời Thầy, xin góp một chút sức lực vào sự nghiệp đả tà xây chánh mà Thầy và các đạo huynh khởi phát ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Con cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ tỏa sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 142. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Đây là món quà quý báu Thầy dành tặng cho chúng con để chúng con hiểu rõ và đúng nghĩa cụm từ ” tác pháp chiếu quang ”

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 143. Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc được bài viết “Thư gửi các trò 160: Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang.” Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con và bạn đọc chanhtuduy.com hiểu rõ hơn về “tác pháp chiếu quang”, biết được việc sử dụng các phương tiện thiện xảo để soi sáng chánh kiến, mang ánh sáng trí tuệ Phật đà đến với những người còn bị mù quáng bởi tà kiến

 144. Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc được bài viết “Thư gửi các trò 160: Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang?”. Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con và bạn đọc chanhtuduy.com hiểu rõ hơn về “tác pháp chiếu quang”, biết được việc sử dụng các phương tiện thiện xảo để mang ánh sáng trí tuệ Phật đà đến với những người còn bị mù quáng bởi tà kiến, giúp họ nhận ra con đường giác ngộ và giải thoát. Thật đáng tiếc cho nhiều người vẫn còn chìm quá sâu vào nơi tăm tối, khi bị ánh sáng chánh kiến làm cho chói mắt lại không biết rời bỏ nơi u mê để tới với ánh sáng trí tuệ, thay vào đó lại phỉ báng, chỉ trích ánh sáng ấy, để rồi sau này lại càng gặp nhiều hậu quả trầm trọng hơn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 145. Kính bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con và chúng sanh hiểu rõ được ý nghĩa và lợi ích của người ” Tác pháp chiếu quang”

  Không có ” Tác pháp chiếu quang” thì chúng sanh vẫn còn mê muội trong tà kiến, nghe theo lời của những tà sư trái với Chánh pháp, và Mật gia đã đi đầu về việc ” Tác pháp chiếu quang” giúp cho nhiều chúng sanh được biết đến Chánh kiến, Chánh pháp

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Om mani padme hùm.

 146. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh  luận giải cho con và bạn đọc hiểu được nhiều điều có lợi lạc khi tác pháp chiếu quang qua bài này con hiểu rằng  vì bồ đề tâm  với chúng sanh hữu tình và những chúng sanh bị tà kiến làm mu quáng  nên vị Thầy và các huynh đã tác pháp chiếu quang cho họ hiểu  lìa mê về giác  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 147. Mật Hải Vân says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ ! Con cảm tạ Thầy từ bi khai thị. Nhờ những luận giải của Thầy con hiểu được ý nghĩa và lợi lạc của tác pháp chiếu quang. Như một câu nói của Napoleon : ” Thế giới chịu sự tổn thất rất lớn , không phải bởi sự tàn phá của kẻ xấu mà bởi sự im lặng của những người tốt “. Con cầu nguyện Mật gia ngày càng phát triển , góp thêm nhiều bài viết đặc sắc đả tà , xây chánh. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh , cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum !

 148. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường)  đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sưh trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 149. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thư gửi các trò 160: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG? rồi ạ.

  Qua bài viết này, con đã hiểu rõ và chi tiết hơn về tác pháp chiếu quang. Ấy vậy mà một số người chìm đắm quá sâu trong tà kiến khi được vị Thầy cùng các học trò của Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang thì lại phản ứng dữ dội, cho đó là sân si, trái với lẽ thường. Con mong rằng ánh sáng Chánh pháp sẽ chiếu đến tất cả chúng sanh, giúp họ thoát khỏi tà kiến – nguyện nhân của sự khổ đau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 150. Kính Bạch Thầy ,

  Con là Mật Đại.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum.

   

   

 151. Mật Nguyên Bích says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con ta ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô.

  Om Mani Padme Hum. 

 152. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy Con đã đọc xong bài này rồi. Con rất hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức Thầy đã viết ra để cho chúng con và chúng sanh đọc và để nhận thức về bài tát Pháp chiếu quang con đã nhận thức ra vì sao con lại tà kiến như vậy con bị mắc một lỗi sai lầm khi con buồn con nghỉ ngợi lung tung mà không nghỉ đến vị Thầy đã từng chỉ dạy cho mình con thật là vô nghĩa Thầy có dạy chúng ta có ơn thì phải biết trả ơn mà con không nghỉ như mà còn đa ghi vị Thầy Con thật là vô lương tâm chỉ biết nghỉ cho mình mà không nghỉ đến một người đã chỉ cho mình bấy lâu nay con xin xám hối những sự việc xảy ra con mất phải những lỗi lầm của con.con cầu xin Thầy từ bi mà khai thị cho con,

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani pahme hum!

 153. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thư gửi các trò161 của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy  đã cho chúng con  một  bài pháp  quý báo

  Nhờ luận giảng của Thầy  con đã hiểu  được thế nào là tác pháp chiếu quang

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường  thọ của Thầy Cô

  Con cầu mong tất cả  chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 154. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin hoan hỷ  và  tán  thán  công hạnh  của  vị  Thầy  đã  từ  bi luận  giải

  Qua bài  này  cho con càng  hiểu  thêm tác  pháp  chiếu  quang là  gì

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự  trường  thọ  của  Thầy và  Cô vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện cho tất  cả  chúng  sanh thức  tỉnh  với  trạng  thái  giác  ngộ

  Om mani  padme  hum

 155. Mật Bích Liên says:

  Thứ 2, ngày 18 tháng 10 năm 2017

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ đọc bài pháp đầy ý nghịa và lợi lạc này. Tác pháp chiếu quang là phương tiện thiện xảo (ngũ minh, ngũ lượng, phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật Đà đến với người bị tà kiến mù quáng. Qua đó chiếu soi lại cho chính mình, “biết người, hiểu mình” để gặt hái được kết quả tâm linh trên viễn trình Bồ tát đạo cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng. Chúng con may mắn được Thầy chỉ dạy cử xử theo đúng tinh thần của người con Phật là đả tà xây chánh – tác pháp chiếu quang. Vị Thầy từ bi giúp chúng sanh có nguy cơ bị đọa lạc trên đường tu bằng nhiều bài viết đối luận để tác pháp chiếu quang cho những kẻ gieo rắc tà kiến,  nhưng ho vẫn bất chấp thủ đoạn, vẫn công kích ác ý đối với vị Thầy. Con hy vọng họ nên sớm nhận ra sai lầm. Theo lời giáo huận của Long Thọ Bồ Tát “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đừng lạc vào tà đạo thấp kém.

  Om mani padme hum.

 156. Hoàng Nguyên says:

  Kính thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ” tác pháp chiếu quang là gì?”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu được định nghĩa thế nào là tác pháp chiếu quang ạ!

  Con xin thực hành pháp và cầu chúc sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi ích của chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh may mắn bắt được ngọn đuốc chánh Pháp!

  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thực hành pháp của trò hiện nay là “đọc và comments” trên chanhtuduy.com như mọi người.

 157. Kim Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cảm ơn Thầy

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 158. Kính Bạch Thầy !
  Đệ tử con đã đọc xong bài Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG?

  Sau khi đọc bài đối luận của vị Thầy và tiến sỹ Thích Nhật Từ con đã đọc các comments của các đạo huynh đạo hữu dưới bài và đọc được lời giới thiệu bài đọc này của đạo huynh Mật Diệu Hằng, và đạo huynh Mật Huệ Pháp .Con rất hoan hỷ với công hạnh của các huynh đệ  đã “tác pháp chiều quang” không ngừng nghỉ với tinh thần đả tà xây chánh.

  Lúc đầu con thấy các huynh đệ nói nhiều về “tác pháp chiếu quang” con chưa hiểu rõ ý nghĩa của phép này tuy nhiên sau khi đọc bài này con đã hiểu được ý nghĩa và lợi lạc của “tác pháp chiếu quang”.

  Con mong con và các chúng sanh luôn được ánh sáng Phật pháp soi đường để von luôn được đi theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu, đệ cảm tạ 2 đạo huynh đã đưa đệ tới bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om Mani Pad Me Hum.

 159. Kính Bạch Thầy,

  Con là Mật Đại.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Om mani padme hum

 160. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:

  Kính bạch Thầy

  Còn là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này. Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.

 161. Mật Thường Quang says:

  Mô Phật

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho con hiểu được “Tác Pháp Chiếu Quang” là gì và những văn phong luận giải chi tiết trong bài viết này thật sâu sắc.

  Con xin được cầu nguyện !

  Hỡi đại sĩ Liên hoa sanh xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi các bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Con xin cầu nguyện cho Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tanh.

  Om mani padme hum.

 162. Minh Tâm says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết rồi ạ! Con xin cảm ơn Thầy ạ!

 163. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ” Thư gửi các trò 161: Tác  pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang?”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về nội dung của bài viết.

  Con xin ghi nhớ : ”hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng”

  Mô Phật! con  xin được cầu nguyện !

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật Pháp!

  Hỡi các bậc toàn giác, xin đừng để tâm con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài khác, xin để tâm đến con!

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh hạnh phúc, thành tựu của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

   

 164. Minh Tâm says:

  Dạ, con cảm ơn Thầy ạ!

 165. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang ) says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con một bài Pháp vô cùng hay và quý báu

  Cho con hiểu thế nào là ” Tác pháp chiếu quang ”

  Con cảm ơn Thầy vì bài viết

  Mô phật Con xin được cầu nguyện

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về Phật pháp

  Hỡi các bậc toàn giác, xin đừng để tâm con lạc vào tà đạo thấp kém

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các ngài chẳng khác, xin hãy để tâm đến con

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

   

 166. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con đã hiểu thêm rất nhiều về tác pháp chiếu quang là gì và nhưng lợi ích khi tác pháp chiếu quang.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM.

 167. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này.

  Con tạ ơn Thầy đã khai thị!

  Con nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trường thọ.

  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh an lạc.

  Om Mani Padme Hum

 168. Mật Thuận Phong says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cảm ơn Thầy đã khai sáng cho con biết thế nào là tác pháp chiếu quang, vì sao phải tác pháp chiếu quang.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 169. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ! Con tạ ơn Thầy đã viết bài, từ bi khai thị cho chúng con hiểu thế nào là “tác pháp chiếu quang” và vì sao phải “tác pháp chiếu quang” ạ. Con cầu chúc Thầy Cô sức khỏe.

  Om mani padme hum

 170. Mật Pháp Vũ says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc và đã hiểu hơn thực nghĩa của hoạt động “Tác pháp chiếu quang”

  Con tạ ơn Thầy đã trao truyền niềm cảm hứng “tự hồi quang tự kỷ” để chúng con liên tục tỉnh thức trong ánh sáng của Chánh pháp

  Nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối

  OM MANI PADME HUM

 171. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc lại bài viết này. Từ những luận giải của Thầy trong bài, con thêm hiểu sâu sắc hơn về lời dạy của ngài Long Thọ trong tác phẩm “Luận phương tiện tâm”: “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma, ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu, phá hoại làm chướng ngại”. Tinh thần xuyên suốt của Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của Thầy là “tác pháp chiếu quang” để an trụ Lục độ ba la mật vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình, để không bị tà trí biện luận xảo quyệt lừa dối. Đồng thời, khi đó là sự “hồi quang tự kỷ” để đi trên con đường siêu vượt trên đoạn kiến, thường kiến, đập tan tà kiến để thấu đạt tướng không của thiện ác theo chánh kiến Phật đà. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, trong đó chỉ dạy cho chúng con hiểu về “tác pháp chiếu quang”, truyền cho chúng con niềm tin về con thuyền thân người quý hiếm này sẽ vượt biển khổ luân hồi đến bến bờ giải thoát!

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Noi gương Thầy, con xin trùng tuyên ba chìa khóa tâm linh:

  “Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp

  Hỡi những bậc Toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con”.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 172. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xông bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy về thực nghĩa của tác pháp chiếu quang qua bài này con cảm nhận  được sự từ bị bồ đề tâm của vị Thầy vì chúng sanh hữu tình lìa mê về giác nên vị phải tác pháp chiếu quang con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 173. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc Thư gửi các trò 161 của Thầy  rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy  đã ban cho chúng con một bài pháp quý báu

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm  không ngừng nghỉ của Thầy  Thầy đã từ bi  luận giảng cho chúng con hiểu rỏ về ý nghĩa của Tác pháp chiếu quang

  Con thành tâm cầu nguyện  cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 174. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ân đức vị Thầy đã khai thị cho chúng con, chúng sanh được hiểu về “Tác pháp chiếu quang”, tu pháp diệu dụng vô song làm lợi người, lợi mình như thế.
  Ở gần nhà con, có chị hàng xóm ngày nào cũng dặn dò con gái nhỏ trước khi đi học “Không nên nhận bất kỳ món đồ nào của người lạ như kẹo ngọt, đồ chơi”, “Không được đi theo người lạ dù là những lời rủ rê hấp dẫn”. Con hiểu rằng ngày nay, đã không ít trường hợp trẻ em bị mắc bẫy “mẹ mìn” bằng chiêu dụ như thế. Còn người mẹ “chân chính”, đâu thể nào ngừng cảnh báo, ngừng cảnh giác để đứa con độc nhất còn thơ dại khỏi lâm nạn vào những tình cảnh bi thương được giăng ra bởi những kẻ bất lương. Trong đạo pháp, một kẻ tà kiến mù quáng còn có kết quả thảm hại đến nhường nào không chỉ một kiếp mà muôn ngàn trùng kiếp về sau. Từ những luận giải của vị Thầy, con đã hiểu rằng “Tác pháp chiếu quang” là tu pháp không những giúp chúng sanh lìa mê về giác có thể sau này hoặc những kiếp sau họ thức ngộ, mà người “tác pháp chiếu quang” cũng đồng thời thực hiện Lục độ Ba la mật đem lại công đức không thể nghĩ bàn và “hồi quang tự kỷ” soi lại mình trưởng dưỡng gia tài tàm quý cho đến khi Giác ngộ tối thượng. Con hoan hỉ cảm tạ ân Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được nghĩa lời kinh cao diệu, trong sáng rõ ràng đến thế:”Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi đạt Giác ngộ tối thượng”. Con xúc động hiểu rằng, dẫu trong thời đại mạt pháp này khi mà các thế lực tà linh, tà kiến, tà quyền, tà sư vẫn ngày đêm vần vũ vùi dập chúng sanh trong điên đảo nhưng không bao giờ dập tắt được ngọn lửa Bồ đề tâm, ngọn đuốc Trí tuệ, không ngăn được dòng tinh túy cam lồ đang ngày đêm làm lành dịu cõi Ta bà rực lửa. “Như con tàu giữa biển mênh mông/ Còn xa đất vẫn tin ngày cập bến”. Con cảm tạ vị Thầy đã cho chúng con, chúng sanh được như thế. Cầu nguyện cho chúng con được noi gươn, theo chân Ngài từ đây cho đến khi Giác ngộ tối thượng.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc hữu tình.

  Cầu nguyện cho công cuộc đả tà xây chánh, phổ truyền Yoga Thanh Trí của Thầy Cô thành tựu viên mãn.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 175. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, tác pháp chiều quang là dùng phương tiện thiện xảo (ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa của tối hậu Giáo văn Phật đà, bao gồm cả giáo điển và giáo pháp, để họ lìa mê về giác. Đồng thời cũng qua đó mà hồi quang tự kỷ ( chiếu soi lại chính mình) nhằm quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm sao cho không bị xa rời quỹ đạo chánh pháp, trên con đường thực hành giáo pháp dẫn đến sự giác ngộ, giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 176. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy về bài viết này, qua bài viết này của Thầy con hiểu được rằng tác Pháp chiếu quang nhằm dúp cho những đối tượng mù quáng tà kiến để họ biết được đâu là ánh sáng chánh kiến Phật Đà.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 177. Lan Trần says:

  Mô Phật,

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Qua bài này con thấy bản thân mình thực đúng như đoạn mô tả sau đây:

  “Thế nhưng có nhiều kẻ bị bóc gỡ bộ mặt thật, đưa ra trước ánh sáng Phật đà, hiện nguyên hình là yêu quỷ”

  Nhờ sự để tâm của Thầy chỉ điểm lỗi lầm mà hai ngày trước đây con được chư huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang, chỉ rõ tà kiến nhưng với tâm tư cuồng loạn, con đã không nhớ đến lời lành, không biết cảm ơn mà còn làm việc vô cùng xấu hổ là unfriend facebook của mọi người vốn là hành động của kẻ có tâm địa hẹp hòi, không xứng ở trong nhà Như Lai. Nhưng việc xấu đã làm nay không thể thu lại, lời ngu đã thốt nay chẳng thể bằng một vài dòng sám hối mà mong được tịnh hóa lỗi lầm.

  Bây giờ tâm con đã lắng dịu trở lại, xét thấy lỗi mình, mong vị Thầy cùng toàn thể đạo tràng cho con được sám hối lỗi lầm, trong đó là:

  1) bất tuân lời Thầy

  2) làm xấu hổ vị Thầy

  3) nghe lời lành mà không để ý

  Con ngưỡng mong Thầy cho con cơ hội được làm người tối thượng thứ hai, để con thúc liễm thân tâm và xa lìa tà kiến.

  Cầu nguyện cho không còn ai mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng như con.

  Con cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thầy chấp nhận sám hối của trò. Nhưng Mật gia Song Nguyễn không phải tịnh trú của Lan Trần. Còn Mật Tuệ Tri thì đã xin rời xa khỏi Mật gia rồi. Mong trò Lan Trần sẽ là bạn đọc thân thiết!

   • Lan Trần says:

    Kính bạch Thầy,

    Con cảm tạ ơn Thầy đã chấp nhận lời sám hối của con. Mật Tuệ Tri trong lúc tâm tư xao động, bị vô minh thúc đẩy nên cuồng ngôn, vọng ngữ chứ thực chất lòng con chưa bao giờ muốn rời xa Thầy và đạo tràng. Nay con (giờ là Lan Trần) vẫn mong được nương tựa nơi Thầy và bóng lành Tam bảo. Dù sau này Thầy có thu nhận lại hay không con đều hoan hỷ chấp nhận. Con rất vui vì Thầy cho phép con trở thành bạn đọc thân thiết của chanhtuduy. Con sẽ trân quý cơ hội này ạ.

    Con cảm ơn Thầy nhiều.

    Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

     

 178. Cẩm Thu says:

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ

 179. Mật Diệu trang says:

  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tat cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  OM MA NI PADME HUM.

 180. Minh Tâm says:

  Kính bạch Thầy! Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum!

 181. Bùi Mạnh Cường. sinh năm : 24/06/2003 says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài trên rồi ạ,con là Bùi Mạnh Cường lớp 9 trường trung học cơ sở nam khê tổ 3 khu nam tân phường nam khê tp Uông Bí tỉnh Quảng Ninh.

 182. Ngô Ngọc Thúy says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc song bài viết này rồi ạ .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp vô cùng quý báu để chúng con hiểu thế nào là tác pháp chiếu quang vì sao phải tác pháp chiếu quang.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,cô mãi trường thọ vì lợi ích của tât cả chúng sanh.

  Cầu cho chúng sanh sớm được giác ngộ.

  Om Mani padme hum!.

   

   

   

 183. Hoàng Thị Bích Nguyệt( Quảng Ninh ) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ .

  Om mani padme hum.

 184. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch thầy

  Con đã đọc bài viết  của thầy

  Con xin cảm ơn thầy đã luận giải bài pháp hết sức thuyết phục giúp chúng con hiểu được những khái niệm và tác pháp chiếu quang.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sinh

  Cầu mong cho  chúng sinh được thành tựu hạnh phúc của phật pháp

  Om ma ni pad me hum.

 185. thuandinh says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy.

  Con cũng đã đọc tác pháp chiếu quang của Thầy đến TS Thích Nhật Từ, GS Dương Ngọc Dũng (trên tờ Zing.vn ngày 26/5/2016),…

  Con cảm thấy được hoan hỷ vô cùng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Tốt. Nên hiểu nhiều sẽ ít nghi ngờ@

  • thuandinh says:

   Kính Bạch Thầy!

   Con Mật Định Thuần – Thuandinh vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho người học trò vô minh và mu muội là con ạ.

   Cầu nguyện cho chúng sanh được thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

   Con cầu nguyện cho bản thân con luôn trú tâm tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm, ngày càng trưởng dưỡng niềm tin vào vị Thầy, vào Tam Bảo để được an lạc đời này, an lạc đời sau.

   Om mani padme hum. 

 186. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu, cho chúng con hiểu được thực nghĩa của ” tác pháp chiếu quang”. Và khi chúng con thực hành ” tác pháp chiếu quang” cùng lúc chúng con thực hành được lục độ Ba là mật, làm lợi mình lợi người.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy mãi mãi trường thọ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 187. Đỗ Thanh Sơn says:

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con nguyện cầu Thầy sức khoẻ. Om Mani Padme Hum!

 188. Phạm Việt Hưng says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài Thầy viết,

  Con vô cùng hoan hỉ khi đã được Thầy giải thích cặn kẽ thế nào là tác pháp chiếu quang.

  Con xin cảm tạ Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 189. Mật Pháp Khánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này, cảm tạ ơn Thầy đã cho con bài pháp rất ý nghĩa.

  Om mani padme hum

 190. Duongthuyquynh30112001 says:

  Thưa Thầy

  con cảm tạ ơn Thầy

  con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  con xin thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thoi của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu mong chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 191. Đào tùng Lâm says:

  Kính bạch Thầy.!!

  Con đào tùng lâm, con ở quảng ninh, con đã đọc xong bài này rồi ạ.

 192. Minh Chien says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỉ đọc bài của Thầy rồi ạ. Con xin cảm ơn Thầy đã khai thị giúp con hiểu thế nào là tác pháp chiếu.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ cho Thầy và Cô để nhiều lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh ngày càng thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 193. Phạm thị tươi says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thôi của Thầy Có vì lợi lạc chúng sanh!

  Om mani Padme Hum

 194. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài “Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang?” rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đáng kính đã từ bị khai thị, minh định cho chúng con bài pháp quý báu.

  Quả thật con càng đọc các bài viết của Thầy con càng cảm thấy mình thật may mắn khi được biết đến Chanhtuduy.com và Mật Gia Song Nguyễn để có thể phân định được đâu là chánh kiến và tà kiến. Tất cả những luận giải của Thầy đều rất chặt chẽ và có luận chứng đầy đủ giúp cho chúng sanh có cái nhìn toàn diện về vấn để và chánh kiến Phật đà cũng như soi xét lại chính bản thân mình để tu tập cho đúng.

  Con cảm ơn Thầy và cầu nguyện cho Thầy Cô được trụ đế lâu dài và sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh!

 195. phạm thị Tươi says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài “ Tác pháp chiếu quang, vì sao phải tác pháp chiếu quang” rồi ăn.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh!

 196. Mật Tịnh Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tịnh Mai đã đọc bài viết “ tác pháp chiếu quang là gì, vì sao phải tác pháp chiếu quang” rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng quý báu, thầy dã từ bi khai thị cho con hiểu được thực nghĩa của “ tác pháp chiếu quang”. Trong thời đại ngày nay, dù vẫn công nhiều tà sư , tà linh và với vo số tà kiến tồn tại nhưng không bao giờ có thể dập tắt được ngọn lửa của trí tuệ của Bồ Đề Tâm của ánh sáng chánh pháp .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy, Cô mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cau cho chúng sanh luôn thức tỉnh o trạng thái giác ngộ nhất

  Om Mani Padme Hum!

 197. Linh Trần says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã luận giải để con hiểu nghĩa từ Tác pháp chiếu quang. Con tự soi xét bản thân để không lạc đường trên con đường chính Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy/cô trụ thế dài lâu!

  Con cầu mong chứng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 198. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài Pháp của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu tường tận về “tác pháp chiếu quang”. Con hiểu rằng tác pháp chiếu quang là việc cần làm vì lợi lạc của chúng sanh, dù hiện tại những chúng sanh ấy chưa hiểu được mà buông lời phỉ báng nhưng tương lai hoặc kiếp sau họ sẽ được thức ngộ, như lời dạy mà Ngài Tông Khách Ba đã giáo huấn “Làm cho chúng sanh khổ não mà đúng theo chánh Pháp thì nên làm. Làm cho chúng sanh an vui mà sai chánh Pháp thì không nên làm”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 199. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 200. Mật Hồng Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết “Tác pháp chiếu quang là gì? Vì sao phải tác pháp chiếu quang”.

  Từ những luận giải của Thầy, con hiểu được lời dạy của Đức Phật, tác pháp chiếu quang giúp cho người tà kiến lìa mê về giác, giúp cho bản thân người tu soi rọi chính bản thân mình trên hành trình giác ngộ. Vậy nên tác pháp chiếu quang là điều cần làm. Kính bạch Thầy, trong thời tà sư nhiều như cát sông Hằng ngày nay, con hiểu rằng để mang lại lợi lạc cho chúng sanh, người tu không nên “an nhẫn” mà càng cần tác pháp chiếu quang trước tà kiến. Con hoan hỉ và tán thán “bi, trí, dũng”, tinh thần đả tà xây chánh, giương cao ngọn cờ chánh pháp không nơi nào có được tại Mật Gia.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Om Mani Padme Hum.

 201. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này và hiểu thêm ý nghĩa của việc Tác pháp chiếu quang.

  Tác pháp chiếu quang tức là dùng phương tiện thiện xảo soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà.

  1/  thường tác pháp chiếu quang cho người khác, vì họ tà kiến mù quáng

  2/ cũng là qua đó tự hồi quang tự kỷ (chiếu rọi lại cho chính mình) ngõ hầu “biết người, hiểu mình” mà gặt hái được kết quả tâm linh trên viễn trình Bồ tát đạo cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng

  Khi thực hành tác pháp chiếu quang cũng là thực hành lục độ Ba la mật, vừa lợi mình vừa lợi người. Tác pháp chiếu quang hoàn toàn không phải là sân si, chỉ trích lỗi sai của người khác mà không chịu “an nhẫn”, mà đó là cái dũng của chánh pháp, soi ánh sáng Phật đà đến những người tà kiến cũng như tất thảy chúng sanh còn u mê lầm lạc. Con tán thán vị Thầy và các huynh đệ ở Mật Gia mình đã có đầy đủ dũng khí, trí huệ, sự kiên nhẫn không mệt mỏi giương cao ngọn cờ trên con đường đả tà xây chánh vì chúng sanh, không để bức màn vô minh tà kiến che lấp con đường giải thoát..

  Trước đây, con đọc những bài Tác pháp chiếu quang chỉ nghĩ là đây là việc nên làm, giờ đây hiểu thêm ý nghĩa lợi lạc và thấm đẫm Bồ Đề Tâm này, con càng hoan hỷ hơn nữa. 

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 202. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ ?VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG ?.

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã cho chúng con bài pháp hữu ích và lợi lạc .Qua đó ,con dã hiểu được thế nào là tác pháp chiếu quang và vì sao phải tác pháp chiếu quang .

  Con thầm cảm phục trí tuệ siêu việt của Thầy, am hiểu tường tận kinh điển giáo pháp nhà Phật, nguồn gốc đạo Phật, tất cả những gì Thầy làm là vì chúng sanh hữu tình ,đang mê muội chìm đắm vào con đường tà kiến mà các vị sư đội lốt áo cà sa đã lợi dụng sự tín ngưỡng của chúng sanh để gieo rắc tư tưởng lệch lạc với quỹ đạo chánh pháp ,trái với giáo lý nhà Phật khiến cho chúng sanh lầm đường lạc lối mà không hề hay biết ,cứ mãi mê cúng dường nhưng lại kết cuộc vẫn phải rơi vào cõi thấp .

  Con hoan hỷ với hàng loạt bài tác pháp chiếu quang đối với các hòa thượng ,thượng tọa ,thuvienhoasen ..v…v ,cả Thầy và các huynh đệ Mật gia đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh ,ngõ hầu thức tỉnh và giúp cho chúng sanh thấy rõ đâu là tà kiến ,đâu là chánh kiến mà lìa mê về giác .

  Tác pháp chiếu quang là phương tiện thiện xảo soi chiếu ánh sáng trí tuệ giáo pháp Phật đà đến đối tượng tà kiến và qua đó cũng tư mình xét lấy bản thân để đạt đến giác ngộ tối thượng .

  Chúng con cảm đội ơn Thầy, vì chúng sanh hữu tình mà Thầy không quản ngại hao mòn tâm thức ,tài lực ,luôn luôn nhắc nhở chúng đệ tử hành trình Bồ tát đạo còn muôn vàn khó khăn ,nên cần phải kiên quyết hơn nữa, mỗi câu văn là một viên đạn đả kích bọn tà sư đầu trọc áo vuông .

  Con chân thành cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ và vĩnh hằng vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh.

  Con cầu cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc được thác sanh vào cõi lành.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 203. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con hoan hỷ và tán thán bài pháp chiếu quang dành cho những kẻ tà kiến và ngoại đạo ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại và hanh thông tương lai

  Om Ah Hum

 204. Lưu Thanh Chiến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, minh định qua bài viết, con hiểu được tác pháp chiếu quang là gì và lợi lạc của tác pháp chiếu quang là giúp cho hữu tình được lìa mê về giác, không bị những tà trí biện thông của tà linh, tà sư, hay hiện tại là những tà đồ lừa dối để bị rơi vào tam đồ ác khổ. Vì thế cho nên việc tác pháp chiếu quang là cần thiết và những kẻ vu vạ, vụ khống lợi lạc của tác pháp chiếu quang chính là vì khó chịu trước ánh sáng chánh kiến, chúng sợ hãi vì tác pháp chiếu quang như một tấm kính chiếu yêu, khiến bộ mặt thật chúng bị phơi bày.
  Con hoan hỷ thán thán công hạnh vị Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khoẻ.
  Kính Thầy.

 205. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 161: TÁC PHÁP CHIẾU QUANG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI TÁC PHÁP CHIẾU QUANG” của Thầy rồi ạ !

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã “vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình, vì quang minh chánh kiến Phật đà” mà đăng đàn luận giải và minh định tường tận về thực nghĩa tối hậu của phương thức “tác pháp chiếu quang” – xuất phát từ lời giáo huấn của Đức Phật trong kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm Chuyển sanh.

  Cùng với ý nghĩa, mục đích và đối tượng được tác pháp chiếu quang:

  – Giúp cho những đối tượng bị tà kiến mù quáng nhận ra và hiểu đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của Giáo văn Phật đà (bao gồm giáo điển và giáo pháp), giúp họ lìa mê về giác.

  – Với đối tượng thường là người ngoài bản thân mình, nhưng đồng thời cũng qua phương thức đó mà người tu hồi quang tự kỷ, soi xét lại bản thân mình trên viễn trình Bồ tát đạo cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Đồng thời cũng qua bài viết này, dưới góc độ chánh pháp – Vị Thầy  đã phân tích và chứng minh cho luận điểm của mình với cách hiểu đúng với thực nghĩa của câu kinh văn, nhằm tránh cho người đọc khó hiểu, thậm chí gây ngộ nhận về giáo pháp và giáo điển Phật môn qua cách dịch và dùng ngữ nghĩa chưa đúng của vị hòa thượng nọ.

  Kính bạch Thầy !

  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu Mật Gia Song Nguyễn suốt những năm qua trong sự nghiệp “đả tà xây chánh” đã luôn kiên định, bền bỉ và quyết liệt, “tác pháp chiếu quang” đến những kẻ reo rắc tà kiến, những kẻ phỉ báng chánh pháp bằng chính ngòi bút của mình với những bài viết, bài đối luận sắc bén và đầy tính thuyết phục.

  Thưa vị Thầy !

  Con thật xúc động, tự hào và kiêu hãnh khi được đọc những lời này của Thầy:

  “Vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình, vì quang minh chánh kiến Phật đà, Thầy trò chúng ta luôn vững niềm tin vào Phật pháp chân chính trường tồn, Tăng đoàn hòa hợp, Tứ chúng đồng tu. Dù những gì gọi là nỗ lực hết mình của Thầy trò ta cũng như những hạt muối đổ bể, nhưng ngọn lửa Bồ đề chưa bao giờ nguội tắt trong tâm tưởng Thầy trò Mật gia Song Nguyễn”

  Con xin đảnh lễ Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài !

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 206. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 207. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy .Con đã đọc bài:Thư gởi trò161.Tác Pháp Chiếu Quang Là Gì?.Vì Sao Phải Tác Pháp Chiếu Quang.
  Con đã hiểu:1.Thường “Tác Pháp Chiếu Quang” cho người khác.Vì họ là Người Tà Kiến mù quáng
  2.Cũng qua đó tự hồi quang tự kỷ chiếu rọi cho chính mình.Ngõ hầu biết người hiểu mình mà gặt hái được kết quả tâm linh trên viễn trình Bồ tát đạo cho đến khi giác ngộ tối thượng.Phật dạy trong kinh Đại Bát Nha Ba La Mật Đa phẩm chuyển sanh.
  Nương theo oai thần của Đạo Sư,Bổn Tôn ,DaKiNi.Hiểu đúng Chánh pháp đoạn kinh văn Thầy khẳng định:” Có Bồ Tát Ma Ha Tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà Tác Pháp Chiếu Quang để được an trụ trong bố thí,tịnh giới,an nhẫn,tinh tấn,tịnh lự Ba La Mật.Cũng vậy thường hồi Quang tự kỷ cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng.
  Nếu chê tránh,căm hận,phỉ báng,vu khống hãm hại những ai thường Tác Pháp Chiếu Quang tức thì gián tiếp” Đả Chánh Hộ Tà” gây cản trở người tu đạt đến sự toàn giác
  Bồ Tát Long Thọ đã giáo huấn:” Hãy theo Chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát.Vì dù cho những người làm nhiều hành vi Phước Đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có hậu quả Kính khủng “
  Khi thực hành Tác Pháp Chiếu Quang là chúng con thực hành Lục Độ Ba La Mật.Tích tập công Đức và trí tuệ hành trang về Tây Phương Cực Lạc
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh,giằng dương Chánh Pháp
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ
  Con cầu nguyện đại dịch sớm được qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 208. Mật Tấn Lực
  Mật Tấn Lực says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc thư vị Thầy gửi rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy “vì vận mệnh tâm linh của chúng sanh hữu tình và quang minh chánh kiến Phật đà” mà từ bị luận giải, minh định; Giúp chúng con và bạn đọc hữu duyên hiểu tường tận về thực nghĩa lời dạy của Đức Phật về “tác pháp chiếu quang” xuất phát từ kinh Đại Bát nhã ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh.
  Theo đó, vị Thầy đã chỉ ra: “Tác pháp chiếu quang” là dùng phương tiện thiện xảo(ngũ minh, ngũ lượng phương tiện biện giải) soi chiếu ánh sáng trí tuệ Phật đà đến đối tượng bị tà kiến mù quáng, nhằm giúp họ nhận ra và hiểu được đâu là chánh kiến và thực nghĩa tối hậu của giáo văn Phật đà(bao gồm giáo điển, giáo pháp) để họ lìa mê về giác”. Và “cũng là qua đó tự hồi quang tự kỷ(chiếu rọi lại cho chính mình) ngõ hầu “biết người, hiểu mình” mà gặt hái được kết quả tâm linh trên viễn trình Bồ tát đạo cho đến khi giác ngộ tối thượng”.
  Con tán thán trí tuệ siêu việt của vị Thầy đã “hạ tầng ngữ nghĩa” lời Phật dạy, thông qua sự phân tích sâu sắc và chứng minh cho luận điểm của mình theo đúng chánh pháp; Chứ không như vị Hòa thượng dùng cách dịch và sử dụng ngữ, nghĩa làm cho người đọc khó hiểu, thậm chí hiểu sai lệch lời Phật dạy.
  Con hoan hỷ và tự hào ở Mật gia Song Nguyên(Viện ITA) “Thầy trò chúng ta làm theo lời dạy của Đúc Phật được ghi trong kinh Đại Bát nhã ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh”. Noi theo gương của vị Thầy luôn dũng mãnh dương cao ngọn cờ “đả tà xây chánh”, “tác pháp chiếu quang” mà nhiều năm qua “biết bao tâm huyết ” của các huynh đệ Kim Cang “đã đầu tư tâm trí vào các bài viết đối luận để tác pháp chiếu quang cho những kẻ reo rắc tà kiến…luôn ở trong vị thế sẵn sàng”. Nhất là thời gian gần đây khi mà những cơn bão “thị phi” của bọn tà đồ(Trương Thanh Long, Vũ Hà Giang, Trần Huyền Trang, Phạm mai Hạnh…) đã cấu kết với bọn tà linh, tà quyền… nhằm hãm hại vị Thầy và Viện ITA, thì ngọn cờ tác pháp chiếu quang luôn luôn hiên ngang dương cao!. Đó là biểu tượng và niềm tự hào của Viện ITA!.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy về bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của chúng sanh.
  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 209. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu mong sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu mong đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status